Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 11.06.2015

Konferencja „Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji – 10 lat doświadczeń”

Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji - 10 lat doświadczeń"

W dniu 11 czerwca 2015r. w odbyła się konferencja  z okazji dziesiątej rocznicy podpisania Porozumienia z dnia 12 lipca 2005 r. między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji w sprawie współpracy w zakresie organizacji dobrowolnych powrotów cudzoziemców opuszczających terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych traktuje program dobrowolnych powrotów, jako naprawdę  istotny element realizacji polityki migracyjnej państwa, który jest nie tylko użytecznym instrumentem, ale także wymaga dalszego doskonalenia i rozwoju – powiedział wiceminister Piotr Stachańczyk, podczas wystąpienia otwierającego konferencję. Uczestników spotkania powitała także Anna Rostocka, dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji w Warszawie.

Pomoc w dobrowolnym powrocie i reintegracji (AVRR) stanowi niezbędny element całościowego podejścia do zarządzania migracjami, którego jednym z celów są uregulowane i humanitarne powroty oraz reintegracja migrantów. Program skierowany jest do osób, które chciałyby powrócić do swojego kraju - gdyż nie mogą lub nie chcą pozostać w kraju przyjmującym - przy zapewnieniu im jednocześnie kompleksowej pomocy. Ponadto stanowi on efektywne narzędzie zarządzania migracjami dla rządów państw przyjmujących.

- Realizację tego programu oceniam bardzo pozytywnie, przypominając jedocześnie że skorzystało z niego ponad 10 tysięcy migrantów – powiedział wiceminister Piotr Stachańczyk. Zaznaczył, jak ważna jest współpraca wielu podmiotów w tym zakresie. - Chciałbym podkreślić także dobrą współpracę pomiędzy MSW, Urzędem do Spraw Cudzoziemców, Strażą Graniczną oraz Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji, między innymi w ramach Wspólnej Komisji Konsultacyjnej, do której zadań należy kontrola realizacji porozumienia, ocena współpracy z polskimi organizacjami rządowymi i pozarządowymi pracującymi z cudzoziemcami oraz opiniowanie propozycji dotyczących dobrowolnych powrotów cudzoziemców – dodał wiceszef MSW.

W konferencji uczestniczyli również Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, gen. bryg. SG Andrzej Pilaszkiewicz, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej, przedstawiciele Biura Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, Departamentu Polityki Migracyjnej MSW, Straży Granicznej, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, innych instytucji państwowych, a także organizacji pozarządowych i ośrodków naukowo-badawczych. W spotkaniu wzięli także udział delegaci akredytowanych w Polsce placówek dyplomatycznych oraz przedstawiciele organizacji migranckich.

Systemy migracyjne w Europie

W Europie programy pomocy w dobrowolnym powrocie realizowane są od wielu lat i stanowią strukturalny element mechanizmu zarządzania migracjami. Program pozwala zmniejszyć presję wywieraną na systemy migracyjne i azylowe poszczególnych państw, oferując migrantom humanitarny i godny sposób na powrót do ich krajów. Dodatkowo, świadczona w ramach programu pomoc reintegracyjna, zwiększa szanse na trwały powrót, zmniejszając ryzyko ponownego podjęcia nieregularnej migracji.

Porozumienie MSW i IOM

Korzyści płynące z realizacji programu doceniło wiele krajów, w tym Polska, która pomoc w dobrowolnym powrocie cudzoziemcom świadczy m.in. w oparciu o podpisane w 2005 roku porozumienie między MSW a IOM. Program realizowany jest przez IOM we współpracy z Komendantem Głównym Straży Granicznej oraz Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Realizacja programu w Polsce rozpoczęła się w 2006 roku. Od tego czasu z pomocy w dobrowolnym powrocie skorzystało ponad 10 000 beneficjentów. Początki realizacji polskiego programu AVRR zbiegły się w czasie ze zmianami w prawie migracyjnym Unii Europejskiej, które m.in. przyznawały priorytet dobrowolnym powrotom. Zgodnie z zaproponowanym podejściem państwa członkowskie, aby zachęcać do takich powrotów, powinny zapewnić lepszą pomoc i doradztwo w tym zakresie.

10 lat doświadczeń

Podczas konferencji podsumowano 10 lat realizacji w Polsce programu wspomaganych dobrowolnych powrotów i reintegracji w kraju powrotu cudzoziemców. Oceniono ich efektywność oraz rezultaty. Dyskutowano o roli działań informacyjnych wśród migrantów – podkreślono wagę kampanii społecznych, informacji medialnych czy bezpośrednich spotkań pracowników administracji publicznej oraz IOM z migrantami.

Ostatnim z tematów poruszanych podczas konferencji był monitoring i ewaluacja programu reintegracji cudzoziemców po powrocie. Zaznaczono, że stworzenie powracającym migrantom możliwości reintegracji społecznej, kulturowej oraz ekonomicznej, powinno stanowić ostateczny cel pomocy reintegracyjnej.

 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji - 10 lat doświadczeń" #2
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji - 10 lat doświadczeń" #19
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji - 10 lat doświadczeń" #14
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji - 10 lat doświadczeń" #15
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji - 10 lat doświadczeń" #1
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji - 10 lat doświadczeń" #5
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji - 10 lat doświadczeń" #3
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji - 10 lat doświadczeń" #4
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji - 10 lat doświadczeń" #6
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji - 10 lat doświadczeń" #7
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji - 10 lat doświadczeń" #8
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji - 10 lat doświadczeń" #9
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji - 10 lat doświadczeń"
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji - 10 lat doświadczeń" #10
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji - 10 lat doświadczeń" #11
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji - 10 lat doświadczeń" #12
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji - 10 lat doświadczeń" #13
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji - 10 lat doświadczeń" #16
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji - 10 lat doświadczeń" #17
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji "Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji - 10 lat doświadczeń" #18

Mapa serwisu