Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 16.09.2015

Minister Piotrowska w Sejmie: mamy wypracowane odpowiednie procedury i mechanizmy

minister Teresa Piotrowska

- MSW i służby podległe na bieżąco monitorują wszelkie aspekty kryzysu migracyjnego na południu Europy – zapewniła szefowa MSW, przedstawiając w Sejmie stan przygotowań Polski na przyjęcie uchodźców.

Służby zachowują gotowość na ewentualne przybycie zwiększonej liczby osób poszukujących ochrony. W chwili obecnej nie ma jednak potrzeby podejmowania nadzwyczajnych działań.

Jesteśmy przygotowani na różne warianty działań

Polska jeszcze w 2014 r. wzmocniła procedury współdziałania służb i instytucji na wypadek ewentualnego napływu większej liczby uchodźców. Działania te wypracowano w związku z konfliktem na Ukrainie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, opracowane procedury działania zostaną przeniesione ze wschodniej części Polski na południe kraju.

Podczas wystąpienia w Sejmie, szefowa MSW poinformowała, że zgodnie z wytycznymi komendanta głównego Straży Granicznej, realizowane są bardziej intensywne działania na rzecz bezpośredniej ochrony granicy. - Wzmożono współpracę ze służbami granicznymi państw sąsiednich, zwłaszcza w zakresie wymiany informacji – powiedziała minister Teresa Piotrowska.

Opracowana została „Strategia postępowania Straży Granicznej w przypadku masowego napływu migrantów przez południową granicę Rzeczypospolitej Polskiej”. Strategia określa m.in. sposób działania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sytuacji zwiększonej liczby przypadków zatrzymywania dużych grup migrantów na granicy południowej. Funkcjonariusze kontrolują pojazdy oraz legitymują osoby podróżujące od strony południowej granicy Polski.

Minister Teresa Piotrowska zaznaczyła, że nie obserwujemy gwałtownego wzrostu liczby nielegalnych przekroczeń naszej granicy. Ujawniane są natomiast pojedyncze przypadki prób grupowych przerzutów migrantów do Polski, np. zatrzymanie 11 sierpnia 2015 r. w Szklarskiej Porębie grupy 31 migrantów z Syrii, Afganistanu i Jemenu.

- Sytuacja na granicach RP jest stabilna i nie odnotowujemy tam niepokojących zjawisk – podkreśliła szefowa MSW. Ruch graniczny utrzymuje się na podobnym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (wzrost zaledwie o 4 proc.). W obecnej chwili realizowane jest jedynie wzmocnienie na odcinku Bieszczadzkiego OSG (na odcinku z Ukrainą) i Śląsko-Małopolskiego OSG (pogranicze polsko-czesko-słowackie).

Współpraca z Agencją FRONTEX

W swoim wystąpieniu minister spraw wewnętrznych powiedziała, że Polska przywiązuje dużą wagę do ścisłej współpracy z unijną agencją ds. granic zewnętrznych FRONTEX.

Straż Graniczna prowadzi wymianę informacji oraz wspiera FRONTEX m.in. delegując funkcjonariuszy i udostępniając wyspecjalizowany sprzęt - 185 pograniczników przygotowanych jest do realizowania zadań w ramach Europejskich Zespołów Straży Granicznej. Kolejnych 26 funkcjonariuszy jest przygotowywanych do włączenia do tej grupy.

Łączne zaangażowanie Straży Granicznej w działania operacyjne koordynowane przez Agencję Frontex w 2015 r. obejmuje około 100 misji.

Wprowadzenie kontroli granicznej przez Niemcy

Minister Teresa Piotrowska odniosła się również do decyzji Republiki Federalnej Niemiec o wprowadzeniu tymczasowej kontroli na granicach. - Na tym odcinku naszej granicy ruch odbywa się płynnie i obecnie nie jest zagrożony masową nielegalną migracją – powiedziała szefowa MSW.

Działania Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Obecnie w Polsce funkcjonuje 11 ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Przebywa w nich około 1,5 tys. osób. Aktualnie w ośrodkach jest około 700 wolnych miejsc, natomiast w razie potrzeby liczba ta może zostać znacznie zwiększona. Konieczność uruchamiania dodatkowych ośrodków wystąpiłaby w przypadku przyjęcia jednorazowo grupy większej niż 2 tys. osób. - Będziemy jednak dążyć do przyjmowania cudzoziemców etapami, w grupach najwyżej kilkusetosobowych, mając na celu sprawne przeprowadzenie tego zadania pod względem logistycznym – zapowiedziała szefowa resortu spraw wewnętrznych.

W związku z lipcową deklaracją Polski o przyjęciu 2 tys. uchodźców od kilku tygodni przygotowywany jest „Plan Operacyjny Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie relokacji i przesiedlenia cudzoziemców do Polski”. Zawiera on szczegółowy harmonogram działań w podziale na etapy i instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań.

Przygotowania do przyjęcia uchodźców

Polska otrzyma kwotę 10 tys. EUR na każdą osobę przesiedloną oraz 6 tys. EUR na każdego relokowanego wnioskodawcę.

W trakcie trwania procedury uchodźczej cudzoziemcom zostanie zapewniona kompleksowa opieka ze strony Urzędu do Spraw Cudzoziemców, obejmująca m.in. m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę medyczną, pomoc psychologiczną, kursy adaptacyjne.

- Po uzyskaniu ochrony na terytorium RP osoby relokowane i przesiedlone zostaną objęte indywidualnymi programami integracyjnymi – powiedziała minister Teresa Piotrowska. Programy te trwają rok i obejmują świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz specjalistyczne poradnictwo socjalne.

Minister Piotrowska poinformowała również, że planowane jest również uruchomienie banku ofert dla osób i instytucji w zakresie możliwości zgłaszania różnej pomocy uchodźcom. - Chcemy, na odpowiednich etapach realizacji programu przesiedleń i relokacji, zapraszać do współpracy samorządy, organizacje pracodawców, urzędy pracy. Tak właśnie działaliśmy w programie adaptacyjnym i integracyjnym osób ewakuowanych z Donbasu i to przyniosło bardzo dobre efekty – powiedziała szefowa MSW.

Bezpieczeństwo obywateli państw przyjmujących

- We wszystkich podejmowanych przez nas działaniach bezpieczeństwo stanowi najwyższy priorytet. Dlatego tak ważna jest możliwość sprawdzenia oraz odmowy przyjęcia każdej osoby, która mogłaby stanowić jakiekolwiek zagrożenie - podkreśliła szefowa MSW Teresa Piotrowska.

W przyjętym schemacie działań przed przyjazdem osób do Polski przewidziano ich jednoznaczną identyfikację i pobieranie odcisków palców. Osoby przesiedlane z obozów spoza UE będą sprawdzane przez organy Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców oraz polskie służby. Z kolei osoby relokowane z Włoch i Grecji będą sprawdzane zarówno przez polskie organy, jak i służby tych państw. Proces ten będzie dodatkowo wspomagany poprzez wymianę informacji ze służbami innych państw.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców przed wydaniem decyzji o przyznaniu ochrony międzynarodowej każdorazowo zasięga opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Mapa serwisu