Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 25.09.2015

Spotkanie ze związkami zawodowymi PSP

Minister Rakoczy podczas spotkania

Stanisław Rakoczy, Podsekretarz Stanu w MSW spotkał się ze związkami zawodowymi Państwowej Straży Pożarnej. Strona związkowa przekazała petycję zawierającą swoje postulaty. 

Dzięki staraniom MSW systematycznie rosną nakłady na PSP – średnie uposażenie strażaków wynosi dziś ok. 4 tys. 300 zł (w 2007 r. było to ponad 2 tys. 900). W przyszłym roku na wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych wszystkich służb podległych MSW przeznaczona zostanie kwota ok. 443 mln zł. Rosną także środki na zakupy sprzętu – w tym roku PSP dostała na ten cel ponad 83 mln zł. Związki zawodowe służb regularnie spotykają się z szefową MSW w ramach Forum Dialogu Społecznego.

Wzrost wydatków na PSP

Środki finansowe na pokrycie wydatków PSP systematycznie rosną. Przypomnijmy, że budżet PSP składa z pieniędzy przekazywanych przez MSW oraz przez poszczególnych wojewodów. W 2015 r. na wydatki PSP zabezpieczono w sumie ponad 2 mld 360 mln zł, o blisko 170 mln zł więcej niż w 2012 r. (ponad 2 mld 190 mln zł). W ubiegłym roku na wydatki PSP przeznaczono łącznie ponad 2 mld 340 mln zł, a w 2013 r. ponad 2 mld 200 mln zł – co oznacza wzrost wydatków o 140 mln zł porównując budżety 2014 r. do 2013 r.

Podwyżki dla strażaków od 2016 r.

W 2016 roku na wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb podległych MSW przeznaczona zostanie kwota ok. 443 mln zł. Od stycznia 2016 r. podwyżkami zostaną objęci funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb mundurowych. Większa pensja przełoży się na wzrost nagrody rocznej oraz zwiększenie funduszu nagród uznaniowych i zapomóg.

Należy zaznaczyć, że funkcjonariusze służb podległych MSW dostali podwyżki w 2009 r. oraz w 2012 r. W roku 2012 funkcjonariusze Policji, SG, PSP i BOR (również żołnierze zawodowi) byli jedną z nielicznych grup, która otrzymała podwyżkę uposażeń wobec „zamrażania” wynagrodzeń w całej sferze budżetowej.

Średnie uposażenie strażaków na przestrzeni lat sukcesywnie rosło. Średnie uposażenie funkcjonariuszy PSP w 2007 r. wynosiło 2 948,88 zł, a w 2015 – 4 280,44 zł.

Wyższe dodatki za wieloletnią służbę dla strażaków

MSW motywuje i zachęca funkcjonariuszy do dłuższego pozostawania w służbie. Dlatego od 2015 r. strażakom oraz innym funkcjonariuszom przyznano wyższe dodatki za wysługę lat. W Państwowej Straży Pożarnej wypłata dodatków obejmuje ok. 8 tys. 700 strażaków (na kwotę 8 mln 300 tys. zł rocznie). MSW uruchomiło na ten cel w tym roku dla wszystkich służb środki finansowe w wysokości ponad 31 mln zł.

Wszyscy funkcjonariusze, w tym także strażacy, którym przysługuje dodatek stażowy, uzyskali dodatki należne z wyrównaniem od 1 stycznia 2015 r.

Funkcjonariusze po 20 latach służby za każde dwa lata pracy otrzymują dodatek w wysokości 2 proc. uposażenia zasadniczego; do wysokości 32 proc. (taka wysokość dodatku jest przeznaczona dla funkcjonariuszy po 32 latach służby). Zyskają również funkcjonariusze, którzy zdecydują się pozostać w służbie jeszcze dłużej. Po 35. roku pracy dostaną dodatek w wysokości 35 proc. uposażenia zasadniczego (do tej pory po ukończeniu 30. roku służby mieli maks. 25-proc. dodatek).

Stała modernizacja służb, w tym PSP

Tylko w latach 2011-2014 na sprzęt i wyposażenie Państwowa Straż Pożarna pozyskała 264 miliony złotych. W ciągu ostatnich trzech lat PSP otrzymała ponad 780 wozów strażackich i około 50 specjalnych wymiennych nadwozi do wozów strażackich. W 2012 r. zakupiono 249 samochodów ratowniczo-gaśniczych, a także 12 wyspecjalizowanych wymiennych nadwozi do wozów strażackich. Natomiast w ubiegłych latach zakupiono: 280 pojazdów i 28 nadwozi – w 2013 r. oraz 253 pojazdy i 6 wymiennych nadwozi – w 2014 r.

W latach 2007-2014 zakończono 142 inwestycje związane z budową nowych strażnic oraz przebudową i modernizacją dotychczasowych, na łączną kwotę ok. 570 mln zł.

Strażacy chętniej wybierają pozostanie w zawodzie niż emeryturę

Coraz mniej funkcjonariuszy służb MSW decyduje się na przejście na emeryturę – także w PSP. W 2014 roku służbę zakończyło 1 337 strażaków, czyli o 799 mniej niż w roku 2013 r. Natomiast, dla porównania, w 2009 roku na emeryturę odeszło 3 779 funkcjonariuszy PSP. 

Forum Dialogu Społecznego

MSW stawia na dialog ze stroną związkową. Minister Teresa Piotrowska od momentu objęcia urzędu regularnie spotyka się ze związkami zawodowymi służb podległych resortowi. To dzięki inicjatywie szefowej MSW powołano Forum Dialogu Społecznego, którego zadaniem jest prowadzenie konsultacji społecznych i stałego dialogu z partnerami społecznymi. Forum rozwiązuje społeczne kwestie dotyczące służb mundurowych i pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych. Do tej pory żaden z ministrów nie powołał przy MSW podobnego gremium.  

Mapa serwisu