Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 05.10.2015

Wizyta premier Ewy Kopacz i minister Teresy Piotrowskiej w szpitalu MSW w Bydgoszczy

Wizyta Ewy Kopacz i Teresy Piotrowskiej w szpitalu MSW
Fot. M. Śmiarowski / KPRM

W ramach wyjazdowego posiedzenia rządu w województwie kujawsko-pomorskim, premier Ewa Kopacz i minister Teresa Piotrowska odwiedziły nowy Oddział Geriatrii w bydgoskim szpitalu MSW. Oddział dysponuje 20 łóżkami, w tym 3 łóżkami intensywnego nadzoru.

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy został utworzony w 1947 r.

Ponad 7 tys. hospitalizowanych pacjentów w 2014 r.

Na koniec czerwca 2015 r. placówka dysponowała 120 łóżkami. Szpital zatrudnia 442 osoby. W 2014 r. w szpitalu hospitalizowano ponad 7 tys. osób, ponadto udzielono ponad 127 tys. porad ambulatoryjnych.

Szpital posiada Certyfikat Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Placówka uzyskała ocenę na poziomie 90 proc. zgodności ze standardami programu. Placówka w ostatnich latach zdobyła certyfikaty i nagrody: „Gepard Biznesu”, „Gazele Biznesu”, „Złoty Certyfikat Rzetelności Krajowego Rejestru Długów”, drugie miejsce w konkursie Perły Medycyny i czwarte miejsce w rankingu „Forbsa” w kategorii szpitali klinicznych i resortowych. W szpitalu działa również Zintegrowany System Zarządzania ISO.

O dobrej pracy szpitala MSW w Bydgoszczy świadczy wysoki poziom usług medycznych i zbilansowany budżet - ZOZ od 6 lat generuje dodatni wynik finansowy, oferując pacjentom fachową pomoc i przyjazną atmosferę. Szpital cieszy się dużym zaufaniem mieszkańców miasta i regionu. W latach 2007-2014 liczba pacjentów podwoiła się. Tak duży wzrost odnotowano głównie dzięki utworzeniu nowego oddziału Położnictwa i Neonatologii.

Utworzenie Oddziału Geriatrii – kompleksowa pomoc dla seniorów

Premier Ewa Kopacz i minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska odwiedziły nowy Oddział Geriatrii. Utworzenie oddziału jest odpowiedzią na potrzeby demograficzne społeczeństwa. Oddział Geriatrii dysponuje 20 łóżkami, w tym 3 łóżkami intensywnego nadzoru i jest drugim takim oddziałem w województwie kujawsko-pomorskim. Nowy oddział wpisuje się w strategię rozwoju geriatrii jako specjalizacji priorytetowej Ministerstwa Zdrowia oraz w „Strategię rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku”, przyjętą przez Radę Miasta Bydgoszczy w 2013 r. Koszt utworzenia oddziału wyniósł około 750 000 zł i został pokryty ze środków własnych Zakładu.

Nowy oddział ma poprawić jakość opieki nad pacjentami w podeszłym wieku oraz zapewnić możliwość wnikliwej oceny stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umysłowej, wczesne wykrywanie chorób i ich leczenie. Opiekę nad seniorami sprawują lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, psycholodzy i pracownicy socjalni.

Dotacja z MSW

W latach 2013-2015 szpital otrzymał dotację celową z MSW w łącznej wysokości 3 mln 75 tys. zł, z przeznaczeniem na dostosowanie Bloku Operacyjnego do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą, oraz na przebudowę pomieszczeń Zakładu na cele prowadzenia Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej.

Na początku roku otwarto nowy OIOM i Neurologię z Rehabilitacją Neurologiczną

Pod koniec stycznia tego roku minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska uczestniczyła w otwarciu dwóch oddziałów w nowych pomieszczeniach. W pełni klimatyzowany Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, wyposażony został między innymi w sztuczne płuco-serce najnowszej generacji (ECMO - podobne urządzenie pozwoliło lekarzom na uratowanie życia małego Adasia z małopolskich Racławic), zapewni pacjentom z województwa kujawsko-pomorskiego lepszą i bardziej skuteczną pomoc medyczną.

Z kolei potwierdzeniem kierunku rozwoju placówki jest nowy Oddział Neurologii z Rehabilitacją Neurologiczną oraz czterołóżkową salą udarową. Wzrost liczby schorzeń neurologicznych, w ostatnich latach niemal „epidemia udarów” i związanym z nią rosnącym zapotrzebowaniem na rehabilitację neurologiczną, wymagało podjęcia zdecydowanych działań na rzecz poprawy dostępu do fachowej opieki neurologicznej.

Mapa serwisu