Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 06.10.2015

O zwalczaniu przestępstw gospodarczych tzw. „białych kołnierzyków”

Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, we współpracy z Ministerstwem Finansów i Prokuraturą Generalną, opracowało projekt Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020. Dokument został dzisiaj (6 października) przyjęty przez Radę Ministrów. Zaproponowane w projekcie rozwiązania pozwolą jeszcze skuteczniej walczyć z nadużyciami w obrocie gospodarczym.

Odbieranie korzyści pochodzących z przestępstw jest dotkliwą dla przestępców metodą zwalczania przestępczości, w tym szczególnie tej o charakterze ekonomicznym, i stanowi jeden z priorytetów organów ścigania – podkreśla MSW.

- Przestępczość tzw. „białych kołnierzyków” staje się coraz bardziej uciążliwa dla gospodarki i państwa. Dlatego tak ważna jest ścisła współpraca służb i specjalistów z wielu różnych dziedzin, w tym na poziomie rządowym. - Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej, jest efektem takiej współpracy szefa MSW z Ministrem Finansów i Prokuratorem Generalnym – podkreśla Teresa Piotrowska, minister spraw wewnętrznych. - Tylko silne państwo jest w stanie skutecznie reagować na nieuczciwe praktyki ze strony wyspecjalizowanych grup przestępczych – zaznacza szefowa MSW.

Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020 wpisuje się w treść Porozumienia zawartego w 2014 r. między szefami resortów: MSW, MF oraz Prokuratorem Generalnym o współpracy w zakresie wypracowania systemowych rozwiązań w odniesieniu do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej.

Głównym celem Programu jest ograniczenie przestępczości gospodarczej, poprzez trzy szczegółowe cele:

  • wzmocnienie przeciwdziałania przestępczości gospodarczej;
  • zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości gospodarczej;
  • wzmocnienie efektywności odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw.

Statystyka przestępczości gospodarczej

Według danych Policji, za lata 2003-2014, liczba stwierdzonych przestępstw gospodarczych pozostaje na zbliżonym poziomie i w skali roku oscyluje wokół 150 tys. Od 2009 roku systematycznie spada natomiast liczba osób podejrzanych o przestępstwa gospodarcze. W 2013 roku osiągnęła najniższy poziom od ponad 10 lat i wyniosła 39.081 osób, natomiast w 2014 roku nastąpił jej minimalny wzrost do 39.125 podejrzanych.

W Programie wskazano na najważniejsze obszary przestępczości gospodarczej, w tym m.in. przestępczość podatkową, w szczególności dot. podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a także przestępczość na rynku bankowym, kapitałowym, ubezpieczeń, czy przestępczość związaną z rynkiem gier hazardowych.

Sprawozdawczość z realizacji poszczególnych zadań określonych w Programie

Koordynatorem Programu, w imieniu Rady Ministrów, jest minister spraw wewnętrznych. Corocznie w MSW, na podstawie informacji otrzymywanych od m.in. KGP, MF czy Prokuratury Generalnej – czyli podmiotów wiodących w realizacji poszczególnych zadań (przekazywanych do końca stycznia) – opracowywany będzie raport na temat postępów w realizacji Programu. Raport będzie przedkładany Radzie Ministrów do 31 marca następnego roku względem roku sprawozdawanego.

Dokument został skonsultowany wewnątrzresortowo, przeprowadzono także konsultacje międzyresortowe i uzgodnienia społeczne. 

Mapa serwisu