Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 15.10.2015

W MSW o walce z handlem ludźmi

Na zdjęciu: grafika - handel ludźmi - 18 października - Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych rozmawiano o społecznej świadomości zagrożeń związanych z handlem ludźmi i podejmowaniem pracy za granicą.

W spotkaniu wzięli udział m.in. eksperci z MSW i służb podległych oraz organizacji pozarządowych. Podczas spotkania zostały zaprezentowane wyniki badania społecznej świadomości zagrożeń związanych z handlem ludźmi i podejmowaniem pracy za granicą.

Tylko jedna na sto osób dotkniętych handlem ludźmi poszukuje pomocy.

Przestępczość dotycząca handlu ludźmi to m.in. przestępstwa związane z prostytucją, pornografią i innymi formami seksualnego wykorzystania, pracą przymusową
oraz innymi formami wykorzystania poniżającego godność człowieka. Co roku służby identyfikują co najmniej kilkadziesiąt ofiar handlu ludźmi. – Handel ludźmi jest przestępstwem przeciwko wolności, rażąco naruszającym godność i prawa człowieka. Jednocześnie, ze względu na bardzo złożony charakter, jest to czyn niezmiernie trudny do wykrycia i udowodnienia - podkreślił Piotr Mierecki, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Migracyjnej MSW. Jednocześnie tylko jedna na sto osób dotkniętych handlem ludźmi poszukuje pomocy.

Policja w 2014 r. w porównaniu z rokiem 2013 zanotowała spadek przestępczości związanej z handlem ludźmi. W 2013 r. stwierdzono 186 takich przestępstw, natomiast w 2014 r. liczba ta spadła do 76. Wykrywalność tego rodzaju przestępczości utrzymuje się na wysokim poziomie i w 2014 r. wynosiła niemal 95 proc.

Przestępstwa związane z handlem ludźmi zawsze stanowią poważne naruszenie praw człowieka, a także jego godności i wolności. Handel ludźmi jest w Polsce zagrożony karą od 3 do 15 lat więzienia.

- Polska staje się krajem docelowym dla migrantów, w coraz większym stopniu możemy mieć więc do czynienia z handlem ludźmi, głównie do pracy przymusowej –  powiedział dyrektor Piotr Mierecki z MSW

Wiceprezes Fundacji „La Strada” Joanna Garnier podkreśliła rolę Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego ofiar handlu ludźmi, które jest finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Centrum udziela bezpłatnej pomocy i wsparcia dla ofiar handlu ludźmi. – Oferujemy szeroki zakres wsparcia dla ofiar – od zapewnienia tłumacza, przez konsultację prawne i psychologiczne po mediacje w rodzinie – wyjaśniała wiceprezes fundacji.

Ponad połowa Polaków uważa, że w Polsce zdarzają się przypadki handlu ludźmi

Z badania przygotowanego na zlecenie MSW pt. „Społeczna świadomość zagrożeń związanych z handlem ludźmi i podejmowaniem pracy za granicą 2015” wynika, że ponad połowa Polaków uznaje, że handel ludźmi nie jest problemem marginalnym, uważając jednocześnie, że skala tego zjawiska jest ograniczona.

Prawie wszyscy badani (91 proc.) mają jakieś skojarzenia z pojęciem „handel ludźmi”. Najczęściej są to: prostytucja (45 proc.), sprzedaż ludzi (31 proc.), handel kobietami (23 proc.), zmuszanie do pracy bez zapłaty (14 proc.).

Z raportu wynika również, że „wiedza na temat handlu ludźmi staje się coraz większa, a społeczeństwo staje się wrażliwsze na ten problem”. Dominuje przekonanie, że ofiary nie powinny być pozostawiane same sobie.

Według 72 proc. badanych to kobiety są przede wszystkim narażone na stanie się ofiarami handlu ludźmi. Tylko co piąta osoba uznaje, że płeć nie ma znaczenia.

Zespoły ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi w każdym województwie

MSW kontynuuje szkolenia dla wojewódzkich zespołów ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi. Są one realizowane w ramach  projektu „Improved national cooperation structures to prevent trafficking in human beings”, współfinansowanego z Funduszy Norweskich. W połowie września br. odbyły się szkolenia przedstawicieli zespołów z województw lubelskiego i kujawsko-pomorskiego.

W skład zespołów wojewódzkich wchodzą przedstawiciele różnych instytucji publicznych, organów ścigania i organizacji pozarządowych na szczeblu regionalnym. Udział przedstawicieli poszczególnych instytucji uzależniony jest od decyzji wojewody. W pracach dotychczas powołanych zespołów udział biorą przedstawiciele urzędów wojewódzkich, policji, Straży Granicznej, prokuratur, inspekcji pracy, urzędów pracy, samorządów, kuratoriów oświaty oraz organizacji pozarządowych. Docelowo do końca 2015 r. zespół ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi będzie działał w każdym województwie.

Projekt MSW „Poprawa współpracy w zakresie krajowych struktur powołanych do walki z handlem ludźmi”, realizowany we współpracy z Międzynarodową Organizacja ds. Migracji – IOM,  ma budżet 464 tys. euro i jest współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Infografika - handel ludźmi

Opis alternatywny

 

Mapa serwisu