Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 16.10.2015

„Powrót do domu” – nowy rządowy program dla repatriantów

- Nowy program zakłada przyjazd do Polski wszystkich osób oczekujących w ciągu najbliższych 5 lat – powiedział wiceszef MSW Piotr Stachańczyk podczas prezentacji Wieloletniego Programu Rządowego dla Repatriantów „Powrót do domu”. Program będzie realizowany w latach 2016-2021.

Forma wieloletniego rządowego programu zapewni odpowiedni poziom środków finansowych na jego realizację, zostały w nim ujęte kwestie związane z finansowaniem na najbliższe lata. – Planujemy, że program będzie przedmiotem prac i akceptacji Rady Ministrów w listopadzie – zapowiedział minister Piotr Stachańczyk.

Główne założenia Wieloletniego Programu Rządowego dla Repatriantów „Powrót do domu” to objęcie repatriantów indywidualnymi, realizowanymi w miejscu osiedlenia programami adaptacyjnymi, ujednolicenie zasad wsparcia dla samorządów angażujących się w akcję repatriacyjną i zwiększenie maksymalnej kwoty dotacji o około 1/3, objęcie aktywizacją zawodowa również małżonków repatriantów oraz pomoc finansowa na pokrycie kosztów wynajmu mieszkania, dla tych repatriantów, którzy zdecydują się sami wynająć mieszkanie.

- Jesteśmy świadomi, że jeszcze 2,5 tys. osób oczekuje na repatriację. W związku ze zmienioną sytuacją budżetową, po zdjęciu z Polski procedury nadmiernego deficytu, postanowiliśmy przyspieszyć program repatriacji – wyjaśnił również obecny na konferencji wiceminister spraw zagranicznych Rafał Trzaskowski.

Specjalny program adaptacyjny

Program zakłada objęcie repatriantów rocznym programem adaptacyjnym. Program, pozwoli na pokrycie kosztów związanych m.in. z: utrzymaniem, nauką języka polskiego, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

W okresie do 12 miesięcy od dnia przyjazdu do Polski osoby te będą miały możliwość skorzystania z kursów nauki języka polskiego oraz kursów zawodowych realizowanych w miejscu osiedlenia. Program adaptacyjny będzie finansowany z budżetu państwa. Podstawowym celem programu adaptacyjnego jest usamodzielnienie się rodziny repatrianta.

Małżonkowie repatriantów, będą również objęci aktywizacją zawodową, tym samym będzie możliwość refundacji przedsiębiorcom kosztów utworzenia miejsca pracy i wypłaty wynagrodzenia.

Łączna kwota świadczenia pieniężnego gwarantowanego repatriantom wynosi do 1750 zł miesięcznie w okresie do 6 miesięcy. W zależności od potrzeb program może być kontynuowany do 12 miesięcy.

Wsparcie finansowe dla samorządów

Realizacja szerszych programów adaptacyjnych była jedną z głównych kwestii podnoszonych przez samorządy podczas konsultacji, które przeprowadziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w toku prac nad programem. - Poświęciliśmy dużo czasu na zebranie opinii i analiz od samorządów. Poznaliśmy warunki, w których samorządy mogą zdecydowanie bardziej zaangażować się w program – poinformował minister Piotr Stachańczyk.

- Podobnie jak do tej pory program dla repatriantów będzie opierał się na współpracy rządu z samorządami, ale na korzystniejszych dla nich warunkach. Każdy samorząd, który zdecyduje się przyjąć repatriantów otrzyma wsparcie finansowe – w kwocie wyższej niż dotychczas nawet o 1/3 – powiedział wiceminister spraw wewnętrznych.

Ujednolicone zostaną zasady udzielania pomocy finansowej gminom, zapewniającym lokale mieszkalne dla repatriantów i ich rodzin. Wprowadzona zostanie możliwości wsparcia finansowego dla gmin zapraszających repatriantów imiennie. Niezależnie od tego, czy gminy wystosują zaproszenia dla nieokreślonych, czy określonych imiennie repatriantów otrzymają dotację.

Zasiłek na wynajem mieszkania

Nowy program zakłada, że repatriant, który będzie miał zagwarantowaną pracę w Polsce, nie będzie musiał oczekiwać na mieszkanie. - Program „Powrót do domu” zakłada dopłaty do najmu lokalu mieszkalnego przez 12 miesięcy, a w niektórych przypadkach przez 24 miesiące – poinformował minister Piotr Stachańczyk.

Repatriant, który zdecyduje się wynająć mieszkanie, będzie mógł otrzymać pomoc finansową na pokrycie kosztu najmu lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się - w formie dopłaty w wysokości od 1 tys. zł (miejscowości do 100 tys. mieszkańców), do 1,5 tys. zł (miejscowości od 100 do 400 tys. mieszkańców), do 2 tys. zł (w miejscowościach powyżej 400 tysięcy mieszkańców).

Co najmniej 30 mln zł na pomoc dla repatriantów co roku

Rada Ministrów zwiększyła rezerwę celową do 30 mln zł w budżecie na 2016 r. na pomoc dla repatriantów.

- Planujemy, że z budżetu państwa na repatriację będzie przeznaczane co najmniej 30 mln zł rocznie, a program będzie się rozwijał. W przyszłym roku chcielibyśmy sprowadzić 300-400 osób, w kolejnym już 500-800, a później w granicach 800 osób co roku – podkreślił wiceszef MSW.

Od 2001 r. do Polski przyjechało 5 tys. repatriantów

Repatriacja jest szczególną formą nabycia obywatelstwa polskiego i trwałym elementem polityki migracyjnej państwa.

Obowiązująca od 2001 r. ustawa o repatriacji określa warunki uzyskania wizy repatriacyjnej. Regulacja adresowana jest przede wszystkim do osób polskiego pochodzenia żyjących nadal w miejscach zesłań i deportacji tj. w azjatyckiej części dawnego ZSRR. Warunkiem uzyskania wizy repatriacyjnej są gwarancje bezpieczeństwa socjalnego repatriantów. Od 2001 r. repatriowało się do Polski 5 tys. osób. Blisko 2,5 tys. osób oczekuje na przyjazd do kraju.

Byczyna, Łowicz, Gdańsk – samorządy, które już przyjęły rodziny repatriantów

W Polsce jest wiele samorządów, które skorzystały ze środków na remonty lokali komunalnych dla repatriantów. Są to m.in. Byczyna, Żory i Łowicz. Gmina Byczyna z woj. opolskiego w ramach programu „Polanowice” przyjęła jednorazowo 14 rodzin repatriantów z Kazachstanu, Gruzji i Uzbekistanu. W sumie w gminie Byczyna mieszka już 100 repatriantów.

Miasto Łowicz przyjęło ponad 40 osób. Własne programy na rzecz repatriantów realizują duże ośrodki miejskie: Warszawa, Gdańsk, Wrocław.

  • Ministrowie: Rafał Trzaskowski oraz Piotr Stachańczyk
  • Uczestnicy konferencji o rządowym programie - Powrót do domu

Mapa serwisu