Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 18.12.2015

Europejska Sieć Migracyjna forum debaty nad aktualnymi zagrożeniami migracyjnymi w Unii Europejskiej

konferencja Europejskiej Sieci Migracyjnej

Skutki kryzysu migracyjnego oraz zjawisko przemytu migrantów do Unii Europejskiej były zagadnieniami poruszanymi podczas konferencji Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce. Spotkanie, które otworzył  Jakub Skiba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, odbyło się 17 grudnia 2015 roku w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyli akredytowani w Polsce ambasadorowie Chorwacji oraz Serbii, Charge d`affaires a.i. Meksyku, a także przedstawiciele Agencji Frontex, Europolu, Rady Europy, Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Węgier, Komendy Głównej Straży Granicznej, Uniwersytetu w Maastricht oraz Europejskiego Centrum Analiz Politycznych i Ekonomicznych z siedzibą w Brukseli.  Dyskusji przysłuchiwali się także przedstawiciele Europejskiej Sieci Migracyjnej z innych państw członkowskich UE, Przedstawicielstwa UNHCR W Warszawie, Ośrodka do Spraw Rozwoju Polityki Migracyjnej w Wiedniu (International Centre for Migration Policy Development, ICMPD), oraz członkowie Krajowej Sieci Migracyjnej reprezentujący środowiska naukowe, organizacje pozarządowe oraz administracje publiczną.

Była to dziesiąta konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej zorganizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce.

Głównym celem konferencji było przeprowadzenie dyskusji na temat oceny proponowanych rozwiązań w zakresie zarządzania masowym napływem cudzoziemców i polityką migracyjną na poziomie UE. Podczas konferencji zostały omówiono takie zagadnienia jak, m.in. Plan działania UE w sprawie przeciwdziałania przemytowi migrantów, działania operacyjne podejmowane przez kraje szczególnie dotknięte obecnym kryzysem migracyjnym oraz Europol i Frontex, wyniki raportów Europejskiej Sieci Migracyjnej oraz Uniwersytetu w Maastricht na temat metod przemytu migrantów do państw UE, skutki masowego napływu cudzoziemców do państw UE i nadużywanie procedur legalizacji pobytu w krajach docelowej migracji.

Podczas spotkania podkreślono konieczność przeprowadzenia odpowiednich kampanii informacyjnych dla mediów we wszystkich krajach UE, aby sposób przedstawiania sytuacji migracyjnej był właściwy i merytoryczny. Zwrócono ponadto uwagę na istotną rolę mediów społecznościowych oraz innych narzędzi internetowych, które z jednej strony mogą zapewnić bezpieczeństwo cudzoziemcom, lecz z drugiej ułatwiają podmiotom/osobom zaangażowanym w przemyt cudzoziemców do UE wykorzystywanie tej szczególnie wrażliwej grupy osób.

Wielokrotnie akcentowano zasadność wzmacniania współpracy z państwami pochodzenia i tranzytu cudzoziemców oraz wsparcia ich w działaniach ukierunkowanych na zwalczanie przemytu migrantów. Odniesiono się także do społecznych skutków kryzysu migracyjnego w społeczeństwach przyjmujących.

Europejska Sieć Migracyjna

Rolą Europejskiej Sieci Migracyjnej jest zaspokojenie zapotrzebowania instytucji Unii oraz organów i instytucji państw członkowskich na aktualne, obiektywne, wiarygodne i porównywalne informacje w zakresie migracji i azylu. ESM prowadzi szeroko zakrojoną działalność analityczną, opracowuje raporty i analizy tematyczne oraz przyczynia się do upowszechnienia wiedzy na temat zjawisk w zakresie migracji i azylu ogółu społeczeństwa. W ramach Grupy Ekspertów ESM do Spraw Powrotów [REG] współpracuje na rzecz poprawy polityki powrotowej UE. ESM tworzy sieć kontaktów na szczeblu międzynarodowym i krajowym, gromadząc wszystkich najważniejszych aktorów działających w obszarze migracji i azylu. W Polsce funkcjonuje Krajowa Sieć Migracyjna, czyli platforma współpracy i wymiany informacji pomiędzy ekspertami z ośrodków naukowych, organizacji migranckich oraz administracji publicznej, w której obecnie uczestniczy ponad 100 krajowych podmiotów. Działalność ESM jest współfinansowana ze środków unijnych.

Więcej informacji o Europejskiej Sieci Migracyjnej oraz Krajowym Punkcie Kontaktowym Europejskiej Sieci Migracyjnej dostępnych jest na stronie internetowej www.ec.europa.eu/emn oraz www.emn.gov.pl

  • konferencja Europejskiej Sieci Migracyjnej
  • konferencja Europejskiej Sieci Migracyjnej
  • konferencja Europejskiej Sieci Migracyjnej

Mapa serwisu