Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 09.03.2016

Program "Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka będzie kontynuowany w latach 2016-2017

Razem Bezpieczniej

„Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka będzie kontynuuowany w latach 2016-2017. Taką decyzję podjęła Rada Ministrów. Projekt został przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. We wtorek w gmachu MSWiA uczczono pamięć twórcy programu. Minister Mariusz Błaszczak i Barbara Stasiak odsłonili tablicę upamiętniającą śp. Władysława Stasiaka. Sala konferencyjna, w której zawisła pamiątkowa tablica, otrzymała również imię Władysława Stasiaka.

Program "Razem Bezpieczniej" na lata 2016-2017 jest kontynuacją programu z okresu 2007-2015, którego badanie efektywności wypadło pozytywnie, co uzasadnia prowadzenie dalszych działań na rzecz utrzymania lub podniesienia poziomu bezpieczeństwa w różnych obszarach. Jego patronem jest Władysław Stasiak, rzeczywisty twórca programu. Pełnił on funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego oraz szefa Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.

Władysław Stasiak tak mówił o programie: Program „Razem bezpieczniej” to program obywatelskiej przestrzeni, bezpieczeństwa, podnoszenia jakości życia i stabilizacji. (…) To jeden z programów budowy społeczeństwa obywatelskiego, jeden z programów budowy jakości życia w Polsce, zaufania społecznego i zaufania do instytucji publicznych.

Nowa edycja programu będzie, tak jak do tej pory, promowała działania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Wspierane będą projekty na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałanie przemocy, narkomanii oraz ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych. Realizowane będą działania dotyczące bezpieczeństwa w miejscach publicznych;

Program ma charakter interdyscyplinarny i opiera się na współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi. Cel główny i cele szczegółowe programu na kolejne dwa lata wyznaczono biorąc pod uwagę założenia Strategii Sprawne Państwo 2020 i wyniki poprzedniej edycji. Dla obywateli wyjątkowo ważne jest zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczości pospolitej (kradzieże, włamania), która jest wskazywana jako najbardziej dotkliwa. Ograniczenie takiej przestępczości wymaga tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa. 

Głównym celem programu jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Zostanie on osiągnięty przez realizację trzech celów szczegółowych. 

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa zostanie osiągnięte  przez:
 • doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy służb, instytucji i organizacji działających w zakresie bezpieczeństwa publicznego (organizowanie szkoleń i warsztatów);
 • realizowanie przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem przeciwdziałania patologiom społecznym oraz poprawy infrastruktury bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • promowanie efektywnych metod i środków zabezpieczenia mienia.
 1. Przeciwdziałanie patologiom społecznych oraz ochrona dzieci i młodzieży przed przejawami tego zjawiska będzie realizowane przez:
 • inicjowanie zadań mających wpływ na bezpieczeństwo i kształtowanie odpowiednich postaw dzieci wobec zagrożeń bezpieczeństwa, w tym rewitalizacja miejsc i obiektów np. infrastruktury publicznej wykorzystywanej przez młodych ludzi do spędzania  wolnego czasu;
 • angażowanie społeczności lokalnej do działań zapewniających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, w tym przedsięwzięć profilaktycznych, ochrony przed przemocą oraz alkoholem, narkotykami, substancjami psychoaktywnymi, np. dopalaczami;
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży profilaktyki rówieśniczej i wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych (alkohol, narkotyki);
 • organizowanie akcji i inicjatyw na rzecz zagospodarowania czasu wolnego mających przeciwdziałać przemocy oraz agresji wśród dzieci i młodzieży (chodzi o zajęcia pozaszkolne, sportowe i plenerowe oraz inne przedsięwzięcia edukacyjne);
 • inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do przeciwdziałania  przemocy, ograniczenia dostępu dzieci i młodzieży do alkoholu, papierosów, środków odurzających, w tym przeciwdziałanie narkomanii oraz ograniczenie dostępu do substancji psychoaktywnych, np. dopalaczy;
 • organizowanie debat społecznych, warsztatów, spotkań oraz innych inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 1. Edukacja dla bezpieczeństwa realizowana będzie przez:
 • edukację na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w obszarach m.in.: cyberprzestrzeni i ruchu drogowego, a także szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz patologii społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy rówieśniczej, w tym powodowanej stereotypami i uprzedzeniami;
 • inicjowanie wspólnych działań aktywizujących społeczności lokalne do współpracy w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności przeciwdziałanie patologiom, a także zapobieganie przemocy oraz ograniczanie dostępu do narkotyków, alkoholu i substancji psychoaktywnych, np. dopalaczy;
 • upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie stosowania zasad bezpiecznego zachowania, w tym bezpieczeństwa seniorów.

W ramach programu planowane jest lepsze zagospodarowanie przestrzeni publicznej, które przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. Wdrożone zostaną inicjatywy prewencyjne na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zabezpieczenia mienia. 

W efekcie podjętych działań powstaną nowe miejsca do spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Dojdzie do współpracy społeczności lokalnej na rzecz bezpieczeństwa młodych osób, a także stworzenia innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych wspomagających edukację w tym zakresie. Rozwinie się profilaktyka mająca na celu przeciwdziałanie uzależnieniom wśród małoletnich i różnym formom przemocy, co będzie połączone z propagowaniem zachowań asertywnych w takich sytuacjach.      

Dzięki realizacji programu poprawi się wiedza i świadomość społeczeństwa na temat obowiązującego prawa, a także umiejętność reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz przyjmowania właściwych postaw obywatelskich i społecznych. Organizowane będą kampanie informacyjno-edukacyjne oraz szkolenia i warsztaty na temat bezpiecznych zachowań.

W ustawie budżetowej na 2016 r. zaplanowano rezerwę celową w wysokości 3 mln zł na finansowanie zadań programu.

źródło:/premier.gov.pl/MSWiA 

Mapa serwisu