Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 10.03.2016

Szef MSWiA po spotkaniu Rady JHA: system relokacji uchodźców nie jest rozwiązaniem problemu

Mariusz Błaszczakźródło: consilium.europa.eu

- System relokacji nie jest rozwiązaniem problemu – powiedział po spotkaniu rady ministrów spraw wewnętrznych krajów UE minister Mariusz Błaszczak.

Głównym tematem spotkania był kryzys migracyjny, a szczególnie działania, które ograniczą skalę migracji, zwłaszcza w kontekście postanowień szczytu UE – Turcja.

Szef MSWiA przypomniał, że ubiegłoroczna decyzja o relokacji uchodzców dotyczyła 160 tys. osób, tymczasem tylko w styczniu i w lutym do Grecji napłynęło 120 tys. migrantów.

- Rozwiązaniem problemu jest aktywność państw UE tam gdzie jest źródło tych problemów czyli poza Europą. Rozwiązaniem problemu jest także zmiana polityki azylowej niektórych państw zachodniej części Unii, a więc odejście od polityki otwartych drzwi – powiedział po spotkaniu minister.

Ministrowie rozmawiali również na temat propozycji dotyczącej powołania Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Poruszone zostały także kwestie dotyczące zwalczania terroryzmu, w tym ustanowienia unijnego systemu Passenger Name Record (PNR) – czyli list podróżujących samolotami.  

Podczas rady ministrów spraw wewnętrznych krajów UE, w ramach dyskusji nt. zmiany dyrektywy Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej, Polska broniła stanowiska, zgodnie z którym niezbędne jest regulowanie rynku broni w sposób pozwalający na ochronę pozytywnych skutków społecznych związanych z dostępem do broni. Polska uważa, że niezbędne jest zachowanie równowagi pomiędzy bezpieczeństwem wewnętrznym a prawem do posiadania broni. Polska uważa, że przy zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego niezbędne jest zachowanie prawa do posiadania broni.

W ramach wspólnego stanowiska Grupy Wyszehradzkiej, Polska opowiedziała się za utrzymaniem w zmodyfikowanej dyrektywie możliwości wydawania przez państwa członkowskie pozwoleń na posiadanie do użytku cywilnego broni półautomatycznej. Tym samym, Grupa Wyszehradzka sprzeciwiła się wprowadzeniu nieproporcjonalnej i szkodliwej dla społeczeństwa i przemysłu propozycji Komisji Europejskiej dot. przesunięcia półautomatycznej broni palnej sklasyfikowanej obecnie w kategorii B7 i B8 do kategorii A (broń zakazana). Opowiedzieliśmy się jednocześnie za potrzebą wypracowania w skali europejskiej ostrzejszych warunków dot. przechowywania tego rodzaju broni (tu za przykład dla innych Państw Członkowskich mogą służyć polskie przepisy).

Polska opowiedziała się także za utrzymaniem możliwości wydawania specjalnych zezwoleń na posiadanie broni sklasyfikowanej w kategorii A (broń zakazana) dla muzeów, prywatnych kolekcjonerów oraz podmiotów zajmujących się kulturowymi i historycznymi aspektami broni. Polska podkreśliła, że broń palna znajdująca się zbiorach państwowych i prywatnych ma wartość historyczną i materialną, związaną z dziedzictwem narodowym i ew. niszczenie (poprzez pozbawianie cech użytkowych) takich zasobów byłoby niepowetowaną stratą. Stanowisko Polski, które pozwoli na utrzymanie korzystnych dla kolekcjonerów i muzeów rozwiązań systemowych, zyskało poparcie większości państw członkowskich. 

Mapa serwisu