Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 29.04.2016

Minister Mariusz Błaszczak zatwierdził nowe zasady przyznawania dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Szef MSWiA upoważnił Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do podziału środków dla aplikujących jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Komendant opracuje szczegóły podziału dotacji i następnie przedstawi je ministrowi do zatwierdzenia.

Komendant Główny PSP podzieli środki na poszczególne województwa. Będą to pieniądze na wydatki bieżące i majątkowe. Podział wydatków majątkowych w wysokości 15 mln zł zostanie dokonany proporcjonalnie do liczby powiatów w województwie, natomiast wydatki bieżące w wysokości 21 mln zł proporcjonalnie do liczby jednostek OSP w województwie.

Komendanci miejscy i powiatowi PSP w porozumieniu z właściwymi terytorialnie powiatowymi zarządami Ochotniczych Straży Pożarnych określą zapotrzebowanie strażaków ze swojego regionu i przekażą do komendanta wojewódzkiego PSP, który z kolei, w porozumieniu z zarządami wojewódzkimi OSP dokona podziału środków na poszczególne powiaty.

- Wprowadzone zmiany pozwolą na bardziej racjonalny podział środków finansowych przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych. Komendanci wojewódzcy znają specyfikę regionów, w których pracują, a to pozwala odpowiednio zdiagnozować potrzeby jednostek OSP – stwierdził minister Mariusz Błaszczak. Jednocześnie szef MSWiA podkreślił, że strażacy-ochotnicy, są ważnym ogniwem systemu ratowniczego, dlatego trzeba wspierać ich działania.   

Dotacje będą udzielane i rozliczane na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, w tym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawie o finansach publicznych.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, szef MSWiA w przypadkach dotyczących zadań z zakresu ochrony ludności i ratownictwa może zlecać m.in. jednostkom ochrony przeciwpożarowej, realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, przyznając jednocześnie dotację celową na realizacje tych zadań.

Do tej pory, środki finansowe, w ramach dotacji na realizację zadań ochrony przeciwpożarowej, były przekazywane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na podstawie corocznie zawieranej umowy. Następnie, za kwestie rozdysponowania pieniędzy otrzymanych w ramach tej umowy, jak również ich podziału dla poszczególnych jednostek OSP, był również odpowiedzialny Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Mapa serwisu