Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 23.07.2016

Urzędy stanu cywilnego będą działać sprawniej

Urząd

22 lipca Senat przyjął nowelizację przepisów ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa jest odpowiedzią na prośby kierowników urzędów stanu cywilnego, a jej celem jest usprawnienie pracy urzędów stanu cywilnego i poprawia obsługi obywateli.

Uchwalona ustawa  zakłada m. in. przyznanie pracownikom urzędów stanu cywilnego uprawnień do przenoszenia do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w papierowych księgach. Dotychczas takie uprawnienia posiadał wyłącznie kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca. Nowe rozwiązanie przyspieszy zarówno proces przenoszenia aktów, jak i wydawanie odpisów. Miesięcznie ok. 360 tys. aktów stanu cywilnego jest przenoszonych do centralnego rejestru.

Kolejną wprowadzaną zmianą jest rozszerzenie uprawnień do unieważnienia w trybie administracyjnym aktów stanu cywilnego i wzmianek dodatkowych. W projekcie przewidziano dwa tryby unieważnienia.

Pierwszy to rozszerzenie dotychczasowych uprawnień wojewody związanych z unieważnieniem aktu w drodze decyzji administracyjnej. Dotyczy to sytuacji, gdy doszło do zarejestrowania w rejestrze stanu cywilnego więcej niż jednego aktu stwierdzającego to samo zdarzenie lub jeżeli  przeniesiono do rejestru stanu cywilnego akty stwierdzające to samo zdarzenie sporządzone w księgach stanu cywilnego.

Drugi tryb pozwoli kierownikowi urzędu stanu cywilnego na unieważnienie aktów, które m.in. z przyczyn technicznych błędnie zarejestrowano lub też błędnie przeniesiono z papierowej księgi. Kierownik będzie posiadał też uprawnienie do unieważnienia wzmianki dodatkowej, która z przyczyn technicznych została błędnie sporządzona. Rozwiązanie to umożliwi szybkie wycofywanie z obrotu błędnych aktów stanu cywilnego i wzmianek dodatkowych. 

Jeżeli z unieważnionego aktu stanu cywilnego lub z aktu z unieważnioną wzmianką dodatkową wydano wcześniej odpis, każdy kto uzyskał taki odpis zostanie powiadomiony o unieważnieniu aktu lub wzmianki dodatkowej  i otrzyma nowy odpis właściwego aktu.

Nowe regulacje pozwolą na unieważnienie błędnych aktów stanu cywilnego i błędnych wzmianek dodatkowych, wprowadzonych do rejestru aktów cywilnego od 1 marca 2015 r.

Nowelizacja określa również nowy termin, w którym kierownicy urzędów stanu cywilnego są zobowiązani do przeniesienia do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2015 r., lub do których w tym czasie dołączono wzmianki dodatkowe, czy przypiski, a których nie przeniesiono w wyznaczonym wcześniej terminie, tj. do 31 grudnia 2015 r. Kierownicy zobowiązani będą do realizacji tego obowiązku najpóźniej niż do 1 września 2021 r.

Nowe przepisy wejdą w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem regulacji dotyczących unieważniania przez kierowników urzędu stanu cywilnego aktów i wzmianek błędnie sporządzonych, które będą obowiązywały od 1 października 2016 r.

Mapa serwisu