Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 04.11.2016

Ponad milion złotych na pomoc ofiarom handlu ludźmi

grafika- handel ludźmi

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący prowadzenia Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi.

Krajowe Centrum od 2009 roku zapewnia funkcjonowanie m.in. całodobowego telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi. Na pomoc Centrum mogą liczyć zarówno pokrzywdzeni obywatele polscy np. zmuszani do pracy za granicą, jak i cudzoziemcy włączeni do Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi. Na prowadzenie zadania w 2017 roku MSWiA przekaże 1,1 mln zł.

Centrum pomaga zalegalizować pobyt cudzoziemcom – ofiarom handlu ludźmi  oraz organizuje powrót osób pokrzywdzonych do kraju pochodzenia. Pracownicy pomagają również ofiarom handlu ludźmi w kontaktach z policją i prokuraturą.

Krajowe Centrum Interwencyjno - Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi prowadzi dwa schroniska dla osób pokrzywdzonych, zapewniając przy tym bezpieczne zakwaterowanie pod opieką wyspecjalizowanego personelu. W ramach pomocy zapewniane jest także wyżywienie oraz odzież.

Centrum udziela również porad instytucjom państwowym i samorządowym, które pracują z pokrzywdzonymi przez handlarzy ofiarami. Z pomocy i konsultacji mogą skorzystać ofiary handlu ludźmi, ich bliscy, osoby zagrożone handlem ludźmi, organizacje i instytucje, które pracują na ich rzecz, a także organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.

Więcej informacji o działalności Krajowego Centrum Interwencyjno - Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi znajduje się na stronie www.kcik.pl. Numer telefonu do Centrum: (22) 628 01 20, (22) 628 99 99, e-mail: info@kcik.pl.

Oferty na realizację zadania organizacje pozarządowe muszą złożyć w terminie do 28 listopada 2016 r. Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Analiz i Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa, z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”.

 

Mapa serwisu