Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 06.12.2016

Eksperci trzech resortów poszukują skutecznych dróg zwalczania dopalaczy

Jak sprostać wyzwaniom związanym ze zwalczaniem zagrożeń stwarzanych w Polsce przez nowe narkotyki, zwane popularnie dopalaczami – to główny temat współorganizowanej przez MSWiA konferencji eksperckiej która w dniach 6-7 grudnia 2016 roku odbywa się w Warszawie.

Konferencja nt. dopalaczy

Jak sprostać wyzwaniom związanym ze zwalczaniem zagrożeń stwarzanych w Polsce przez nowe narkotyki, zwane popularnie dopalaczami – to główny temat współorganizowanej przez MSWiA konferencji eksperckiej która w dniach 6-7 grudnia 2016 roku odbywa się w Warszawie. 

W programie Konferencji, zaplanowane są wystąpienia ekspertów z różnych dziedzin związanych z problematyką dopalaczy. Jej celem jest analiza tego problemu w drodze dyskusji między reprezentantami różnych dyscyplin. Przedstawiciele poszczególnych podmiotów opowiedzą o doświadczeniach i dotychczasowych działaniach w obszarze zwalczania zagrożeń związanych z tzw. substancjami zastępczymi. Organizatorem Konferencji jest Główny Inspektor Sanitarny, a jej współorganizatorami Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Zdrowia.

Podczas uroczystości otwarcia Konferencji Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zaznaczył, że Konferencja ma nie tylko być panelem dyskusyjnym, ale też określić niezbędne kierunki działań, których celem jest jak najbardziej skuteczne wyeliminowanie problemu dopalaczy
w naszym kraju. Skuteczna walka wymaga skoordynowanej i wielosektorowej współpracy wszystkich podmiotów. „Nie ma tu Polski sektorowej. Każdy z nas ma wiele do zrobienia” – podkreślił.

Z kolei główny inspektor sanitarny, min. Marek Posobkiewicz  zwrócił uwagę na wzorową współpracę służb Państwowej Inspekcji Sanitarnej ze służbami podległymi resortowi spraw wewnętrznych, szczególnie z Policją i Strażą Graniczną.

Z ramienia MSWiA, w uroczystości otwarcia Konferencji brał udział nadinspektor Jan Lach, zastępca Komendanta Głównego Policji. Wskazał on m.in. na duże zaangażowanie resortu w walkę z dopalaczami. Nadinsp. Lach podkreślił znaczenie pracy Wydziałów do Walki z Przestępczością Narkotykową zajmujących się, które również zajmują się problemem dopalaczy. Poinformował również o nowo powstałym Zespole do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji aktywnie uczestniczy w działaniach, których celem jest przeciwdziałanie narkomanii i zwalczanie przestępczości narkotykowej w tym dopalaczy. Niektóre z realizowanych przez nie przedsięwzięć to:

 • zaangażowane resortu w realizacje działań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016, a od 2016 roku w działania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-20,
 • realizację zadań w ramach Programu resortu spraw wewnętrznych przeciwdziałania narkomanii
  i zwalczania przestępczości narkotykowej ustanowionego na lata 2011-2016 oraz przygotowywanego na kolejne lata,
 • udział w Radzie ds. Przeciwdziałania Narkomanii (na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
  o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r., poz. 224) sekretarz lub podsekretarz stanu
  w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych jest wiceprzewodniczącym Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii działającej przy Prezesie Rady Ministrów która jest organem koordynacyjno – doradczym w sprawach z zakresu przeciwdziałania narkomanii). 
 • dofinansowywanie, w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” (2007-2015), projektów na działania profilaktyczne, w ramach których realizowane są m.in. działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
 • Konferencja nt. dopalaczy
  Konferencja nt. dopalaczy
 • Konferencja nt. dopalaczy
  Konferencja nt. dopalaczy
 • Konferencja nt. dopalaczy
  Konferencja nt. dopalaczy

Mapa serwisu