Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 10.02.2017

Ustawa metropolitalna dla Śląska już w Sejmie

Na piątkowym posiedzeniu Sejmu, Tomasz Zdzikot, Podsekretarz Stanu w MSWiA zaprezentował projekt Ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Umożliwi ona utworzenie związku metropolitalnego na terenie województwa śląskiego, co usprawni rozwój całego regionu.

- To ważna i oczekiwana ustawa - powiedział minister Zdzikot  - projekt był przygotowany we współpracy ze śląskimi samorządami i zyskał ich akceptację.

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez miasta zrzeszone w Górnośląskim Związku Metropolitalnym. Usuwa on wady i mankamenty obowiązującej obecnie ustawy o związkach metropolitalnych. Nie uwzględniała ona np. specyfiki regionu, istniejących form współpracy samorządów oraz organizacji wykonywania zadań publicznych.

Związek metropolitalny będzie zrzeszał te gminy województwa śląskiego, które już są ze sobą ściśle powiązane, np. urbanizacyjnie. Po utworzeniu, na obszarze związku będzie mieszkać ponad 2 miliony osób. Kolejne gminy z województwa śląskiego będą mogły przystąpić do związku. Będzie to jednak decyzja ostateczna, ponieważ projekt nie przewiduje możliwości wystąpienia.

Dzięki utworzeniu związku metropolitalnego, zadania ważne dla całego obszaru – takie jak transport, polityka rozwoju czy ład przestrzenny – będą zarządzane przez jeden podmiot, który będzie brał pod uwagę potrzeby całej metropolii. Rozwój gmin wchodzących w skład obszaru metropolitalnego będzie bardziej dynamiczny, zrównoważony i skoordynowany.

Związek utworzy Rada Ministrów na wniosek zainteresowanych samorządów. Określi ona między innymi jego granice i siedzibę władz. Organy związku będą tworzone przez przedstawicieli poszczególnych gmin. Będzie to zgromadzenie, w którego skład wejdzie po jednym przedstawicielu każdej gminy oraz  wybierany przez nie 5-osobowy zarząd.

Bardziej sprawna realizacji zadań publicznych i całościowe podejście do problemów województwa w praktyce przełożą się na poprawę warunków życia mieszkańców Śląska.

 - Przychylając się do wniosków i postulatów kierowanych do rządu przez śląskich samorządowców, zwracam się z uprzejmą prośbą nie tylko o przyjęcie tego projektu, ale o nadanie mu wysokiego priorytetu – zwrócił się do parlamentarzystów minister Zdzikot.

Szczegółowe informacje na temat projektu ustawy znajdują się w serwisie BIP MSWiA.

Mapa serwisu