Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 13.04.2017

Jarosław Zieliński: Więcej pieniędzy dla strażaków ochotników w 2017 roku

W nawiązaniu do artykułu z „Gazety Wyborczej” pt. „PiS chce zgasić ludowców w OSP” informuję, że MSWiA zwiększa środki finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2017 roku dla jednostek OSP przeznaczono ponad 124 mln zł. To o 15 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. Wprowadziliśmy nowe zasady przyznawania dotacji, tak aby bardziej racjonalnie i proporcjonalnie podzielić środki finansowe dla jednostek OSP w poszczególnych województwach. Chcemy przede wszystkim zadbać o wyposażenie indywidualne strażaków ochotników i sprzęt przeznaczony do akcji ratowniczych.

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że MSWiA odbiera pieniądze OSP. Jako wiceminister spraw wewnętrznych i administracji nadzorujący Straż Pożarną mam obowiązek zareagować na tego typu insynuacje.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych stanowią bardzo istotne ogniwo Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ilekroć jest taka potrzeba, strażacy ochotnicy pracują ramię w ramię ze swoimi kolegami z Państwowej Straży Pożarnej. Polacy mogą liczyć na OSP. Strażacy ochotnicy pomagają ofiarom wypadków drogowych, pożarów, klęsk żywiołowych i katastrof bez względu na okoliczności. Dlatego właśnie strażacy, zarówno funkcjonariusze, jak i ochotnicy, od lat cieszą się najwyższym zaufaniem społecznym.

OSP nadal będą otrzymywały środki finansowe od firm ubezpieczeniowych

Chcę jednoznacznie odnieść się do zarzutów rzekomego odebrania strażakom ochotnikom pieniędzy pochodzących od ubezpieczycieli. Zapewniam, że Ochotnicze Straże Pożarne nadal będą otrzymywały środki pochodzące z firm ubezpieczeniowych z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową. W poselskim projekcie nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej planowana jest jedynie zmiana podmiotu odpowiedzialnego za podział i właśnie wykorzystanie tych środków.

Projektowane zmiany zakładają, że to Komendant Główny PSP, jako odpowiedzialny za organizację ochrony przeciwpożarowej w skali całego kraju, otrzymywałby środki z firm ubezpieczeniowych. Jednak miałby ustawowy obowiązek takiego ich podziału, aby 50 proc. kwoty otrzymywały Ochotnicze Straże Pożarne. Natomiast pozostałe 50 proc. otrzymywałaby Państwa Straż Pożarna wraz z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej, m. in. Zakładowymi Strażami Pożarnymi. Tak więc uspokajam – w tej dziedzinie pod względem finansowym nic się nie zmieni, nadal połowa środków od ubezpieczycieli będzie trafiała na potrzeby strażaków ochotników.

Jestem przekonany, że zmiana ta pozytywnie wpłynie na poziom ochrony przeciwpożarowej. Będzie sprzyjała podejmowaniu racjonalnych decyzji w sprawie zakupu wyposażenia służącego ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia.

W 2016 roku OSP otrzymały 109 mln zł, w 2017 roku otrzymają 124 mln zł

W przestrzeni publicznej pojawiały się w ostatnim czasie wypowiedzi, jakoby MSWiA odbierało pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla OSP.

W 2015 roku państwowa dotacja dla jednostek OSP wynosiła 32,5 mln zł i taką kwotę odchodząca koalicja PO-PSL zaplanowała w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok. Zwiększyliśmy ją do 36 mln, a więc o 3,5 mln zł. Z kolei kwota dotacji przeznaczona na 2017 roku to 43 mln zł – to aż o 7 mln więcej niż w roku poprzednim.

Dodatkowe środki otrzymały również te jednostki OSP, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2015 roku i 2016 roku MSWiA przekazało im po 73 mln zł dotacji. W 2017 roku kwota ta wzrosła o ponad 8 mln zł do poziomu 81,1 mln zł.

Podsumowując – w 2016 roku Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały zwiększoną w stosunku do roku poprzedniego kwotę 109 mln zł, natomiast w 2017 roku dotacja wzrosła o 15 mln zł – do ponad 124 mln zł. Możemy zatem powiedzieć o ponad 13-procentowym wzroście dotacji tylko w ciągu jednego roku.

Nowe - bardziej optymalne - zasady przyznawania dotacji dla OSP

W ubiegłym roku wprowadziliśmy nowe zasady przyznawania dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Naszym celem było zapewnienie bardziej optymalnego i transparentnego podziału środków finansowych na poszczególne województwa, stosownie do liczby jednostek OSP. Zależało nam, aby propozycje mogli zgłaszać strażacy z poszczególnych jednostek OSP i wstępnie uzgadniać je już na poziomie powiatu, gdyż to tam istnieje najlepsze rozeznanie potrzeb w konkretnym rejonie działania.

Zgodnie z nowymi zasadami, w 2016 roku Komendant Główny PSP podzielił środki na poszczególne województwa. Były to pieniądze na wydatki bieżące i majątkowe. Podział wydatków majątkowych został dokonany proporcjonalnie do liczby powiatów w województwie, natomiast wydatków bieżących proporcjonalnie do liczby jednostek OSP w województwie.

Lista sprzętu zakupionego w ramach dotacji w 2016 roku została uzgodniona i zatwierdzona z Zarządem Głównym Związku OSP RP na spotkaniu, które odbyło się w MSWiA. Uczestniczyli w nim także prezesi zarządów wojewódzkich ZOSP RP. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej podpisał z jednostkami OSP ponad 5,2 tys. umów na łączną kwotę 36 mln zł. Pieniądze te zostały racjonalnie spożytkowane.

 

Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu w MSWiA

Mapa serwisu