Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 04.07.2017

Minister Jarosław Zieliński o bezpieczeństwie nad wodą i w górach

Bezpieczeństwo wypoczywających nad wodą oraz w górach podczas trwającego sezonu urlopowego było przedmiotem spotkania Rady ds. Ratownictwa przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, któremu przewodniczył Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

-Proszę o objęcie szczególnym nadzorem miejsc niebezpiecznych, zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji czy uprawiania sportów wodnych – zwrócił się wiceszef MSWiA do Komendy Głównej Policji. Poprosił również o wzmocnienie współpracy jednostek Policji z podmiotami zajmującymi się ratownictwem wodnym. Umożliwi to efektywne wykorzystanie potencjału kadrowo-sprzętowego oraz wymianę informacji na temat tzw. „dzikich kąpielisk”.

-Proszę również o wzmocnienie współdziałania Państwowej Straży Pożarnej ze organizacjami ratowniczymi przy realizacji przedsięwzięć profilaktyczno-edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem nad wodą - zwrócił się minister Jarosław Zieliński do Komendy Głównej PSP. Wiceszef MSWiA podkreślił, że uświadamianie obywatelom niebezpieczeństw związanych z pływaniem, kąpaniem się, uprawianiem sportów wodnych i rekreacji, aby odniosło skutek, wymaga ścisłej współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w zapewnianie bezpieczeństwa.

Aktualnie zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie ratownictwa wodnego posiada 116 podmiotów. Oprócz nich ratownictwem wodnym zajmują się również jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP (501 jednostek, w tym 45 specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego) oraz ochotnicze straże pożarne. Policja podejmuje działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodzie poprzez 4 komisariaty specjalistyczne (w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu), 6 komórek wodnych (w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Gdańsku, Olsztynie i Szczecinie) oraz poprzez komórki sezonowe – powoływane na okres wakacyjny.

Rada ds. Ratownictwa jest organem opiniodawczo-doradczym i pomocniczym Ministra w sprawach z zakresu nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym oraz w sprawach związanych z działaniami ratowniczymi prowadzonymi przez ochotnicze straże pożarne. Do jej zadań należy między innymi: wyrażanie opinii dotyczących obowiązujących i projektowanych regulacji prawnych mających wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających w górach i na obszarach wodnych oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej; formułowanie propozycji zasad współpracy z organami administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz wojewodów; przedstawianie informacji o funkcjonowaniu ratownictwa górskiego i wodnego oraz problemów bieżących dotyczących organizacji ratowniczych; przedstawianie propozycji inicjatyw mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa górskiego i wodnego oraz promocję wolontariatu.

W skład Rady wchodzą: przewodniczący – Minister Jarosław Zieliński, zastępca – Andrzej Świderek – Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele między innymi podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego, podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, samorządów, Komendy Głównej Policji i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Tematem obrad Rady były również kwestie związane z upowszechnianiem wiedzy na temat ratownictwa wodnego i górskiego oraz promocji wolontariatu ratowniczego (m.in. w kontekście docierających informacji o braku ratowników wodnych). Minister Zieliński zachęcał członków Rady do podejmowania inicjatyw w tym zakresie, jak również do przedstawiania propozycji przedsięwzięć, w które Ministerstwo mogłoby się także zaangażować.

 

  • Uczestnicy spotkania
  • Uczestnicy spotkania
  • Uczestnicy spotkania
  • Uczestnicy spotkania
  • Uczestnicy spotkania
  • Uczestnicy spotkania
  • Uczestnicy spotkania
  • Uczestnicy spotkania
  • Uczestnicy spotkania

Mapa serwisu