Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 17.10.2017

Wiceminister Sebastian Chwałek w Kazachstanie

Nowe przepisy dotyczące repatriacji oraz kwestie formalne związane m.in. ze zrzekaniem się kazachskiego obywatelstwa były głównymi tematami rozmowy wiceszefa MSWiA Sebastiana Chwałka z Darkhanem Kamzabekuly Mungbay, wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Narodu Kazachstanu. Wiceminister Sebastian Chwałek jest Pełnomocnikiem Rządu do spraw Repatriacji.

- Stronie polskiej zależy na uproszczeniu kwestii formalnych związanych ze zrzekaniem się kazachskiego obywatelstwa i tzw. wypiską dla osób, które wyjeżdżają do Polski w ramach repatriacji. Istotną sprawą są m.in. dokumenty, które musi dostarczyć taka osoba – podkreślił na spotkaniu wiceminister Sebastian Chwałek. Pełnomocnik Rządu do spraw Repatriacji zaproponował, że polsko-kazachskie konsultacje w takich kwestiach mogłyby odbywać się w ramach współpracy zespołów parlamentarnych z Polski i Kazachstanu lub na poziomie odpowiednich resortów. Jednym z tematów rozmowy był również ułatwiony dostęp osób starających się o wyjazd do Polski do zaświadczeń wydawanych przez archiwa państwowe w Kazachstanie.

Darkhan Kamzabekuly Mungbay zaznaczył, że Kazachstan i Polskę łączy 25 lat stosunków dyplomatycznych i dobrej współpracy. – Jesteśmy spleceni wspólną historią – powiedział wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodu Kazachstanu.

Wiceminister Sebastian Chwałek podziękował władzom Kazachstanu za dotychczasową współpracę w kwestiach związanych z repatriacją.

Repatriacja jest szczególną formą nabycia obywatelstwa polskiego i trwałym elementem polityki migracyjnej państwa. Osoba przybywająca do Polski na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa z dniem przekroczenia granicy RP.

Obowiązująca od 2001 r. ustawa o repatriacji określa warunki uzyskania wizy repatriacyjnej. Regulacja adresowana jest przede wszystkim do osób polskiego pochodzenia żyjących nadal w miejscach zesłań i deportacji tj. w azjatyckiej części dawnego ZSRR. Ustawą z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw dokonano istotnej nowelizacji dotychczasowych przepisów, które weszły w życie z dniem 1 maja 2017 r.

W maju br. premier Beata Szydło powołała Sebastiana Chwałka, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Repatriacji. Do zadań pełnomocnika należy przede wszystkim koordynowanie działań wspierających repatriantów, wydawanie decyzji w sprawie przyznawania im pomocy finansowej. Pełnomocnik współpracuje z organami jednostek samorządu terytorialnego jak również organizacjami pozarządowymi.

  • Wiceminister Sebastian Chwałek w Kazachstanie/ fot. Zgromadzenie Narodu Kazachstanu
  • Wiceminister Sebastian Chwałek w Kazachstanie/ fot. Zgromadzenie Narodu Kazachstanu
  • Wiceminister Sebastian Chwałek w Kazachstanie/ fot. Zgromadzenie Narodu Kazachstanu

Mapa serwisu