Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 29.12.2017

Powstanie Międzyresortowy Zespół ds. programu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka

Razem Bezpieczniej

Zgodnie z propozycją MSWiA, już niebawem powołany zostanie zespół, który będzie koordynował  realizację programu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020. Zespół akceptował będzie m.in. listy projektów wojewódzkich (lokalnych) do dofinansowania i realizacji w ramach Programu.

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka kierowany jest do społeczności lokalnych i wspiera inicjatywy i działania w zakresie bezpieczeństwa. Program na lata 2018-20 stanowi już jego trzecią edycję - planowany jest na 3 lata, a środki przeznaczone na realizację działań w Programie wyniosą w sumie ponad 19 mln zł. Pierwsza była realizowana w latach 2007-2015, druga w latach 2016-17. W 2016 roku z programu dofinansowane zostały 52 projekty na łączną kwotę 3 mln zł. W roku 2017 z programu dofinansowano 99 projektów za ok. 5 mln zł. Po raz pierwszy w 2017 roku Program objął modernizację przejść dla pieszych. W 2017 roku dofinansowanie na ten cel otrzymało 31 projektów. Ponadto w 2017 roku dofinansowanie otrzymały  pomysły dotyczące edukacji i bezpieczeństwa osób starszych.

Głównym zadaniem Programu jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych,  szczególnie poprzez tworzenie lokalnych systemów bezpieczeństwa. Działania prowadzone są w gminach i powiatach na terenie całego kraju. Cele Programu finansowane są w ramach dotacji i realizowane przez: jednostki samorządu terytorialnego, a także przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o wolontariacie i pożytku publicznego nieprowadzące działalności gospodarczej.

Zadaniem Międzyresortowego Zespołu będzie koordynowanie i monitorowanie wdrażania Programu. Zespół przyjmował będzie harmonogram realizacji Programu na dany rok i dokonywał akceptacji listy projektów do realizacji. Określi też liczbę projektów składanych przez wojewodów do dofinansowania, zasady dofinansowania z Programu dla jednego projektu oraz kryteria formalne oceny projektów.

Przewodniczącym Zespołu będzie przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z propozycją w składzie Zespołu znajdą się też przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości, a także ministrów właściwych do spraw: kultury fizycznej, oświaty i wychowania, transportu, rodziny,  zabezpieczenia społecznego, zdrowia oraz przedstawiciele Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu, trafił właśnie do konsultacji międzyresortowych. Dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA

 

Mapa serwisu