Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 09.01.2018

260 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło cztery konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych.

W ramach zadania „Edukacja dotycząca zasad bezpiecznego zachowania podczas obozów dla dzieci i młodzieży na terenie lub w pobliżu lasu w sytuacji zagrożeń pogodowych” wykonawca przygotuje i przeprowadzi ogólnopolską kampanię społeczną. Akcja informacyjna będzie dotyczyła m.in. niebezpiecznych sytuacji na jakie są narażeni uczestnicy obozów oraz właściwych zachowań w sytuacjach zagrożeń pogodowych. Na realizację zadania przeznaczono 50 tys. zł.

Dzięki realizacji zadania „Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom” wykonawca będzie prowadził ogólnopolski, bezpłatny telefon interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci. Będzie też prowadził działania informacyjne, organizował szkolenia i rozwijał współpracę międzynarodową w kwestii poszukiwania zaginionych. Dotacja na to zadanie wynosi 110 tys. zł.

Realizacja trzeciego zadania dotyczy przygotowania i przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bezpieczny senior – świadomy senior”. Chodzi o kształtowanie właściwych zachowań wobec zagrożeń na jakie narażone są starsze osoby w miejscu publicznym i w miejscu swojego zamieszkania. Dotacja na to zadanie wynosi 50 tys. zł.

Czwarte zadanie „Edukacja społeczna dotycząca bezpiecznych zachowań w obliczu zagrożeń terrorystycznych” obejmować ma działania wspierające edukację społeczną na temat bezpiecznych zachowań w obliczu potencjonalnego zagrożenia terrorystycznego także podczas podróży zagranicznych. Zadanie dotyczy również przeprowadzenia ogólnopolskich działań informacyjnych o prawidłowym reagowaniu na potencjalne zagrożenia m.in. podczas imprez masowych. Na realizację zadania przeznaczono 50 tys. zł.

Oferty należy składać do 29 stycznia 2018 r.  O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA.

MSWiA co roku organizuje konkursy na realizację podobnych zadań. W 2017 r. wykonano cztery zadania na kwotę 260 tys. zł. Ich realizatorzy to: Fundacja Itaka, Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA, Stowarzyszenie ECODRIVE oraz Stowarzyszenie ROWEROVER.

 

  • zaślepka

Mapa serwisu