Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 06.04.2018

224 zezwolenia dla cudzoziemców na nabycie 270 nieruchomości gruntowych

W 2017 roku cudzoziemcy otrzymali 224 zezwolenia na nabycie 270 nieruchomości gruntowych. Ich łączna powierzchnia wyniosła prawie 23 hektary, co wynika ze sprawozdania przygotowanego w MSWiA. Zgodnie z przepisami zezwolenia takie dla cudzoziemców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej wydaje minister spraw wewnętrznych i administracji.

Wydane zezwolenia dotyczyły nieruchomości gruntowych, w tym rolnych oraz leśnych. W 2017 roku minister wydał 80 zezwoleń na nabycie lokali mieszkalnych położonych w strefie nadgranicznej oraz lokali użytkowych o łącznej powierzchni 5 957,21 m2 na rzecz obywateli spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wydanych zostało też 19 zezwoleń na nabycie udziałów i akcji w spółkach będących właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi ponad 88 hektarów nieruchomości położonych w Polsce.


Z przygotowanego sprawozdania za rok 2017 wynika, że podobnie jak w latach poprzednich, największe zainteresowanie nabyciem nieruchomości w Polsce wykazują cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z tym, że od 1 maja 2016 r. nie potrzebują oni zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce.

Wśród osób fizycznych utrzymuje się wzrost zainteresowania kupnem ziemi na terenie Polski przez obywateli Ukrainy. W 2017 r. otrzymali oni 134 zezwolenia, co stanowi prawie 50 proc. wszystkich zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych wydanych na rzecz osób fizycznych (w 2016 r. – 47 proc.).

Z danych, że w 2017 r. zostały zarejestrowane transakcje w trakcie, których cudzoziemcy zarówno na podstawie wymaganego zezwolenia, jak i bez obowiązku ubiegania się o zezwolenie nabyli:

  • na podstawie 5 464 transakcji  nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni  4 483,47 hektarów (w tym 772 transakcje dotyczyły nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 1 069,14 ha),
  • na podstawie 6 385 transakcji lokale mieszkalne i użytkowe o łącznej powierzchni 754 998,43 m2.

Zmiany w przepisach

Warto przypomnieć, że 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze zmiany, które wprowadziły te przepisy dotyczą m.in. rozszerzenia katalogu nadsyłanych przez notariuszy oraz sądy dokumentów. Dzięki temu dane wprowadzane do rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych przez cudzoziemców, dokładniej pokazują poziom zainteresowania cudzoziemców nieruchomościami położonymi w Polsce oraz ich udziałem w polskim rynku kapitałowym.

Mapa serwisu