Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 11.05.2018

MSWiA przedstawiło kierunki rozwiązań dla gminy Ostrowice

Spotkanie z mieszkańcami Ostrowic

Dziś (11 maja br.) wiceminister Paweł Szefernaker podczas spotkania z mieszkańcami przedstawił kierunki rozwiązań dla gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim. Jest to kompleksowa odpowiedź na trudną sytuację finansową gminy – jednej z najbardziej zadłużonych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Jak informowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, stan zadłużenia gminy Ostrowice na koniec 2016 r. wynosił 360,8 % planowanych dochodów, a na koniec 2017 r. 437,3 %. Izba nie widziała żadnych perspektyw finansowych na realizowanie przez gminę inwestycji, a co za tym idzie na rozwój gospodarczy i społeczny. Ze względu na olbrzymie zadłużenie, w styczniu 2016 r. decyzją Prezesa Rady Ministrów w Ostrowicach ustanowiono Zarząd Komisaryczny.

Biorąc pod uwagę brak jakiejkolwiek możliwości spłaty zadłużenia przez gminę Ostrowice,  propozycje przewidują, że wraz z dniem 1 stycznia 2019 r. rozporządzeniem Rady Ministrów jednostka ta zostanie zniesiona, a jej dotychczasowy obszar zostanie włączony do ustalonych sąsiednich gmin lub gminy. Nastąpi to po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Ze względu na precedensowy charakter tej sprawy planuje się nowe rozwiązania ustawowe dla gminy Ostrowice. Mienie Ostrowic przejdzie na Skarb Państwa, a gmina lub gminy do których jednostka zostanie włączona nie zostaną obarczone jej długami, czyli nie będą ponosić odpowiedzialności za jej zobowiązania. Wierzyciele będą zgłaszali swoje wierzytelności Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, który będzie analizował i weryfikował te zgłoszenia. W przypadku negatywnej weryfikacji wierzyciele będą mogli skierować sprawę do sądu. Skarb Państwa będzie w tej sprawie reprezentowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.

Przejęte przez Skarb Państwa mienie będzie mogło zostać nieodpłatnie użyczone gminie lub gminom, do których zostanie włączony obszar Ostrowic, a także przez nie nabyte. Jednocześnie przewidziano zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego nieruchomości, które to mienie stanowią, do czasu przekazania go na własność ustalonym gminom.

Proponowane rozwiązanie zakłada, że organy gminy Ostrowice ulegną rozwiązaniu, wygasną też mandaty wójta oraz radnych. Wybory do organów gminy lub gmin, których terytorium zostanie powiększone w wyniku zniesienia gminy Ostrowice zostaną przeprowadzone wraz z odbywającymi się jesienią 2018 r. wyborami samorządowymi.

Propozycja przewiduje także, że gminy, do których zostanie włączony obszar Ostrowic nabędą wszystkie prawa wynikające z zezwoleń, koncesji oraz innych wcześniej wydanych aktów administracyjnych.

Sytuacja gminy Ostrowice ma bezprecedensowy charakter. Przedstawione przez MSWiA rozwiązania stworzą podstawy prawne umożliwiające zniesienie gminy i włączenie jej obszaru do sąsiednich jednostek samorządowych, bez jednoczesnego przenoszenia na nie ciężaru spłaty zaciągniętych przez Ostrowice zobowiązań.

  • Spotkanie z mieszkańcami Ostrowic
    Spotkanie z mieszkańcami Ostrowic fot. MSWiA
  • Spotkanie z mieszkańcami Ostrowic
    Spotkanie z mieszkańcami Ostrowic fot. MSWiA
  • Spotkanie z mieszkańcami Ostrowic
    Spotkanie z mieszkańcami Ostrowic fot. MSWiA

Mapa serwisu