Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.05.2018

Komunikat w sprawie informacji medialnych dotyczących wniosku do sądu o zawieszenie Zarządu Fundacji Wolni Obywatele RP

W demokratycznym państwie prawa organ nadzorujący ma obowiązek kontroli przestrzegania prawa, a w razie podejrzenia jego naruszania skierowania sprawy do sądu. MSWiA zgodnie ze statutem jest organem nadzorującym fundację. Sąd ostatecznie rozstrzygnie, czy doszło do złamania prawa.

W związku z naruszaniem postanowień Statutu Fundacji Wolni Obywatele RP oraz prawa powszechnie obowiązującego m.in. poprzez nawoływanie do aktów naruszania prawa, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 20 listopada 2017 roku złożył w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa wniosek o zawieszenie Zarządu Fundacji i wyznaczenie zarządcy. Sąd ostatecznie rozstrzygnie, czy doszło do złamania prawa.

W § 5 swego Statutu Fundacja Wolni Obywatele RP wskazała, iż „Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji”. Nadzór jest prowadzony zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o fundacjach. Zadaniem ministra - jako organu sprawującego nadzór - jest zapewnienie, by Fundacja Wolni Obywatele RP, reprezentowana przez Zarząd, w swej działalności przestrzegała przepisów prawa i postanowień Statutu.

Pismem z 20 lipca 2017 r. Fundacja Wolni Obywatele RP została wezwana do zaprzestania naruszania przepisów prawa powszechnie obowiązującego i postanowień Statutu. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji realizował tym samym uprawnienia wynikające z art. 14 ust. 1 ustawy o fundacjach.

Na realizację wezwania do usunięcia uchybień w działalności Zarządu Fundacji wyznaczono termin 14 dni od daty doręczenia pisma. Pismo to zostało skutecznie doręczone 27 lipca 2017 r., zatem wyznaczony termin upłynął 10 sierpnia 2017 r.

Fundacja Wolni Obywatele RP oraz reprezentujący ją Zarząd, mimo upływu kilku miesięcy, nie zastosowali się do wezwania do zaprzestania naruszania prawa, w tym także nawoływania do aktów naruszania prawa. W wyznaczonym terminie Fundacja wystosowała jedynie odpowiedź na pismo z 20 lipca 2017 r.

W związku z tym 20 listopada 2017 r, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, działając na podstawie art. 14 ust. 2, złożył do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wniosek o zawieszenie Zarządu Fundacji Wolni Obywatele RP i wyznaczenie zarządcy przymusowego.

Mapa serwisu