Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 28.05.2018

Projekt ustawy w sprawie gminy Ostrowice przesłany do uzgodnień

MSWiA przesłało dziś do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy w sprawie sytuacji gminy Ostrowice (woj. zachodniopomorskie) - jednej z najbardziej zadłużonych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Ustawa jest kompleksową odpowiedzią na trudną sytuację finansową gminy.

Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań dla Ostrowic przekazał mieszkańcom gminy wiceminister Paweł Szefernaker podczas spotkania, które odbyło się 11 maja 2018 r. Dziś MSWiA przesłało do konsultacji projekt ustawy w sprawie zaproponowanych zmian prawnych.

Jak informowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, stan zadłużenia gminy Ostrowice na koniec 2016 r. wynosił 360,8 % planowanych dochodów, a na koniec 2017 r. 437,3 %. Izba nie widziała żadnych perspektyw finansowych na realizowanie przez gminę inwestycji, a co za tym idzie na rozwój gospodarczy i społeczny. Ze względu na olbrzymie zadłużenie, w styczniu 2016 r. decyzją Prezesa Rady Ministrów w Ostrowicach ustanowiono Zarząd Komisaryczny.

Biorąc pod uwagę brak jakiejkolwiek możliwości spłaty zadłużenia przez gminę Ostrowice,  propozycje przewidują, że wraz z dniem 1 stycznia 2019 r. rozporządzeniem Rady Ministrów jednostka ta zostanie zniesiona, a jej dotychczasowy obszar zostanie włączony do ustalonych sąsiednich gmin lub gminy. Nastąpi to po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Ze względu na precedensowy charakter tej sprawy planuje się nowe rozwiązania ustawowe dla gminy Ostrowice. Mienie Ostrowic przejdzie na gminę lub gminy do których jednostka zostanie włączona. Dodatkowo nie zostaną one obarczone jej długami, czyli nie będą ponosić odpowiedzialności za jej zobowiązania. Wierzyciele będą zgłaszali swoje wierzytelności Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, który będzie analizował i weryfikował te zgłoszenia. W przypadku negatywnej weryfikacji wierzyciele będą mogli skierować sprawę do sądu. Skarb Państwa będzie w tej sprawie reprezentowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.

Proponowane rozwiązania zakładają, że organy gminy Ostrowice ulegną rozwiązaniu, wygasną też mandaty wójta oraz radnych. Wybory do organów gminy lub gmin, których terytorium zostanie powiększone w wyniku zniesienia gminy Ostrowice, zostaną przeprowadzone wraz z odbywającymi się jesienią 2018 r. wyborami samorządowymi.

Propozycja przewiduje także, że gminy, do których zostanie włączony obszar Ostrowic, nabędą wszystkie prawa wynikające z zezwoleń, koncesji oraz innych wcześniej wydanych aktów administracyjnych.

Sytuacja gminy Ostrowice ma bezprecedensowy charakter. Przedstawione przez MSWiA rozwiązania stworzą podstawy prawne umożliwiające zniesienie gminy i włączenie jej obszaru do sąsiednich jednostek samorządowych, bez jednoczesnego przenoszenia na nie ciężaru spłaty zaciągniętych przez Ostrowice zobowiązań.

Mapa serwisu