Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 30.05.2018

Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Wiceminister Paweł Szefernaker podczas posiedzenia komisji.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker wraz z Wojciechem Długoborskim, wiceburmistrzem Chojna reprezentującym Unię Miasteczek Polskich, współprzewodniczył majowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Podczas siedzenia Komisja pozytywnie zaopiniowała Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim.  Projekt ten (aktualnie toczą się jego uzgodnienia międzyresortowe) jest kompleksową odpowiedzią na trudną sytuację finansową gminy.

Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań dla Ostrowic przekazał mieszkańcom gminy wiceminister Paweł Szefernaker podczas spotkania, które odbyło się 11 maja 2018 r. Jak informowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, stan zadłużenia gminy Ostrowice na koniec 2016 r. wynosił 360,8 % planowanych dochodów, a na koniec 2017 r. 437,3 %. Izba nie widziała żadnych perspektyw finansowych na realizowanie przez gminę inwestycji, a co za tym idzie na rozwój gospodarczy i społeczny. Ze względu na olbrzymie zadłużenie, w styczniu 2016 r. decyzją Prezesa Rady Ministrów w Ostrowicach ustanowiono Zarząd Komisaryczny. Biorąc pod uwagę brak jakiejkolwiek możliwości spłaty zadłużenia przez gminę Ostrowice,  propozycje przewidują, że wraz z dniem 1 stycznia 2019 r. rozporządzeniem Rady Ministrów jednostka ta zostanie zniesiona, a jej dotychczasowy obszar zostanie włączony do ustalonych sąsiednich gmin lub gminy. Nastąpi to po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Ponadto przedstawiciele Komisji wysłuchali informacji Krajowego Biura Wyborczego na temat przygotowań do wyborów samorządowych. Ponadto zaopiniowano ponad 30 projektów aktów prawnych, w tym między innymi: projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących autorstwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym oraz projekt nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 25 czerwca. 

  • Prezydium oraz uczestnicy posiedzenia.
    Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. MSWiA
  • Uczestnicy spotkania podczas obrad.
    Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. MSWiA
  • Wiceminister Paweł Szefernaker podczas posiedzenia.
    Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. MSWiA

Mapa serwisu