Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 06.07.2018

Projekt rozporządzenia m.in. w sprawie nadania statusu miasta przekazany do konsultacji

MSWiA przekazało do uzgodnień projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Zmiany w podziale terytorialnym państwa nastąpią 1 stycznia 2019 r.

W projektowanym rozporządzeniu rekomenduje się nadanie statusu miasta pięciu miejscowościom:

  • Koszyce (województwo małopolskie, powiat proszowicki). Miejscowość posiadała prawa miejskie w latach 1374-1869. Koszyce przestały być miastem w wyniku represji władz carskich po stłumieniu Powstania Styczniowego.
  • Nowa Słupia (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki). Zmiana statusu miejscowości jest przywróceniem praw miejskich utraconych w wyniku represji carskich po Powstaniu Styczniowym. Nowa Słupia była miastem w latach 1351-1869.
  • Pierzchnica (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki). Nadanie praw miejskich Pierzchnicy datuje się pomiędzy 1359 r. a 1397 r. W wyniku represji carskich po Powstaniu Styczniowym miejscowość straciła prawa miejskie w 1869 r.
  • Szydłów (województwo świętokrzyskie, powiat staszowski). Miejscowość posiadała prawa miejskie w latach 1329-1869. Podobnie jak w przypadku Nowej Słupi, Pierzchnicy oraz Koszyc, Szydłów stracił status miasta w wyniku represji władz rosyjskich po krwawym stłumieniu Powstania Styczniowego.
  • Wielbark (województwo warmińsko-mazurskie, powiat szczycieński). Miejscowość posiadała już prawa miejskie w latach 1723-1946.

Rozporządzenie rekomenduje pozytywnie także wnioski, które dotyczą zmiany obecnych granic gmin i miast. Swoje granice powiększą m.in. miasta: Rawa Mazowiecka, Pruchnik, Gryfino, Tarnowskie Góry, Rzeszów oraz gmina Pilica.

W bieżącym roku do MSWiA wpłynęło 29 wniosków rad gmin i miast dotyczących połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Dwa wnioski zostały później wycofane na prośbę wnioskodawców.

Treść projektu rozporządzenia jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA pod linkiem: https://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2018/25765,projektu-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-ustalenia-granic-niektorych-gmi.html

Procedura ubiegania się o zmiany w podziale terytorialnym stopnia gminnego

Wszystkie zmiany w podziale terytorialnym państwa stopnia gminnego, w tym dotyczące nadania statusu miasta gminie lub miejscowości, następują w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, na podstawie przepisów ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z uwzględnieniem zasad i procedury określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.

Zgodnie z przepisami prawa wnioskodawcą może być zainteresowana rada gminy. Wniosek powinien być poprzedzony przeprowadzeniem przez daną radę konsultacji z mieszkańcami. Ma także zawierać uzasadnienie oraz niezbędne dokumenty, w tym mapy oraz informacje potwierdzające zasadność wniosku. Formalny wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji powinien być zgłoszony za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody w terminie do 31 marca. Wojewoda przekazuje wniosek nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania wraz ze swoją opinią w sprawie.

Wnioski spełniające wymogi wynikające z przepisów prawa są poddawane wnikliwej analizie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Następnie są przedkładane do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Wnioski rozpatrywane są przez Radę Ministrów nie później niż do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana.

Mapa serwisu