Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 25.07.2018

MSWiA złożyło zawiadomienie do prokuratury

Po zakończonej analizie prawnej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję o złożeniu do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie dotyczy rozpowszechniania w serwisie Twitter danych osobowych oraz wizerunku funkcjonariusza Policji przez Posła na Sejm RP, pana Michała Szczerbę. Jest to czyn mogący naruszyć przepisy ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Zawiadomienie dotyczy także podejrzenia popełnienia przestępstwa przez innych użytkowników internetu, których wpisy zamieszczane w serwisach Twitter oraz Facebook mogą wyczerpywać znamiona gróźb karalnych, zniesławienia lub zniewagi.

Rozpowszechnienie przez Posła danych osobowych funkcjonariusza Policji (imię, nazwisko i wizerunek), realizującego zadania służbowe podczas protestu odbywającego się 21 lipca 2018 r. przed Sejmem RP, spowodowało zamieszczenie w serwisach Twitter oraz Facebook szeregu wpisów, których treść odnosi się do wymienionego policjanta, jego rodziny, a także całej formacji – Policji. Zachowania mogące wyczerpywać znamiona zniesławienia lub zniewagi godzą w dobre imię oraz godność funkcjonariusza Policji, którego dane osobowe zostały rozpowszechnione.

Ewentualną odpowiedzialność karną za bezprawne przetwarzanie danych osobowych przewiduje art. 107 ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Stanowi on, że kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Sam fakt rozpowszechnienia przez Posła wspomnianych danych osobowych może wskazywać na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego.

Do ujawnienia i rozpowszechnienia w ogólnodostępnych mediach społecznościowych danych osobowych oraz wizerunku szeregowego funkcjonariusza Policji doszło w związku z wykonywaniem przez niego zadań służbowych w zakresie ochrony porządku publicznego.

Przepisy ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, jak również przepisy wykonawcze, zawierają regulacje określające obowiązki związane z ujawnieniem, np. nazwiska danego funkcjonariusza.  Wskazywane regulacje odnoszą się jedynie do ujawnienia przedmiotowych danych konkretnej osobie zainteresowanej, w dodatku jedynie we wskazanych wprost w przepisach sytuacjach.

Mapa serwisu