Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 12.10.2018

O polityce migracyjnej podczas posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

- Nie będzie zgody polskiego rządu na jakąkolwiek alternatywę dla przymusowej relokacji. Nie ma też zgody na stawianie znaku równości między migracją legalną i nielegalną – podkreślił minister Joachim Brudziński podczas posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA), które odbyło się w Luksemburgu.

W obradach, które poświęcone były kwestiom migracyjnym i zmianom w funkcjonowaniu Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) uczestniczył też wiceminister Krzysztof Kozłowski.

- Omówiliśmy sprawę niezwykle istotną z punktu bezpieczeństwa wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Chodzi o rozporządzenie Komisji Europejskiej rozszerzające kompetencje Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej – powiedział minister Joachim Brudziński - Z punktu widzenia interesów Polski bardzo ważne jest to, że nasze stanowisko dotyczące pozostawienia w rękach państw narodowych absolutnych kompetencji w odniesieniu do funkcjonariuszy zabezpieczających granicę zewnętrzną podziela również wiele innych państw – dodał.

Polska uznaje wzmocnienie agencji Frontex, jako ważnego elementu zarządzania granicami UE. Nasz kraj jest gotowy do rozmów na temat procedur i zasad oddelegowania funkcjonariuszy do Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Jednak wszelkie zmiany dotyczące Frontexu powinny być wprowadzane stopniowo. Ważne jest odpowiednie przygotowanie i wyszkolenie funkcjonariuszy, którzy byliby oddelegowani do działań agencji, w oparciu o zidentyfikowane potrzeby.

Jednak nie wszystkie propozycje, które znalazły się w projekcie rozporządzenia, są przez nasz rząd akceptowane. - Polska sprzeciwia się zwiększeniu kompetencji agencji Frontex poprzez nadanie jej pracownikom uprawnień wykonawczych. Zadania wykonywane na terytorium państw członkowskich powinny być realizowane za zgodą państwa goszczącego – podkreślił minister.

W tym kontekście warto zaznaczyć, że Fabrice Leggeri, dyrektor wykonawczy  Agencji Frontex jest bardzo zadowolony z aktywności Polski na granicy wschodniej UE. Polska pozostaje jedynym państwem członkowskim, co do którego agencja nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.

W trakcie posiedzenia dyskutowano także między innymi na temat dyrektywy powrotowej. W tej kwestii Polska popiera działania na rzecz zwiększenia efektywności polityki powrotowej poprzez wypracowanie skuteczniejszych rozwiązań. Kluczowe znaczenie mają te propozycje, które skracają procedurę wobec migrantów, którzy nielegalnie przebywają na terenie UE.

Joachim Brudziński, szef MSWiA spotkał się z Eimutisem Misiūnasem ministrem spraw wewnętrznych Litwy oraz Sajidem Javidem, ministrem spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii.

Kluczowa jest pomoc na miejscu

W opinii Polski kluczem do stworzenia trwałych rozwiązań zapewniających stabilizację sytuacji migracyjnej jest działanie dwutorowe. Z jednej strony ważne jest wzmocnienie ochrony granic zewnętrznych UE. Natomiast z drugiej strony istotne są działania prowadzone poza Unią w państwach pochodzenia i tranzytu migrantów. W związku z tym Polska popiera ściślejszą współpracę z państwami trzecimi. Wzmocnienie skuteczności ochrony i szczelności granicy państwowej państw trzecich przełoży się na poprawę bezpieczeństwa wewnętrznego UE. – Chcemy pomagać tam, gdzie ta pomoc jest rzeczywiście potrzebna. W państwach dotkniętych wojną i destabilizacją. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział naszą gotowość do zwielokrotnienia wkładu finansowego w tym zakresie – powiedział minister Joachim Brudziński.

Rząd RP z każdym rokiem zwiększa środki finansowe na pomoc humanitarną i rozwojową. W 2017 r. sama pomoc humanitarna była sześciokrotnie większa niż w 2015 r. i wynosiła 174 mln zł. Razem  z pomocą rozwojową suma ta wyniosła 2,5 mld zł. Konsekwentnie realizujemy tę strategię również w 2018 r. W ramach tej pomocy m.in. około 4,5 tys. osób we wschodniej Ghoucie otrzymało lekarstwa, ciepłą odzież i żywność. Wspieramy funkcjonowanie centrum oraz punktu medycznego w Aleppo, gdzie opieką medyczną jest otaczanych około 3,5 tys. pacjentów miesięcznie.

Polska przychyla się do nadania tematyce migracyjnej priorytetowego charakteru w ramach bieżącej agendy UE. Popiera te propozycje, które zmierzają do ograniczenia niekontrolowanego napływu migrantów.

W trakcie spotkania dyskutowano także o nowej propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej wzmocnienia roli Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) i przekształcenia tej instytucji w Agencję Unii Europejskiej do spraw Azylu (EUAA). - Tutaj też w tle pojawiają się absolutnie nie do zaakceptowania przez stronę polską pomysły, żeby tej agencji przekazać kompetencje ponadnarodowe dotyczące chociażby realokacji uchodźców wbrew woli suwerennego państwa – wyjaśnił minister Joachim Brudziński.

Mapa serwisu