Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 29.11.2018

Konferencja Ministrów Spraw Wewnętrznych Forum Salzburg

Wspólne zdjęcie ministrów spraw wewnętrznych po konferencji Forum Salzburg.

W Bratysławie zorganizowane zostało spotkanie ministrów Forum Salzburg. W posiedzeniu poświęconym między innymi kwestiom migracyjnym uczestniczył Joachim Brudziński, szef MSWiA oraz Renata Szczęch, podsekretarz stanu w MSWiA.

Jednym z tematów, o którym rozmawiali ministrowie było rozporządzenie w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Polska popiera rozszerzenie kompetencji agencji, jednak z pewnym zastrzeżeniem. - Pragniemy podtrzymać swój stanowczy sprzeciw wobec takich rozwiązań prawnych, które przyznawałyby Frontexowi uprawnienia do podejmowania przez niego działań na terytorium państwa członkowskiego, bez jego zgody – zaznaczył minister Joachim Brudziński. Ważne też jest, żeby decyzja o rozwoju systemu ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej podejmowana była z uwzględnieniem opinii wszystkich państw członkowskich, zwłaszcza tych, które ochraniają zewnętrzną granicę UE.

Ministrowie zgodzili się że, aby Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna działała skutecznie, niezbędna jest odpowiednia liczba wyszkolonej kadry. Jednak przed precyzyjnym określeniem, jaki ma być to stan, konieczne jest osiągnięcie porozumienia dotyczącego celu i okoliczności rozmieszczenia pracowników agencji. - W ocenie Polski wzmocnienie Agencji musi odbywać się zgodnie z zasadą proporcjonalności i poszanowania kompetencji państw członkowskich – zaznaczył szef MSWiA. Podkreślił również, że reforma Agencji nie może dokonywać się kosztem formacji, jaką jest polska Straż Graniczna. - Polska nie zgadza się na ograniczenie suwerenności w związku z działalnością Agencji – dodał.

Dyrektywa powrotowa

W tracie trwania Forum Salzburg omówiona została również kwestia dotycząca przekształcenie dyrektywy powrotowej. W Unii Europejskiej spada wskaźnik skuteczności powrotów. W odpowiedzi na ten problem Komisja Europejska przygotowała zmienioną wersję dyrektywy powrotowej. Zmiany polegają na uproszczeniu przepisów i procedur dotyczących tego obszaru. Ministrowie zwrócili jednak uwagę na niektóre problemy, jakie w odniesieniu do praktyki lub prawa krajowego stwarzają proponowane zmiany. 

Agencja UE ds. Azylu

W kontekście problemów migracyjnych jednym z tematów dyskusji było również rozporządzenie dotyczące Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu. - Kompetencje, które mają zostać nadane nowej Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu, nie mogą podważać kompetencji państw członkowskich ani nie mogą prowadzić do ich odbierania – podkreślił minister Joachim Brudziński. 

Szlak migracyjny Bałkanów Zachodnich

Ważnym aspektem, którym zajmowali się ministrowie jest współpraca z państwami Bałkanów Zachodnich, przez które przebiega istotny szlak migracyjny do UE.  Ministrowie przyznali, że istotne jest, aby wszystkie kraje Bałkanów Zachodnich znajdujące się na szlaku migracyjnym otrzymywały wsparcie także w przyszłości. Warto wspomnieć, że Polska od 2015 r. jest zaangażowana w dwustronne operacje wsparcia dla Macedonii. W 2018 r. polska Straż Graniczna przeprowadziła tam dziesięć operacji wsparcia, w których wzięło udział ogółem blisko 300 funkcjonariuszy, a także pojazdy i sprzęt obserwacyjny. 

Wspólna walka z przemytem

W trakcie forum dyskutowano również o zwalczaniu przemytu. Doświadczenie w tym zakresie pokazuje, że zorganizowane grupy przestępcze wykazują dużą mobilność i w większości przypadków działają na skalę międzynarodową. Ich skuteczne zwalczanie nie jest możliwe przez pojedyncze państwa. - Transgraniczny charakter przestępczości zorganizowanej implikuje konieczność prowadzenia ścisłej współpracy pomiędzy służbami, instytucjami i ich zagranicznymi odpowiednikami w ramach Europy oraz przy wsparciu agencji międzynarodowych – podkreśliła wiceminister Renata Szczęch.

O Forum

Forum Salzburg jest jedną z ważniejszych dla Polski, nieformalnych inicjatyw międzynarodowych w obszarze spraw wewnętrznych. Do priorytetowych dziedzin współpracy Forum Salzburg należą: współpraca policyjna, współpraca w zakresie kontroli granicznej, zwalczanie nielegalnej migracji, polityka azylowa oraz wymiana poglądów w sprawach dotyczących UE. Państwami członkowskimi Forum Salzburg są: Austria, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Słowenia. Od 2007 roku powołana została również Grupa Przyjaciół Forum Salzburg, do której należą kraje Bałkanów Zachodnich oraz Mołdawia. Konferencje Ministerialne Forum Salzburg organizowane są co pół roku przez kolejne państwa członkowskie Forum Salzburg sprawujące półroczne prezydencje. 

  • Minister Joachim Brudziński w rozmowie z minister spraw wewnętrznych Słowacji Denisą Sakovą.
    Konferencja Ministrów Spraw Wewnętrznych Forum Salzburg fot. MSWiA

Mapa serwisu