Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 13.12.2018

O strażach gminnych i miejskich w MSWiA

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie Międzyresortowego Zespołu ds. współpracy ze Strażami Miejskimi. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA.

W trakcie spotkania przedstawiono główne kierunków zmian legislacyjnych
w zakresie funkcjonowania straży gminnych (miejskich). Istota zmian sprowadza się do usprawnienia organizacji oraz zwiększenia efektywności wykonywanych przez straże miejskie zadań, a tym samym wzmocnienia współpracy z Policją
w obszarze porządku publicznego.

Proponowane zmiany odnoszą się w zdecydowanym zakresie do przepisów ustawy kompetencyjnej straży gminnych, jak również do wynikających z niej aktów wykonawczych. Część propozycji ma też charakter porządkowy i dostosowujący do obowiązującego stanu prawnego.

Przedstawione podczas spotkania kierunki zmian prawnych zgodne są z postulatami zgłaszanymi przez środowiska samorządowe. Zostały również zarekomendowane przez grupy robocze powołane przy Zespole, w których czynny udział brali również sami strażnicy miejscy. Jedną z nich jest umożliwienie straży miejskiej podejmowanie interwencji wobec kierowców. Chodzi między innymi
o sytuację, w których ktoś jedzie pod prąd na drodze jednokierunkowej.

Posiedzenie zespołu nie kończy prac w tym zakresie. Jeszcze w tym roku odbędą się kolejne uzgodnienia eksperckie m.in. z udziałem przedstawicieli środowiska samorządowego, w tym strażników i reprezentujących ich związków zawodowych. Zaakceptowane zmiany będą podstawą późniejszej inicjatywy legislacyjnej.

Wiceminister podkreślił, że zaproponowane kierunki nie uwzględniają wszystkich zgłoszonych postulatów. Przyjęcie części z nich wymaga bowiem akceptacji innych resortów, a także uzgodnienia ze stroną samorządową, np. z wykorzystaniem do tego celu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Jarosław Zieliński przypomniał też o niedawnej nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy  są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych. Zgodnie z nim strażnicy mogą wystawić mandat między innymi za spalanie w piecach paliw zakazanych w uchwale antysmogowej. – Uporządkowało to sprawę uprawnień straży gminnych w obszarze ochrony środowiska – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński.

Podczas posiedzenia została również przedstawiona informacja na temat działalności straży gminnych (miejskich) oraz współpracy z Policją. Zgodnie
z informacjami przekazanymi do MSWiA za pośrednictwem wojewodów, na dzień 31 grudnia 2017 r. na terenie Polski funkcjonowało 490 straży (w tym 409 straży miejskich i 81 straży gminnych). Zatrudnionych w nich było łącznie 10 352 osoby, w tym 8 710 osób na stanowiskach strażniczych, a 1 642 osób na stanowiskach urzędniczych oraz na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Realizując swoje zadania strażnicy straży miejskich i gminnych znacznie częściej stosowali środki oddziaływania wychowawczego (tzw. środki pozakarne) – 53% wszystkich podjętych działań, aniżeli  nakładali grzywny w drodze mandatu karnego – 35,5%. Są to wyniki porównywalne z rokiem 2016.

W sumie w 2017 r. strażnicy nałożyli 578 734 mandatów, co stanowi niewielki wzrost (o 10 526) w porównaniu z rokiem 2016 oraz znaczny spadek w porównaniu z rokiem 2015 (o połowę, tj. 50,1%). Łączna kwota nałożonych grzywien wyniosła w roku 2017 – 58 165 013 zł i jest porównywalna z kwotą osiągniętą w roku 2016 (57 695 828 zł).

Analogicznie jak w roku 2016 odnotowano dosyć wysoką – na tle zwalczania wykroczeń – aktywność strażników w ujawnianiu i ściganiu sprawców wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, stanowiącą blisko 70% wszystkich ujawnionych wykroczeń z kodeksu wykroczeń oraz ponad 54% wszystkich ujawnionych wykroczeń.

Znaczący wpływ na porządek i poczucie bezpieczeństwa lokalnych społeczności miało również ściganie sprawców wykroczeń popełnianych przeciwko mieniu publicznemu (8,35% wszystkich ujawnionych wykroczeń) oraz porządkowi i spokojowi publicznemu (blisko 6%), a także wykroczeniom określonym w przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (10,2%).

Mapa serwisu