Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 24.03.2009

Obwodnica Augustowa ominie chronioną część Doliny Rospudy

Na konferencji prasowej w Augustowie, w dniu 24 marca br. z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorza Schetyny poinformowano o nowej koncepcji budowy obwodnicy Augustowa, poza terenami chronionymi Natura 2000 „Puszcza Augustowa”

Nowa obwodnica Augustowa nie naruszy unikalnych bagien Rospudy gdyż może być poprowadzona w pobliżu miejscowości Raczki, w województwie podlaskim - o ile zostanie zaakceptowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. W tym wariancie droga nie przecina unijnego obszaru chronionego Natura 2000. Prace nad obwodnicą powinny zakończyć się nie później niż na koniec 2013 roku.

Minister G. Schetyna: - będziemy gorąco namawiać, żeby wybrać wariant obwodnicy przez Raczki. Alternatywą dla przebiegu obwodnicy przez Raczki jest jedynie brak istnienia obwodnicy Augustowa – zapewnił na konferencji Minister G. Schetyna. - Chcemy wyznaczyć precyzyjny kalendarz zdarzeń, które doprowadzą do skutecznego zamknięcia tej sprawy, czyli zbudowania obwodnicy Augustowa – powiedział Minister G. Schetyna.

Minister Infrastruktury, Cezary Grabarczyk poinformował, że w dniu dzisiejszym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku o wydanie decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji obwodnica Augustowa. Ta decyzja będzie wydana w ciągu trzech/czterech miesięcy.
- Dysponujemy dziś raportem środowiskowym, który pozwoli na wydanie decyzji środowiskowej, w sposób skuteczny. Ta decyzja na pewno nie zostanie przez nikogo zakwestionowana. Mamy doskonały materiał, który uzasadni wydanie tej decyzji.

Ministrowie zapowiedzieli także rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej dla tej inwestycji. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej mogłoby być wydane już w 2011 roku. Minister Grabarczyk poprosił także o współpracę wszystkie samorządy, które będą uczestniczyły w procesie wydawania części składowych decyzji. Samorządy będą odpowiedzialne za opiniowanie tych decyzji. - Chcemy, by ta wspólna praca pozwoliła na szybką realizację drogi do Augustowa. Chcemy, żeby powstała bezpieczna droga dla mieszkańców Augustowa – powiedział Minister Grabarczyk.

Minister G. Schetyna zapewnił także, że wszyscy poszkodowani otrzymają odszkodowanie za przymusowy wykup gruntów pod inwestycje, zgodnie z kryteriami określonymi w specjalnej ustawie.

Na konferencji podjęto także kwestię planu finansowego pomocy dla turystyki Augustowa - Będziemy wspierać pomysł uzdrowiska Augustów. Pieniądze z programów pomocowych UE będą mogły pozostać tu na miejscu w Augustowie, w najbliższej okolicy, bo to jeszcze bardziej podniesie wartość tego regionu – zapewnił w trakcie konferencji Minister G. Schetyna.

Wariant budowy obwodnicy Augustowa przez miejscowość Raczki został najlepiej oceniony w raporcie wykonanym na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Raport został przygotowany przez holenderską firmę konsultingową DHV POLSKA z siedzibą w Warszawie, na zlecenie GDDKiA po protestach ekologów w dolinie Rospudy. Pod uwagę brano trzy koncepcje lokalizacyjne z uwagi na ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Pierwszy z nich – droga przez Dolinę Rospudy z zastosowaniem różnych technik budowy (tunel lub eskapada) otrzymał 40 punktów negatywnych pod względem oddziaływania na środowisko. Niezależnie jednak od rozwiązania technicznego realizacja w tym wariancie została wykluczona ze względu na negatywne wpływ na obszar Natura 2000. Druga z propozycji uwzględniająca przebieg trasy w pobliżu miejscowości Chodorki uzyskała równie wysokie noty – 24 punkty w skali negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Ostatni wariant – lokalizacja drogi w okolicy miejscowości Raczki uzyskała najmniej punktów negatywnych (19,5).

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała do Ministerstwa Środowiska raport dotyczący wariantów przebiegu obwodnicy Augustowa zgodnie z postanowieniami Okrągłego Stołu.

W konferencji prasowej wzięli udział ponadto Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Podsekretarz Stanu w MSWiA Tomasz Siemoniak, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia, a także poseł na Sejm RP Leszek Cieślik.

Sprawa budowy obwodnicy Augustowa, której fragment przebiegał przez cenną przyrodniczo Dolinę Rospudy, toczy się od kilku lat. Przeciwko takiemu przebiegowi protestowali ekolodzy argumentując, że obwodnica zniszczy unikalne tereny. Ekolodzy uważają, że w przypadku jej budowy przez dolinę Rospudy ulegnie zniszczeniu jej unikalny ekosystem i proponują inne przeprowadzenie trasy. Mieszkańcy natomiast domagają się jak najszybszej budowy w obecnym wariancie. Zwolennicy poprowadzenia trasy szybkiego ruchu przez obszar chronionego krajobrazu i obszar specjalnej ochrony ptaków "Puszcza Augustowska" uważają, że straty w ekosystemie będą niewielkie i zostaną zrekompensowane. Wybór takiej lokalizacji jest według nich najlepszy pod względem minimalizacji kosztów zewnętrznych względem środowiska, natomiast budowa drogi przez Rospudę jest konieczna.

 

HISTORIA BUDOWY OBWODNICY AUGUSTOWA

Plany budowy obwodnicy Augustowa sięgają początku lat 90-tych XX wieku, gdy nastąpił znaczny wzrost ruchu tranzytowego wzdłuż drogi krajowej nr 8. Wybór wariantu lokalizacyjnego określała po raz pierwszy decyzja podjęta na spotkaniu roboczym 13 września 1996 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Suwałkach. Decyzja ta nie została poprzedzona oceną oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W latach 1999-2000 przebieg obwodnicy w wariancie przez dolinę Rospudy określony został w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin Augustów i Nowinka oraz miasta Augustów. Natomiast rezerwa terenu na budowę Via Baltica była w minionych latach uwzględniona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Raczki.
W grudniu 2002 roku podjęto dalsze prace zmierzające do zabudowy i zagospodarowania terenu dla obwodnicy Augustowa. Przeprowadzono konsultacje społeczne nad „Raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 granica państwa – Wrocław – Warszawa – Białystok – Suwałki granica państwa w granicach gmin: Nowinka, Augustów, miasto Augustów”. Organizacje pozarządowe zwracały uwagę na brak analizy różnych wariantów przebiegu, brak oceny wpływu drogi na gatunki chronione, brak inwentaryzacji przyrodniczej terenu objętego oddziaływaniem. Uwagi i wnioski o nowe dowody zostały w całości odrzucone.

W lipcu 2005 roku, konsultacjom społecznym poddano „Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa w granicach gmin Nowinka, Augustów oraz miasto Augustów” wraz z „Aneksem”. Raport dokonywał oceny wariantu zlokalizowanego na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Augustowska” oraz projektowanego Obszaru Specjalnej Ochrony Siedlisk „Ostoja Augustowska”. W listopadzie 2005 roku przeprowadzono procedurę mającą na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W następnych latach - 2006 i 2007 trwało postępowanie administracyjne, sądowo-administracyjne oraz przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich Rzeczpospolitej Polskiej.

Konsultacje społeczne dotyczące planów budowy obwodnicy Augustowa prowadzone do czasu pierwszego spotkania Okrągłego Stołu w sprawie Obwodnicy Augustowa w dniu 9 stycznia 2008 roku, ograniczały się głównie do przyjmowania przez organy administracji uwag na piśmie.

W grudniu 2006 roku, Komisja Europejska po przeanalizowaniu sprawy podnoszenia standardu drogi nr 8 do parametrów drogi ekspresowej poprzez budowę lub przebudowę jej odcinków, wystosowała do rządu RP pierwszy list ostrzegawczy rozpoczynający oficjalną procedurę przeciw Polsce za naruszenie unijnego prawa ochrony przyrody. List ten poruszał m.in. kwestie budowy obwodnicy Augustowa.

W styczniu 2008 r. rozpoczął prace Okrągły Stół w sprawie Obwodnicy Augustowa. Była to inicjatywa Ministra Środowiska, mająca pomóc w rozwiązywaniu konfliktów narosłych wobec obwodnicy Augustowa.
 

Zainstaluj wtyczkę Flasha aby zobaczyć odtwarzacz.

Mapa serwisu