Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN)

MSWiA odpowiada za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, co wiąże się również z zapobieganiem przestępczości. W tym zakresie podejmowane są działania profilaktyczne polegające przede wszystkim na tworzeniu odpowiednich programów i strategii. MSWiA współpracuje także z instytucjami i organizacjami zajmującymi się różnymi aspektami zapobiegania przestępczości na szczeblach krajowym i międzynarodowym. Ministerstwo w ramach współpracy międzynarodowej na poziomie Unii Europejskiej koordynuje udział Polski w Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN).

Dzięki EUCPN  państwa członkowskie mogą wymieniać między sobą informacje i doświadczenia dotyczące zapobiegania przestępczości. Sieć zapewnia także dostęp do dobrych praktyk i rozwiązań legislacyjnych, w tym do projektów profilaktycznych prowadzonych w innych państwach członkowskich. EUCPN zapewnia również możliwość prezentowania i udostępniania polskich rozwiązań i projektów profilaktycznych na szczeblu międzynarodowym, poprzez Krajowego Przedstawiciela Polski w EUCPN, stronę internetową EUCPN oraz udział w konferencji dobrych praktyk.

Dorobek państw członkowskich EUCPN jest szczególnie przydatny dla podmiotów zajmujących się działaniami profilaktycznymi, w szczególności właściwych organów administracji rządowej, organów ścigania, władz lokalnych oraz wyspecjalizowanych stowarzyszeń i organizacji.

Mapa serwisu