Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN)

Działania EUCPN i państw członkowskich

  1. Podstawowe dokumenty przyjmowane przez Zarząd EUCPN

ROCZNE PROGRAMY PRAC

Zarząd EUCPN przyjmuje programy prac Sieci oraz roczne sprawozdania z prowadzonych działań.

EUCPN działa na podstawie rocznego programu prac, zatwierdzanego przez Zarząd. Program określa kwestie dotyczące finasowania działań, priorytetów Trio oraz aktywności Sieci w następujących czterech obszarach:

  1. możliwość wypracowania w EUCPN wzorców i procedur dla różnych grup docelowych (np. decydentów, instytucji, organizacji i grup roboczych na różnych szczeblach – lokalnym, krajowym, międzynarodowym),
  2. upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania przestępczości,
  3. wsparcie działań w zakresie zapobiegania przestępczości na poziomie lokalnym i krajowym,
  4. wsparcie różnych aspektów zapobiegania przestępczości na poziomie UE, z uwzględnieniem priorytetów strategicznych UE w tej dziedzinie.

W ramach poszczególnych celów, określane są zadania i projekty.

Aktualne Trio - Holandia, Słowacja i Malta wybrało „przestępczość zorganizowaną” jako główny temat swoich prezydencji. Prezydencja holenderska jako temat szczegółowy wybrała „Nielegalny handel bronią”, zaś słowacka  „Zapobieganie przestępstwom przeciwko osobom starszym”.

W Programie prac na 2016 rok zawartych jest 27 projektów w dziedzinie zapobiegania przestępczości, w tym trzy projekty polskie: 1. Poprawa zdolności Polski do walki z handlem ludźmi – Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA; 2. „Cyberdżungla” – Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie; 3. Cyberprzemoc – jak jej się przeciwstawiać - Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Program prac EUCPN na rok 2016 został przyjęty przez Zarząd EUCPN na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r. w Luksemburgu.

LINK - http://eucpn.org/document/work-programme-2016

ROCZNE SPRAWOZDANIA

Zgodnie z decyzją RUE z dnia 30 listopada 2009 roku Zarząd EUCPN przyjmie roczne sprawozdania z działań prowadzonych w ramach Sieci. Roczne sprawozdanie zawiera informacje obejmujące podsumowanie roku oraz stan realizacji rocznego programu prac. Sprawozdanie opisuje również działania podejmowane przez prezydencje i państwa członkowskie, w czterech ww. obszarach – celach działania sieci.

Roczne sprawozdanie z działań prowadzonych w 2015 r. zostało przyjęte przez Zarząd EUCPN na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. w Amsterdamie.

W 2015 r. Polska aktywnie uczestniczyła w działaniach Sieci. Realizowano projekt pn. „Poprawa zdolności Polski do walki z handlem ludźmi (Departament Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA).

Przedstawiciele Polski wzięli udział we wszystkich czterech posiedzeniach Zarządu EUCPN, które odbyły się w 2015 r., w tym w Konferencji Dobrych Praktyk. W 2015 r. Polska zgłosiła projekt Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji „Drogowskazy”  -  „Cyberprzemoc w szkołach”  do Konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości.

LINK -  http://eucpn.org/document/annual-report-2015

 

  1. Toolboxy i tematyczne materiały (thematic papes)

Sekrateriat EUCPN zbiera wkłady od państw członkowskich i przygotowuje  informatory (tzw. Toolbox)  i materiały tematyczne (tzw. thematic paper), zawierające informacje i dobre praktyki w różnych dziedzinach związanych z zapobieganiem przestępczości.

Materiały publikowane są na stronie internetowej EUCPN. Ostatnio opublikowane toolbox dotyczyły m.in. zapobiegania wtórnej wiktymizacji, nielegalnemu handlowi bronią.

 

LINK - http://eucpn.org/search/knowledge-center/toolbox

 

  1. oficjalna strona internetowa Sieci: www.eucpn.org

Sieć posiada oficjalną stronę internetową w języku angielskim, prowadzoną przez Sekretariat EUCPN. Na stronie można znaleźć m.in.:

- opis EUCPN,

- dokumenty podejmowane przez Zarząd;

- polityki, strategie, rozwiązania legislacyjne, informacje o działaniach podejmowanych przez państwa członkowskie w określonych obszarach przestępczości (w tym m.in. dotyczące kradzieży, przestępczości seksualnej, przestępczości nieletnich przemocy domowej oraz działań przestępczych, których przedmiotem są pojazdy), a także oraz dobre praktyki i projekty;

- informatory (tzw. Toolbox)  i materiały tematyczne;

- przedstawicieli EUCPN w państwach członkowskich;

Część dokumentów została przetłumaczona na wybrane języki urzędowe państw członkowskich.

Mapa serwisu