Koncesje i zezwolenia - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Koncesje i zezwolenia

Administratorem danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Kontakt do nas:                 
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
tel.: (22) 601-16-02, fax (22) 848-97-81

MSWiA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych adres mailowy: iod@mswia.gov.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane osobowe będą wykorzystane w celu załatwienia sprawy przez MSWiA.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, na podstawie których działa MSWiA.

Dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

MSWiA nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji  sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania a  także  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest obowiązkowe do rozpatrzenia wniesionej sprawy. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia przedstawionej  sprawy.

Mapa serwisu