Koncesje i zezwolenia

Usługi ochrony osób i mienia

Administratorem Pani /Pana* danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  (MSWiA)

Kontakt do nas: ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, tel.: 22 60 117 92, 22 60 147 23

fax (22) 848 97 81

MSWiA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - adres mailowy: iod@mswia.gov.pl.

Pani/Pana* dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

„Pani/Pana* dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów ustawy o ochronie osób i mienia.

Pani/Pana* dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

MSWiA nie zamierza przekazywać Pani/Pana* danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani /Pana* dane osobowe będą przechowywane przez czas ważności koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu* prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie osób i mienia. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionego przez Panią/Pana wniosku.”

* - dotyczy wszystkich osób zgłoszonych we wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

INFORMACJA

dotycząca ubiegania się, rozszerzenia lub zmiany koncesji w zakresie regulowanym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432, z późn. zm.).

 

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, określającej zakres i formę jej prowadzenia.

(art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia)

Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie bezpośredniej ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego.

(art. 3 ustawy o ochronie osób i mienia)

Postępowanie administracyjne o udzielenie koncesji trwa (stosownie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego) – około 2 miesięcy od daty złożenia, poprawnie wypełnionego wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami).

Do terminów załatwienia sprawy, przewidzianych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa) nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 Kpa).

W przypadku zaistniałej przeszkody uniemożliwiającej usunięcie braków formalnych w terminie dłuższym niż 7 dni, strona może wystąpić o zawieszenie postępowania administracyjnego, co wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.

Wniosek o zawieszenie postępowania, jak również o podjęcie zawieszonego postępowania nie podlega opłacie skarbowej.

(art. 98 § 1 oraz art. 103 Kpa)

Koncesję wydaje się na wniosek przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną (wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG) lub przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, zarejestrowanego w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Uwaga!

      Należy pamiętać, iż przedsiębiorca ubiegający się o koncesję powinien wskazać
w przedmiocie działalności Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) następujące podklasy:

80.10.Z i 80.20.Z – dotyczy usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej;

80.20.Z – dotyczy usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

Wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji określa wzór formularza, który został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r.
w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. poz. 1217) – vide załącznik nr 1 do informatora.

Koncesję wydaje się na wniosek przedsiębiorcy będącego:

 1. osobą fizyczną, jeżeli jest on wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
 2. osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, jeżeli na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego jest wpisana co najmniej jedna osoba będąca wspólnikiem spółki jawnej lub komandytowej, członkiem organu zarządzającego, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością określoną w koncesji, a pozostałe osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy nie były karane za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Uwaga!

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz obywatele państw niebędących stronami umowy o EOG, którzy mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, podejmujący działalność gospodarczą na terytorium RP, podlegają przepisom prawa polskiego i mają takie same prawa i obowiązki, jak przedsiębiorcy polscy.

Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

 1. firmę przedsiębiorcy (zgodną z wpisem do CEIDG lub KRS), oznaczenie jego siedziby i adresu lub adresu zamieszkania - (w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną za adres jego siedziby uznaje się adres jego zamieszkania);
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS albo informację o wpisie do CEIDG oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. określenie zakresu i formy (form) wykonywanej działalności gospodarczej objętej koncesją;
 4. datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją – (wpisana data rozpoczęcia wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej nie może być datą wcześniejszą niż data wydania koncesji – należy zatem pamiętać, że postępowanie o udzielenie koncesji trwa około 2 miesięcy (lub dłużej) - lub zaznaczyć „data doręczenia koncesji”); 
 5. adresy miejsc wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem, w tym przechowywania dokumentacji, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o ochronie osób i mienia;
 6. dane przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, osób uprawnionych lub wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania przedsiębiorcy, prokurentów oraz pełnomocnika  ustanowionego w celu kierowania działalnością określoną w koncesji;
 7. informacje o posiadanych koncesjach, zezwoleniach lub wpisach do rejestru działalności regulowanej.

Do wniosku przedsiębiorca dołącza dokumenty w formie oryginału, poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia.

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność
z oryginałem została poświadczona przez organ który go wydał, notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym. (art. 76a § 1 i 2 Kpa)

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW W POSTĘPOWNIU O UDZIELENIE KONCESJI

Do wniosku o udzielenie koncesji należy dołączyć:

 1. 1. zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
 2. 2. oświadczenie o niekaralności:
  1. przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną (zał. nr 2);
  2. przedsiębiorcy, będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą (zał. nr 3);
  3. oświadczenia osób, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 6 ustawy o ochronie osób i mienia (zał. nr 2) – (np.: wspólników spółki jawnej, członków zarządu oraz prokurentów i pełnomocników ustanowionych do kierowania działalnością określoną w koncesji), w tym oświadczenia o niekaralności obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz obywateli państw niebędących stronami umowy o EOG, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi - zgodnie z art. 17 ust. 5 pkt 2 ustawy o ochronie osób i mienia;
 3. poświadczone tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności przedsiębiorcy oraz osób innych niż wymienione w pkt. 2;
 4. oryginał dowodu opłaty skarbowej - za wydanie lub zmianę koncesji (patrz tabela);
 5. oryginał pełnomocnictwa lub poświadczoną jego kopię - w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania przedsiębiorcy przed organem koncesyjnym wraz z dowodem wniesionej opłaty skarbowej (patrz tabela poniżej).

Uwaga!

W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania przedsiębiorcy przed organem koncesyjnym, korespondencja w sprawie będzie doręczana wyłącznie pełnomocnikowi.
(art. 40 § 2 Kpa)

Wnioskodawca zarówno w przypadku ubiegania się o udzielenie koncesji, jak i wnoszący o zmianę danych w niej zawartych, ma obowiązek dołączenia do wniosku tylko tych dokumentów, o których mowa w art. 17 ustawy o ochronie osób i mienia. Tym samym zbędne jest dołączanie innych dokumentów, np.: aktu notarialnego, umowy najmu nieruchomości, wydruku z CEIDG, odpisu KRS, uchwały, zapytania o udzielenie informacji
o osobie lub o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego.

OPŁATA SKARBOWA

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie koncesji, zmianę jej zakresu itd., zaświadczenia, złożenia pełnomocnictwa do sprawy lub dokonania innych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej. Opłatę skarbową za dokonanie ww. czynności urzędowych należy wnieść na podany poniżej numer rachunku bankowego:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Dzielnicy Mokotów, Wydział Budżetowo-Księgowy

02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/27

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

lub w kasie Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Uwaga!

Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT SKARBOWYCH

1.

Udzielenie koncesji lub jej rozszerzenie o kolejny rodzaj działalności.

616 zł

2.

Decyzja dotycząca przedłużenia terminu ważności koncesji.
Decyzja  dotycząca rozszerzenia koncesji o kolejną formę działalności.

 50% stawki jak
 za koncesję

3.

Inna decyzja

do której mają zastosowanie przepisy Kpa*

(np. zmiana reprezentacji przedsiębiorcy, zmiana adresu siedziby przedsiębiorcy).

10 zł

4.

Promesa.

98 zł

5.

Zaświadczenie.

17 zł

6.

Duplikat.

24 zł

7.

Pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy przed organem koncesyjnym.

17 zł

 

* dotyczy zmiany danych zawartych w koncesji, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, 1a,
2 i 4 ustawy o ochronie osób i mienia.

W przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej w wyznaczonym terminie wniosek podlega zwrotowi.

(art. 261 § 1 i 2 Kpa)

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PRZEDSIEBIORCY WOBEC ORGANU KONCESYJNEGO

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia jest obowiązany:

 1. powiadomić organ koncesyjny o podjęciu, zawieszeniu i trwałym zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej; (art. 19 ust. 1  ustawy o ochronie osób i mienia)
 2. zgłaszać organowi koncesyjnemu zmiany danych, w terminie 14 dni od dnia ich powstania, dotyczących:
  1. firmy przedsiębiorcy, oznaczenia jego siedziby i adresu albo adresu zamieszkania;
  2. numeru w rejestrze przedsiębiorców w KRS albo informacji o wpisie do CEIDG oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
  3. imion i nazwisk wspólników lub członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników w razie ich ustanowienia, ze wskazaniem osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
  4. adresu miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

(art. 18 ust. 3  ustawy o ochronie osób i mienia)

Uwaga!

W przypadku zmiany danych wymienionych w ww. pkt. 2 lit. a, b i d należy złożyć tylko wypełniony formularz wniosku oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Zmiana danych w pkt. 2 lit. c wymaga złożenia - nie tylko wypełnionego formularza wniosku i dowodu opłaty skarbowej, lecz również załączenia oświadczenia o niekaralności nowo powołanych osób (zał. nr 2) oraz oryginałów, poświadczonych kopii lub poświadczonych tłumaczeń wymaganych dokumentów – vide art. 17 ustawy o ochronie osób i mienia.

Natomiast wniosek o rozszerzenie zakresu koncesji o dodatkową formę działalności oraz przedłużenie terminu jej ważności powinien być złożony na tych samych zasadach, jak przy udzieleniu koncesji wraz z dowodem wniesienia należnej opłaty skarbowej.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORCY

Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia jest obowiązany do spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ochroną osób i mienia. Szczegółowy zakres ubezpieczenia, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. poz. 1550).

Uwaga!

W przypadku gdy przedsiębiorca nie zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ochroną osób i mienia organ koncesyjny, działając na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie osób i mienia, cofa udzieloną  przedsiębiorcy koncesję.

Wykaz wybranych rozporządzeń dotyczących wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia:

 1. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. poz. 1550);
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej
  w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. poz. 1217)
 3. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy (Dz. U. poz. 1628);
 4. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony (Dz. U. poz. 1630);
 5. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. poz. 1739).

 

DANE KONTAKTOWE

Adres do korespondencji:

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

DEPARTAMENT ZEZWOLEŃ I KONCESJI

02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5

Biuro podawcze Ministerstwa - wejście od ul. Rakowieckiej 2a

Czynne: Poniedziałek- Piątek 800- 1600

 

 

 

Mapa serwisu