Obrót specjalny - Koncesje i zezwolenia - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Koncesje i zezwolenia

Obrót specjalny

Klauzula informacyjna – wniosek o udzielenie/zmianę koncesji.

Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  (MSWiA).

Kontakt do nas:
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
tel.: (22) 601 59 95, fax (22) 848 97 81

MSWiA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych adres mailowy: iod@mswia.gov.pl.

Pani/Pana* dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Pani/Pana* dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Pani/Pana* dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

MSWiA nie zamierza przekazywać Pani/Pana* danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana* dane osobowe będą przechowywane przez czas ważności koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu* prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/Pana* danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionego przez Panią/Pana wniosku.

* dotyczy wszystkich osób zgłoszonych we wniosku o udzielenie/zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami  i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

INFORMACJA

w sprawie ubiegania się, rozszerzenia lub zmiany koncesji w zakresie regulowanym ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r., poz.  290).

Przepis art. 12 w/w ustawy, szczegółowo wymienia wszystkie elementy jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.

Wzór wniosku składanego do organu koncesyjnego, określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie koncesji lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 234).

Koncesji udziela się, jeżeli przedsiębiorca spełni warunki wskazane w art. 8 w/w ustawy. Koncesji udziela się przedsiębiorcy, który nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych (co należy potwierdzić zaświadczeniem z tego rejestru lub stosownym oświadczeniem), oraz udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej objętej koncesją poprzez dołączenie stosownej opinii, o której mowa w art. 9 tej ustawy.

Wykaz instytucji, które zajmują się wydawaniem w/w opinii, znajduje się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia  warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2016, poz. 442).

W oparciu o art. 12 ust. 2 pkt 10 w/w ustawy, przedsiębiorca przedkłada również zaświadczenia wydane przez: komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności koncesjonowanej spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i ochronie środowiska.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie będzie magazynował wyrobów koncesjonowanych, w/w dokumenty, tj. opinia potwierdzająca spełnienie warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności koncesjonowanej (art. 8 ust. 2 ustawy) oraz zaświadczenia wymienione w art. 12 ust. 2 pkt 10 ustawy, nie są wymagane. Koncesja zawierać będzie wpis, że działalność jest wykonywana bez prawa magazynowania.    

Wraz z wnioskiem, o którym mowa na wstępie, przedsiębiorca przedkłada orzeczenia lekarskie i psychologiczne, stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania działalnością objętą zakresem koncesji oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie co najmniej średnie i przygotowanie zawodowe do kierowania działalnością określoną w koncesji – wystawione dla osób umocowanych do kierowania działalnością koncesjonowaną (art. 8 ust. 1 ustawy).

Orzeczenia lekarskie i psychologiczne muszą być wydane na drukach stanowiących załączniki do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r.  w sprawie badań psychiatrycznych  i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 150, poz. 1246). Orzeczenia ważne są 3 miesiące od daty ich wystawienia.

Dokument potwierdzający przygotowanie zawodowe, musi być wydany w formie zaświadczenia o odbyciu szkolenia przed jedną z instytucji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu (Dz. U. z 2016, poz. 163).

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna (np. spółki prawa handlowego), ustanawia co najmniej dwie osoby będące członkami organu zarządzającego przedsiębiorstwa albo jednego członka organu zarządzającego przedsiębiorstwa i prokurenta lub pełnomocnika, uprawnionymi do kierowania działalnością określoną w koncesji, spełniające warunki określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy. Oznacza to, że co najmniej jeden członek zarządu (wspólnik w przypadku Spółki jawnej) musi być uprawniony do kierowania działalnością koncesjonowaną. W przypadku, gdy poza Członkiem Zarządu (wspólnikiem) nikt inny z Zarządu Spółki (wspólników Spółki jawnej) nie jest uprawniony do kierowania działalnością, należy powołać kolejną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania działalnością koncesjonowaną (np. pełnomocnika).

Rodzaje broni i amunicji oraz wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie i obrót wymagane jest uzyskanie koncesji, znajdują się odpowiednio w Załączniku nr 1 – Rodzaje broni i amunicji – BA oraz w Załączniku nr 2 – Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz.U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej (…), oraz jej przepisy wykonawcze, określają warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, w tym m.in. materiałami pirotechnicznymi, na wytwarzanie i obrót którymi, z godnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 tej ustawy wymagane jest od przedsiębiorców posiadanie stosownej koncesji.

Wyjątek od zasady posiadania koncesji na obrót materiałami pirotechnicznymi, ujęty został w ust. 2 artykułu 6 w/w ustawy, zgodnie z którym nie jest wymagane uzyskanie koncesji na obrót wyrobami pirotechnicznymi, o których mowa w art. 62c ust. 1 pkt 1 lit. a-c, pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 283). W związku z tym zapisem nie ma wymogu posiadania koncesji na obrót tymi materiałami pirotechnicznymi, które uznawane są za bezpieczne dla ich użytkowników.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, z późn. zm.), obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, pozwolenia lub koncesji, o wydanie zaświadczenia, złożenia pełnomocnictwa do sprawy lub dokonania innych czynności podlegających opłacie skarbowej.

Opłat skarbowych należy dokonywać przelewem na podany niżej numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miasta st. Warszawy Dzielnica Mokotów. Numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać należności z tytułu opłat skarbowych:

 

Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Wydział Budżetowo – Księgowy
02-517 Warszawa ul. Rakowiecka 25/27

BANK  HANDLOWY  w  Warszawie S.A.

18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

SWIFT: CITIPLPX

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia koncesji, trwa około 2 miesiące od dnia złożenia przez przedsiębiorcę kompletnego wniosku (art. 35 § 3 kpa). 

Informacje o wysokości opłat skarbowych:

koncesja – 616 zł od jednego zakresu i rodzaju wnioskowanej działalności (np. obrót bronią – 616 zł), w przypadku kilku zakresów i rodzajów działalności (np. obrót bronią, amunicją, wyrobami, technologią, tj. 4 x 616 zł) – opłata stanowi wielokrotność stawki za jeden zakres koncesji,

zmiana koncesji – dotycząca przedłużenia terminu ważności – 50% stawki za posiadaną koncesję; rozszerzenie zakresu działalności koncesjonowanej (np. w obrocie wyrobami o nowe pozycje z wykazu WT  – 50% stawki określonej od koncesji, tj. 308 zł),

rozszerzenie o kolejny (nowy) rodzaj działalności (np. o obrót materiałami wybuchowymi) – 100% stawki określonej od koncesji, tj. 616 zł,

inne decyzje zmieniające (np. zmiana reprezentacji przedsiębiorcy, siedziby i miejsca wykonywania działalności ) – 10 zł,

wydanie zaświadczenia – 17 zł,

pełnomocnictwo – 17 zł.

W przypadku braku uiszczenia opłaty skarbowej w wyznaczonym terminie wniosek podlega zwrotowi na podstawie art. 261 § 1 i § 2 kpa.
 

Wykaz obowiązujących aktów prawnych wraz z ich publikacjami:

 

USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018, poz. 646.);

USTAWA z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 290);

USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r., poz. 576, z późn. zm.);

USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 283);

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, z późn. zm.);

USTAWA  z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013, poz. 194, z późn. zm.);

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1432, z późn. zm.);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie koncesji lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 234);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wymagań systemu oceny jakości produkcji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 152, poz.1730, z późn. zm.);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie jednoznacznego oznaczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczania obiektów produkcyjnych oraz rejestru odznaczeń (Dz. U. z 2012 r., poz. 1231);

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. z 2001 r., Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania warunków sprzedaży (Dz. U. z 2013 r., poz. 343);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni oznakowanej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1027);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1008);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 442);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2002 r., Nr 150, poz. 1246, z późn., zm.);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 25 września 2002 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu (Dz. u. z 2016 r., poz. 163);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2010 r., Nr 222, poz. 1451);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków przekazywania ewidencji związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 348),

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1004);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. U. z 2011 r., Nr 191, poz.1140);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wzoru zgody przewozowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 87, poz. 585);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wzoru uprzedniej zgody przewozowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 87, poz. 586);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 194, poz. 1632);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych (Dz. U. Nr 94, poz. 924, z późn. zm.);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1224);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie pozbawiania cech użytkowych broni innej niż broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1468);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków przekazywania ewidencji związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 348).

 

ZGODY PRZEWOZOWE I UPRZEDNIE ZGODY PRZEWOZOWE

klauzulę informacyjną – zgoda przewozowa

Kwestie związane z obrotem bronią i amunicją w krajach Unii Europejskiej uregulowane zostały w Dyrektywie Rady z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i  posiadania broni (91/477/EWG, zmiana: 2008/51/WE). Wdrożenie w/w Dyrektywy nastąpiło poprzez dodanie rozdziału 5a do w/w ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r., ustawą z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 133, poz.935).

Zgodnie z przepisami rozdziału 3 w/w Dyrektywy, w przypadku gdy broń palna ma zostać przewieziona do innego Państwa Członkowskiego, zainteresowany przedsiębiorca, przed dokonaniem transferu, przedstawia uprzednią zgodę przewozową poświadczoną przez właściwe organy swojego państwa (polskiemu przedsiębiorcy poświadczeń uprzednich zgód przewozowych dokonują komendanci wojewódzcy – stołeczny - Policji, właściwi ze względu na siedzibę przedsiębiorcy), zawierającą następujące dane szczegółowe Państwu Członkowskiemu, w którym znajduje się taka broń palna:

 • nazwiska i adresy osób: sprzedającej lub przekazującej broń palną oraz kupującej lub nabywającej ją lub, gdzie stosowne, właściciela,
 • adres, na który broń palna ma być wysłana lub transportowana,
 • liczba sztuk broni palnej przeznaczonej do wysyłki lub transportu,
 • dane szczegółowe umożliwiające identyfikację broni palnej oraz wskazanie, że ta broń palna poddana została kontroli zgodnie z Konwencją z dnia 1 lipca 1969 r. dotyczącą wzajemnego uznawania znaków próbnych na broni strzeleckiej,
 • środek transferu,
 • datę wysyłki i przewidywaną datę przybycia przesyłki.

Państwo Członkowskie bada warunki, na jakich ma zostać dokonany transfer, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa tego transferu.

W przypadku gdy Państwo Członkowskie zezwala na taki transfer, wydaje zgodę przewozową uwzględniającą wszystkie dane szczegółowe określone powyżej. Zgoda przewozowa towarzyszy broni palnej do chwili jej dostarczenia do miejsca przeznaczenia.

Wskazane powyżej dokumenty oraz koncesja są podstawą dla polskiego przedsiębiorcy do wwiezienia do Polski broni i amunicji.

ZGODA PRZEWOZOWA - jest dokumentem wystawianym przez przedsiębiorcę państwa początkowego transakcji na każdorazowe przemieszczenie broni palnej, o której mowa w art. 35a ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej (…), poświadczonym przez właściwe władze tego państwa, zaświadczającym o wiarygodności tego przedsiębiorcy oraz o objęciu kontrolą przez to państwo tej transakcji albo poświadczonym przez przedsiębiorcę posiadającego decyzję o zwolnieniu.

Zbywającym (wysyłającym) jest przedsiębiorca uprawniony do obrotu bronią i amunicją a kupującym jest przedsiębiorca zagraniczny uprawniony do zakupu broni.

Druk ZGODA PRZEWOZOWA DOT. BRONI PALNEJ wypełnia w dwóch egzemplarzach w rubrykach Nr 1-6, 9 przedsiębiorca (wysyłający) i dostarcza wypełniony druk do właściwego, ze względu na siedzibę przedsiębiorcy Wydziału  Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji/Komendy Stołecznej Policji.

UPRZEDNIA ZGODA PRZEWOZOWA - jest dokumentem wystawianym przez przedsiębiorcę państwa docelowego transakcji na każdorazowe przemieszczenie broni palnej, o której mowa w w/w art. 35a, poświadczonym przez właściwe władze tego państwa, zaświadczającym o wiarygodności tego przedsiębiorcy oraz o objęciu kontrolą przez to państwo tej transakcji.


Polski przedsiębiorca dokonujący zakupu (importu) broni palnej i amunicji w innym państwie UE ma obowiązek uzyskać każdorazowo poświadczenie uprzedniej zgody przewozowej przez właściwą władzę swojego kraju na wwóz broni palnej i amunicji na terytorium RP. Warunkiem niezbędnym do otrzymania takiej zgody jest posiadanie ważnej koncesji, której zakres przedmiotowy jest zgodny z zakresem zamierzonego zakupu broni i amunicji. Za właściwą władzę w tym zakresie przedmiotowym uznaje się komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Zainteresowany przedsiębiorca wypełnia w dwóch egzemplarzach druk UPRZEDNIA ZGODA PRZEWOZOWA DOT. BRONI PALNEJ w rubrykach 1-5 i przedkłada do właściwego WPA KWP/KSP. Policja wypełnia rubrykę 7, na podstawie koncesji. Jeden egzemplarz tej zgody towarzyszy przewożonej broni i amunicji, a drugi władze państwa członkowskiego UE, z którego dokonuje się przemieszczenia przesyła do władz państwa, do którego ta broń i amunicja mają być przetransferowane.


UWAGA:

 1. Zgoda przewozowa oraz uprzednia zgoda przewozowa dotyczy wywozu lub przywozu broni palnej oraz amunicji określonej w Dyrektywie, również w celach reklamacji, napraw gwarancyjnych itp.
 2. Okolicznościami powodującymi wstrzymanie wydania zgody przewozowej i uprzedniej zgody przewozowej są:

- informacja o wszczęciu przez organ koncesyjny postępowania o cofnięcie koncesji,

- prowadzenie przez KWP (KSP) postępowania wyjaśniającego czy istnieją aktualne przeszkody w potwierdzeniu zgody dla przedsiębiorcy.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określił, w drodze rozporządzenia, wzór zgody przewozowej, z uwzględnieniem danych w taki sposób, aby zawierała ona elementy umożliwiające jednoznaczną identyfikację broni palnej i stron transakcji oraz miejsca przeznaczone na dokonywanie wpisów poświadczających legalność transakcji.

Organ koncesyjny może, w drodze decyzji administracyjnej, zwolnić przedsiębiorcę dokonującego przemieszczenia broni palnej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa początkowego transakcji z obowiązku każdorazowego poświadczania zgód przewozowych przez komendanta wojewódzkiego Policji/Stołecznego Policji, jeżeli udokumentuje on stosowanie co najmniej przez 3 lata wewnętrznego systemu kontroli i zarządzania obrotem towarami strategicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie  z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 194, z późn. zm.).

Organ koncesyjny przekazuje kopię decyzji o zwolnieniu komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na siedzibę przedsiębiorcy oraz Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.

Organ koncesyjny może, w drodze decyzji administracyjnej, zwolnić przedsiębiorcę dokonującego przemieszczenia broni palnej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa początkowego transakcji z obowiązku każdorazowego poświadczania zgód przewozowych przez komendanta wojewódzkiego Policji/Stołecznego Policji, jeżeli udokumentuje on stosowanie co najmniej przez 3 lata wewnętrznego systemu kontroli i zarządzania obrotem towarami strategicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie  z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 194, z późn. zm.).

Organ koncesyjny przekazuje kopię decyzji o zwolnieniu komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na siedzibę przedsiębiorcy oraz Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.

 

ZEZWOLENIA NA WYWÓZ BRONI PALNEJ, JEJ CZĘŚCI I ISTOTNYCH KOMPONENTÓW ORAZ AMUNICJI, PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU CYWILNEGO, Z OBSZARU CELNEGO UNII EUROPEJSKIEJ DO PAŃSTW TRZECICH LUB PRZEZ TERYTORIUM PAŃSTW TRZECICH.

klauzulę informacyjną – Zezwolenia na wywóz

Aktem prawnym określającym zasady dotyczące zezwoleń na wywóz oraz środków dotyczących przywozu i tranzytu w odniesieniu do broni palnej, jej części i istotnych komponentów oraz amunicji w celu wdrożenia art. 10 Protokołu Narodów Zjednoczonych przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (zwanego dalej "protokołem NZ w sprawie broni palnej") jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 258/2012 z dnia 14 marca 2012 r. (Dz.U.UE.2012.94.1).
Rozporządzenie to określa środki dotyczące wywozu broni palnej, jej części i istotnych komponentów oraz amunicji, przeznaczonych do użytku cywilnego, z obszaru celnego Unii Europejskiej do państw trzecich lub przez terytorium państw trzecich.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest organem właściwym do wykonywania art. 7, 9, 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w odniesieniu do koncesjonowanych przedsiębiorców.

 

Postępowanie przed Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji  wszczyna się na wniosek eksportera, gdy z wniosku wynika, że dotyczy  wywozu poza obszar celny Unii Europejskiej broni palnej, jej części i istotnych komponentów oraz amunicji przeznaczonych do użytku cywilnegowymienionych w Załączniku nr I do rozporządzenia – zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia.

Eksporter w rozumieniu w/w rozporządzenia –  oznacza każdą osobę mającą siedzibę w Unii Europejskiej, która dokonuje lub w której imieniu dokonywane jest zgłoszenie wywozowe, to znaczy osobę, która, w czasie gdy zgłoszenie jest przyjmowane, ma umowę z odbiorcą w państwie trzecim i jest uprawniona do decydowania o wysłaniu towaru poza obszar celny Unii. Jeżeli nie została zawarta żadna umowa eksportowa lub strona umowy nie działa we własnym imieniu, "eksporter" oznacza osobę uprawnioną do decydowania o wysłaniu towaru poza obszar celny Unii.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wywóz broni, jej części i istotnych komponentów oraz amunicji należy składać na druku, który stanowi Załącznik Nr II do w/w rozporządzenia. 

Jeżeli chodzi o dane eksportera, wniosek powinien zawierać następujące dane:

 1. firma (w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko oraz przyjęta nazwa),
 2. adres siedziby (województwo, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu
  i lokalu),
 3. numer w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna),
 4. numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 5. numer EORI (jeżeli dotyczy),
 6. numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej (e-mail).

W przypadku odbiorcy, należy  podać następujące dane:

 1. firma,
 2. adres siedziby (dane jak w przypadku eksportera),
 3. numer EORI (jeżeli dotyczy),
 4. numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej (e-mail)

oraz adres odbiorcy (odbiorców) końcowego (jeżeli jest znany w momencie dostawy) – identyczne dane jak w przypadku odbiorcy.

Jeżeli towary są umieszczone w jednym lub w kilku państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie, w którym złożono wniosek o wydanie zezwolenia, fakt ten musi być wskazany we wniosku. Niezbędne jest wówczas wskazanie we wniosku adresu umieszczenia towarów przed wywozem (dokładny adres, ze wskazaniem państwa/państw umieszczenia towarów) – zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia.

Ważne jest również określenie we wniosku przeznaczenia broni palnej, jej części i istotnych komponentów oraz amunicji (tj., czy jest przeznaczona do celów cywilnych, stanowić to będzie podstawę dla określenia, czy wywóz wymaga wydania zezwolenia na podstawie w/w rozporządzenia), jak również podanie państw trzecich tranzytu (jeżeli takie są) – zgodnie z art. 7 ust 3 rozporządzenia – eksporter przedkłada właściwemu organowi państwa członkowskiego odpowiedzialnemu za wydanie zezwolenia na wywóz niezbędne dokumenty potwierdzające, że państwo trzecie przywozu zezwoliło na przywóz (zezwolenie na przywóz) oraz że państwo trzecie tranzytu nie miało zastrzeżeń co do tranzytu (pisemne oświadczenie państwa/państw tranzytu o braku zastrzeżeń co do tranzytu (wyłącznie w przypadku tranzytu).

Zgodnie z art. 7 ust. 5 rozporządzenia okres ważności zezwolenia na wywóz nie może przekraczać okresu ważności zezwolenia na przywóz (wydanego przez państwo, do którego dane towary mają zostać wywiezione). W związku z powyższym data ważności zezwolenia na przywóz wydanego przez właściwe państwo przywozu powinna być na tyle odległa w czasie, aby Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpatrując wniosek, miał czas na przeprowadzenie procedury i udzielenie zezwolenia, i aby nastąpiło to jeszcze przed upływem ważności zezwolenia na przywóz wydanego przez inne państwo, do którego towary mają zostać wywiezione.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, z późn. zm.), dokonanie czynności urzędowej  na wniosek podlega opłacie skarbowej. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy  obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. W przypadku wydania zezwolenia na wywóz w/w towarów czynnością urzędową jest decyzja w sprawie wydania zezwolenia. W związku z powyższym do wniosku o wydanie zezwolenia należy załączyć oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na wywóz w wysokości 82 zł – zgodnie z częścią III załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia [pkt 44 – inne niż wymienione w niniejszym załączniku zezwolenie (pozwolenie, koncesja), ppkt 2 – pozostałe].

Biorąc pod uwagę wyżej określone warunki uzyskania zezwolenia na wywóz do wniosku o jego wydanie należy załączyć oryginały albo urzędowo poświadczone kopie następujących dokumentów:

 1. ważnego zezwolenia na przywóz wydanego przez właściwy organ państwa przywozu,
 2. ważnej umowy eksportowej zawartej z odbiorcą (zawierającej między innymi datę jej zawarcia, właściwe podpisy stron),
 3. ważnego pisemnego oświadczenia państwa/państw tranzytu o braku zastrzeżeń odnośnie tranzytu – zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia – powinno być załączone do wniosku w przypadku występowania państwa/państw tranzytu,
 4. aktualnego zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego (dotyczy eksportera innego niż osoba fizyczna) albo zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (w przypadku, gdy eksporterem jest osoba fizyczna).

Dokumenty składane razem z wnioskiem o wydanie zezwolenia, w przypadku gdy nie są sporządzone w języku polskim, powinny  zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenia załączone do wniosku.

W przypadku, gdy przedsiębiorca zamierza złożyć do organu wydającego zezwolenia kopie dokumentów, muszą one być poświadczane za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego radcą prawnym, adwokatem, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym (art. 76 a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2016, poz. 23, z późn. zm.).

Powyższe oznacza, że  do organu wydającego zezwolenia mogą zostać złożone kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez np. radcę prawnego lub adwokata, który jest pełnomocnikiem strony umocowanym przez stronę do występowania w jej imieniu przed organem wydającym zezwolenia. W takim przypadku  składając kopie dokumentów poświadczone przez pełnomocnika strony (np. adwokata lub radcę prawnego), należy jednocześnie przedłożyć organowi wydającemu zezwolenia oryginał albo urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa potwierdzającego powyższe umocowanie, wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział Budżetowo-Księgowy, 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/27, BANK HANDLOWY w Warszawie S.A., nr 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113.

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł powstaje od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie – art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, z późn. zm.). Wysokość opłaty określa część IV załącznika do tej ustawy – wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia.

Zezwolenie na wywóz wydane będzie po wnikliwym rozpatrzeniu wniosku eksportera, sprawdzeniu zamierzonego końcowego zastosowania wskazanych we wniosku o wydanie zezwolenia towarów, odbiorcy, odbiorcy końcowego oraz ryzyka zmiany zastosowania towarów podlegających wywozowi (art. 10 ust. 1 rozporządzenia). Okres na rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia (60 dni, w uzasadnionych przypadkach 90 dni), będzie liczony od dnia wpływu kompletnego wniosku. Następnie kompletny wniosek zostanie przekazany do opiniowania. Dopiero po uzyskaniu opinii innych organów zostanie wydana decyzja w sprawie wydania zezwolenia na wywóz broni palnej, jej części i istotnych komponentów oraz amunicji.

 

Pliki do pobrania

Mapa serwisu