Koncesje i zezwolenia

Pojazdy uprzywilejowane

Administratorem danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  (MSWiA)

Kontakt do nas:
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
tel.: 22   601 16 02
fax (22) 848 97 81

MSWiA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych adres mailowy: iod@mswia.gov.pl.

Dane osobowe będą wykorzystywane w celu prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie uprzywilejowania w ruchu drogowym pojazdu/ów

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz na podstawie przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz

- nie będę wykorzystywane w celu profilowania.

MSWiA nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionego wniosku w sprawie uprzywilejowania w ruchu drogowym pojazdu/ów.

Pojazdy uprzywilejowane

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 poz. 128 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie trybu i warunków uznawania pojazdów straży ochrony kolei za pojazdy uprzywilejowane (Dz. U. Nr 213, poz. 2090)

Art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi, że zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym wydawane są w przypadkach wykorzystywania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego.

Wniosek o wydanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na użytkowanie pojazdu samochodowego jako uprzywilejowanego w ruchu drogowym, skierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, powinien zawierać uzasadnienie, z którego wynikać będzie jednoznacznie, że pojazd spełnia wymogi ustawowe do jego uprzywilejowania w ruchu drogowym, tzn. jest używany stale w akcjach związanych bezpośrednio z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego. Ponadto we wniosku należy wskazać numer Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ponadto, do wniosku należy dołączyć:

  1. uwierzytelnioną kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu proponowanego do uprzywilejowania w ruchu drogowym,
  2. inne dokumenty, z których będzie wynikać, że świadczone przez wnioskodawcę usługi związane są z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, np.: umowy zawarte z podmiotami leczniczymi, z jednostkami Policji lub Straży Pożarnej.

Wszelkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego radcą prawnym lub adwokatem (art. 76a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Jeżeli pojazd ma być używany przez straż ochrony kolei to wniosek, sporządzony na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie trybu i warunków uznawania pojazdów straży ochrony kolei za pojazdy uprzywilejowane, składa komendant straży ochrony kolei za pośrednictwem właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji. Wniosek ten – zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia – podlega zaopiniowaniu przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.

Dodatkowe informacje, dotyczące wydawania zezwoleń na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym, można uzyskać w Departamencie Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod nr tel. 0 22 60-116-02.

INFORMACJA DODATKOWA

Gdy ustaną okoliczności uzasadniające wykorzystywanie pojazdu samochodowego jako uprzywilejowanego w ruchu drogowym, tj. pojazd przestanie być wykorzystywany stale i bezpośrednio w akcjach związanych z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, należy zwrócić się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia udzielonego zezwolenia (art. 53 ust. 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym).

 

Mapa serwisu