Koncesje i zezwolenia

Zasady uznawania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania zawodów: kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego oraz detektywa

Administratorem danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Kontakt do nas:                 
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
tel.: (22) 601-16-02, fax (22) 848-97-81

MSWiA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych adres mailowy: iod@mswia.gov.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane osobowe będą wykorzystane w celu załatwienia sprawy przez MSWiA.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, na podstawie których działa MSWiA.

Dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

MSWiA nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji  sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania a  także  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest obowiązkowe do rozpatrzenia wniesionej sprawy. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia przedstawionej  sprawy.

Zasady uznawania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania zawodów: kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego oraz detektywa.

Zgodnie z prawem wspólnotowym, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mają prawo do swobodnego przemieszczania się po obszarze państw członkowskich i podejmowania pracy. Jeśli przepisy „przyjmującego” państwa członkowskiego określają wymagania kwalifikacyjne do wykonywania danego zawodu, pracownik posiadający pełne kwalifikacje do wykonywania tego zawodu w jednym z państw członkowskich powinien mieć możliwość wykonywania tego zawodu także w państwie „przyjmującym”. Wyznaczony organ w państwie „przyjmującym” dokonuje uznania kwalifikacji pracownika migrującego. W przypadku stwierdzenia zasadniczych różnic w programie kształcenia i szkolenia czy w zakresie wykonywanego zawodu, organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji może uzależnić uznanie kwalifikacji od przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego, albo zobowiązać do przystąpienia do testu umiejętności bądź odbycia stażu adaptacyjnego. Wskazane powyżej ogólne zasady wyrażone zostały w przepisach dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. Obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej ogólny system uznawania kwalifikacji zawodowych został uzupełniony o przepisy w/w dyrektywy poprzez ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

Ustawa ta określa tryb postępowania w sprawach o uznanie kwalifikacji zawodowych. Zawodem regulowanym jest zespół czynności zawodowych, których wykonywanie jest uzależnione od spełnienia wymagań kwalifikacyjnych i warunków określonych w odrębnych przepisach, zwanych "przepisami regulacyjnymi". W przypadku zawodów: kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego i detektywa wymagania kwalifikacyjne określa odpowiednio ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432,
z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 556) Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których kwalifikacje zostały uznane, zapewnia się prawo wykonywania
w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu regulowanego na takich samych zasadach jak osobom, które kwalifikacje do jego wykonywania uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby ubiegające się o uznanie kwalifikacji nabytych w innych niż RP krajach członkowskich UE składają wniosek do organu właściwego. Organem właściwym w przypadku zawodów regulowanych: kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego oraz detektywa, zgodnie z ustawą
z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.) jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Postępowania w sprawach o uznanie kwalifikacji prowadzi Wydział Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, adres do korespondencji: 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150 tel. /22/ 60-120-08, fax /22/60-142-20, e-mail: sufo.bpird@policja.gov.pl.

Wszelkie zapytania należy kierować na w/w adres.

Wniosek o wszczęcie postępowania składany jest na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów
w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2006. Formularze wypełnia się w języku polskim.

Do wniosku należy dołączyć:

1.            Ważny dokument potwierdzający tożsamość.

2.            Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

3.            Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

4.            Dokumenty zawierające informacje o programie kształcenia w ukończonej szkole, jeżeli możliwe jest ich dołączenie.

5.            Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające ukończenie

kursów, szkoleń.

6.            Dokumenty zawierające informacje o programie ukończonych kursów, szkoleń, jeżeli możliwe jest ich dołączenie.

7.            Świadectwa i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, zawierające informacje o nazwie pracodawcy lub zleceniodawcy, rodzaju stosunku prawnego łączącego wnioskodawcę
z pracodawcą lub zleceniodawcą, okresie zatrudnienia albo czasie trwania innej umowy, wymiarze czasu pracy, nazwie wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska i głównych obowiązkach.

8.            Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego, wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, w przypadku gdy w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

9.            Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu regulowanego, wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, w przypadku gdy w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

10.          Dokument potwierdzający spełnienie wymogów dotyczących niekaralności.

11.          Dokument potwierdzający spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej.

12.          Dokument potwierdzający brak zakazu wykonywania zawodu.

13.          Dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia, wydany przez upoważnioną instytucję państwa wnioskodawcy albo innego państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca wykonywał ostatnio dany zawód.

14.          Dowód albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej).

15.          Dowód albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty należnej opłaty za przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej).

Dokumenty lub ich kopie należy dostarczyć w języku polskim albo w innym języku wraz z tłumaczeniem na język polski i wpisać ich nazwy. W przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla przeprowadzenia postępowania właściwy organ może wymagać tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentów potwierdzających informacje o imieniu (imionach), nazwisku, dacie i miejscu urodzenia, obywatelstwie oraz nazwie państwa wnioskodawcy.
W przypadku dołączenia kopii dokumentów właściwy organ może żądać od wnioskodawcy przedłożenia ich poświadczonych kopii lub ich oryginałów - do wglądu.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej, w 2017 r. podlega opłacie w wysokości 700 zł.

Opłaty należy dokonać przelewem tytułem „decyzja w sprawie uznania kwalifikacji" na rachunek bankowy Komendy Głównej Policji prowadzony przez NBP O/O Warszawa, numer rachunku 18 1010 1010 0071 2622 3100 0000. W przypadku nie uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie wniosek podlega zwrotowi na podstawie art. 261 § 1 i § 2 kpa.

Do postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego
w Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się, z zastrzeżeniem przepisów z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji powinno zakończyć się wydaniem decyzji nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych dokumentów. W przypadku wnioskodawcy, który odbywa staż adaptacyjny lub przystępuje do testu umiejętności, bieg terminu ulega zawieszeniu do dnia uzyskania przez właściwy organ oceny, o której mowa w przepisach wykonawczych.

Właściwy organ może zobowiązać wnioskodawcę albo do odbycia stażu adaptacyjnego, albo przystąpienia do testu umiejętności - zgodnie z wyborem wnioskodawcy. Wnioskodawca ponosi koszty odbywania stażu adaptacyjnego albo przeprowadzania testu umiejętności. Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności stwierdza się w postanowieniu wydanym przez organ prowadzący postępowanie.

Wnioskodawca po otrzymaniu w/w postanowienia występuje do organu prowadzącego postępowanie
z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności. Wybór w tym wypadku należy do wnioskodawcy.

Kwestie związane z odbywaniem stażu adaptacyjnego lub przystąpieniem do testu umiejętności regulują: - rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony (Dz. U.
poz. 2300),

- rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa (Dz. U. poz. 2286).

W przypadku, gdy organ nie stwierdzi różnic w poziomie kształcenia i szkolenia - wydaje decyzję
o uznaniu kwalifikacji, która jest podstawą do wystąpienia o wpis na listę kwalifikowanych pracowników (odpowiednio ochrony fizycznej, zabezpieczenia technicznego), a w przypadku detektywa - o licencję.

Ponieważ przepisy ustaw: o ochronie osób i mienia oraz o usługach detektywistycznych, uzależniają wykonywanie zawodu regulowanego od spełnienia określonych wymogów dotyczących niekaralności oraz właściwej postawy etycznej - właściwy organ ustala spełnienie przesłanek przewidzianych tymi przepisami na podstawie dokumentów wystawionych przez państwo wnioskodawcy. Jeżeli w państwie wnioskodawcy nie są wydawane takie dokumenty, dowodem w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji jest oświadczenie wnioskodawcy złożone w formie i trybie określonych w przepisach tego państwa.

Przepisy w/w ustaw wymagają ponadto odpowiedniego stanu zdrowia do wykonywania zawodu regulowanego. Dowodem w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji są dokumenty wystawione przez upoważnioną instytucję państwa wnioskodawcy lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym wnioskodawca wykonywał ostatnio dany zawód.

Wszystkie te dokumenty wnioskodawca przedkłada nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia ich wydania.

Mapa serwisu