Regulamin przyznawania Medalu "Młody Bohater"

§ 1 Medal

 1. Medal „Młody Bohater” (zwany dalej Medalem) jest przyznawany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie 02-591, ul. Stefana Batorego 5.
 2. Medal przyznawany jest dzieciom i młodzieży (zwanymi dalej: Kandydatami), którzy wykazali się wzorową postawą, dzielnością i opanowaniem w sytuacji niebezpiecznej, szczególnie w sytuacji zagrożenia, gdy dzięki własnemu działaniu lub wezwaniu odpowiednich służb bezpośrednio przyczyniły się do ocalenia zdrowia i życia innych osób.
 3. Medal może być przyznany Kandydatom posiadającym obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie przekroczyli wieku lat osiemnastu w momencie zdarzenia będącego podstawą do ich wyróżnienia.
 4. Medal może otrzymać tylko taki Kandydat, którego udział w akcji ratowania ludzkiego zdrowia lub życia zostanie poświadczony przez służby mundurowe podległe MSWiA lub inne służby, w tym służby ratownicze. Przyznanie Medalu ma na celu docenienie postaw odpowiedzialnych i godnych naśladowania.
 5. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może wręczyć Medal Kandydatowi osobiście lub za pośrednictwem sekretarzy i podsekretarzy stanu w MSWiA, wojewodów i ich zastępców oraz Komendantów służb mundurowych jemu podległych i ich zastępców.

§ 2 Zgłoszenie do Medalu

 1. Zgłoszenie Kandydatów do Medalu należy składać wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego na portalu www.mswia.gov.pl, nie później niż sześć miesięcy po nastąpieniu opisywanego w formularzu zdarzenia.
 2. Zgłoszenie może wypełnić rodzic, opiekun prawny lub za zgodą rodzica/opiekuna prawnego dyrektor szkoły, do której uczęszcza zgłaszany Kandydat.
 3. W przypadku zgłaszania kilku Kandydatów w ramach jednego zdarzenia, należy wypełnić formularz oddzielnie dla każdego Kandydata.

§ 3 Przyznanie Medalu

 1. Medal jest przyznawany uznaniowo.
 2. Decyzja o przyznaniu Medalu jest podejmowana po zweryfikowaniu zgłoszenia.
 3. Informacja o przyznaniu Medalu Kandydatowi zostanie przekazana osobie zgłaszającej drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu i telefonicznie.
 4. Kandydat, któremu zostanie przyznany Medal, zostanie wpisany do rejestru osób odznaczonych Medalem „Młody Bohater”, udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 5. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może z własnej inicjatywy podjąć decyzję o przyznaniu Medalu Kandydatowi, który nie został zgłoszony.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów zgłaszanych do Medalu i osób ich zgłaszających (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail) jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą przy ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, tel.: 222 500 112 fax (22) 601 39 88.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji skontaktować się można poprzez adres e-mail: iod@mswia.gov.pl.
 3. Dane osobowe Kandydatów (imię, nazwisko, wiek, adres) i osób ich zgłaszających (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail) są przetwarzane dla potrzeb weryfikacji kandydatury do Medalu, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności przepisami o ochronie danych osobowych, a także zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Każdy Kandydat i osoba go zgłaszająca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i prawo do cofnięcia zgody, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz do żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie lub żądanie ograniczenia ich przetwarzania uniemożliwi Kandydatowi przyznanie Medalu.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie Kandydata do Medalu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin przyznawania Medalu „Młody Bohater” jest opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Mapa serwisu