Nadzór nad Ratownictwem Górskim i Wodnym

Podstawy prawne finansowania zadań z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego

Dotacje na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego są udzielane zgodnie z przepisami:

  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
  • art. 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241)
  • art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240).

Zgodnie z zapisami art. 22 ust 2 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych od 1 stycznia 2013 roku zadania ratownictwa wodnego będą dofinansowywane przez wojewodów, w ramach dotacji celowych przyznawanych z części budżetu państwa, której są dysponentami.
 

Mapa serwisu