Nadzór nad Ratownictwem Górskim i Wodnym

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Lista przedsięwzięć do realizacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2016 r.

w ramach Porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska

W 2016 roku dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego odbywa się na podstawie Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych a Ministrem Środowiska, podpisanego w dniu 30 października 2015 r. z terminem obowiązywania w latach 2016-2020.

Zgodnie z treścią §1 ust. 7 nowego Porozumienia dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dedykowane jest dla organizacji pozarządowych uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych, przy czym przewiduje się dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych poszczególnych zadań i w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł dla danego zadania.  

W tym roku Narodowy Fundusz w ramach programu „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków” zaplanował na realizację powyższego porozumienia limit środków w wysokości 4 mln zł dla organizacji pozarządowych, umożliwiających zakup tego typu sprzętu.

Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wpłynęło 28 wniosków zawierających zapotrzebowanie podmiotów ratowniczych na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, służącego również wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na łączną kwotę przekraczającą 6,5 mln zł.              

W związku z przekroczeniem kwoty wnioskowanej względem zaplanowanych na ten cel środków finansowych, przeprowadzono analizę, zwracając uwagę na dotychczasową praktykę wydatkowania dotacji przez podmioty, które w latach ubiegłych otrzymywały dotacje ze środków publicznych. Przyjęto kryteria umożliwiające dokonanie obiektywnego wyboru podmiotów, w tym m.in. wzięto pod uwagę podmioty, które w zeszłym roku nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania zakupu sprzętu oraz podmioty występujące po raz pierwszy o tego typu dotację lub te, które nie ubiegały się o dotację w zeszłym roku, ale otrzymywały ją w latach wcześniejszych.

W wyniku powyższej analizy sporządzono wykaz sprzętu zgłoszonego przez 11 podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego, które jednocześnie spełniły wymogi określone w Porozumieniu i ww. kryteria oraz sprzętu ratowniczego przeznaczonego dla 13 jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Ostatecznie Minister Spraw Wewnętrznych zaakceptował w dniu 12 kwietnia 2016 r. listę przedsięwzięć do realizacji ze środków NFOŚiGW w 2016 r., na której umieszczono wykaz sprzętu ratowniczego na kwotę 4 mln zł dla 24 podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dotację na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego ze środków NFOŚiGW. Lista ta w dniu 21 kwietnia br. została przesłana do Ministra Środowiska celem zaopiniowania pod względem zgodności z zakresem określonym w Porozumieniu, a następnie - po pozytywnym zaopiniowaniu - będzie podstawą do rozpoczęcia przez wybrane podmioty procedury uruchamiania przyznanych środków finansowych.

Podmioty, które nie znalazły się na tej liście, mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego, służącego wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska w ramach środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Podmioty, które znalazły się na załączonej liście przedsięwzięć powinny nawiązać bezpośredni kontakt z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dane kontaktowe poniżej:

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

telefon: Centrala (22) 45-90-000 lub (22) 45-90-001; fax: (22) 459-01-01

 

Mapa serwisu