Nadzór nad Ratownictwem Górskim i Wodnym

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyniki otwartego konkursu ofert dot. realizacji w 2016 r. zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239 i 395) w związku z art. 22 ust 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.), ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2016 roku.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239
i 395) w związku z art. 22 ust 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.), ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego
w 2016 roku.

Termin składania ofert upłynął w 25 dniu od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert, tj. 12 kwietnia 2016 r. Warunek ten spełniło 13 podmiotów, zaś 1 oferta wpłynęła do Ministerstwa po ww. terminie, tj. 15 kwietnia 2016 r, w związku z tym nie została objęta procedurą konkursową.

Komisja konkursowa w składzie przedstawicieli: Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - podczas posiedzenia dokonała oceny poszczególnych ofert zgodnie z określonymi w treści ogłoszenia kryteriami.

W trakcie prac Komisja dokonała weryfikacji ofert pod względem spełnienia wymogów formalnych. Weryfikacja ta polegała na sprawdzeniu, czy oferty złożono na odpowiednich formularzach oraz czy zawierają wszystkie wymagane informacje, oświadczenia i załączniki zgodnie z treścią ogłoszenia. Następnie dokonano oceny merytorycznej ofert.Wynikiem tych prac było wyodrębnienie 5 najkorzystniejszych ofert, spośród wszystkich złożonych ofert.

W dniu 19 maja 2015 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję o zatwierdzeniu wyników postępowania konkursowego, zgodnie z którym Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o wsparciu w 2016 r. zadania publicznego pn. „Organizacja i prowadzenie szkolenia ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego”, następującym podmiotom:

  1. Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja w kwocie 17.490 zł;
  2. Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja w kwocie 19.100 zł;
  3. Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja w kwocie 23.200 zł;
  4. Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja w kwocie 16.200 zł;
  5. Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – dotacja w kwocie 19.264 zł. 

Mapa serwisu