Nadzór nad Ratownictwem Górskim i Wodnym

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego.”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa  wodnego.”

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej Ministrem, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) w związku z art. 22 ust 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656, z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 roku.

1. Nazwa zadania

Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. poz.747).

Zgodnie z art. 22 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych minister właściwy do spraw wewnętrznych, zwany dalej „Ministrem”, może dofinansowywać wyłącznie organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na wsparcie realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego w ustawie budżetowej na rok 2017 r. z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) Minister zaplanował kwotę 150.000 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji

3.1. Konkurs skierowany jest do podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego określonych w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych spełniających wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.2. Kwota zaplanowana w budżecie na dofinansowanie zadania konkursowego, w przypadku zgłoszenia ofert częściowych, może zostać podzielona pomiędzy podmioty, których oferty zostaną wybrane.

3.3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 1300).

3.4. Do złożonej oferty należy dołączyć:

 • oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań finansowych;
 • oświadczenie, że wobec członków organu zarządzającego podmiotu składającego ofertę nie toczy się postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
 • oświadczenie, że w ciągu ostatnich trzech lat od daty złożenia oferty, nie stwierdzono naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez członka lub członków organu zarządzającego podmiotu składającego ofertę.

3.5. Złożona oferta powinna zawierać oświadczenie o niepobieraniu opłat od adresatów zadania.

3.6. Do złożonej oferty można dołączyć inne dokumenty, które według oferenta mogą mieć wpływ na ocenę merytoryczną składanej oferty.

3.7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na dofinansowanie realizacji zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym. Wysokość przyznanej kwoty dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. Wysokość kwoty dotacji będzie określana na podstawie dokonanej oceny merytorycznej oferty w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne, o których mowa w ogłoszeniu.

3.8. Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w umowie o dofinansowanie konkursowego zadania.

3.9. Oferent, w terminie 7 dni od uzyskania potwierdzenia o wyborze jego oferty, a przed zawarciem umowy, w przypadku przyznania kwoty dotacji w innej wysokości niż była wnioskowana w ofercie, zobowiązany jest do korekty kosztorysu zadania. Niezłożenie korekty kosztorysu w odpowiednim czasie będzie skutkowało niepodpisaniem umowy.

3.10. Oferentowi, z tytułu przyznania kwoty dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana i tym samym zobowiązania do złożenia korekty kosztorysu, nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec organizatorów konkursu.

3.11. Kwota dotacji przyznanej w ramach umowy, nie może być większa niż 80% całkowitych kosztów realizacji zleconego zadania, ostatecznie określonych w kosztorysie przez oferenta.

3.12.1. Kosztami kwalifikowanymi do kosztów zadania będą koszty, które:

 1. są niezbędne do realizacji zadania,
 2. zostały faktycznie poniesione (tzn. nastąpił rozchód środków finansowych z kasy lub rachunku bankowego oferenta na podstawie faktury lub innego dokumentu księgowego),
 3. są udokumentowane dowodami księgowymi,
 4. zostały poniesione w okresie realizacji zadania, tj. zapłata nastąpiła w terminie od dnia podpisania umowy do dnia, określonego w umowie terminu, zakończenia realizacji zadania,
 5. zostały wydatkowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

3.12.2. Koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w szczególności na:

 1. wynagrodzenia dla osób szkolących,  
 2. zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkolenia niepobierających wynagrodzenia,
 3. zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadania,
 4. koszt wynajmu i korzystania z pomieszczeń (sal szkoleniowych, pływalni) niezbędnych do realizacji zadania.

Przyznane środki nie mogą być przeznaczone na:

 • szkolenie osób, które nie spełnią warunków, o których mowa w punkcie 4.4.,
 • finansowanie kosztów stałej działalności podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, jak również na zakupy majątkowe i zadania inwestycyjne oraz prace remontowo budowlane, a także na pokrycie wierzytelności i zobowiązań podmiotu niezwiązanych z realizacją dofinansowanego zadania.

4. Termin i warunki realizacji zadania.

4.1. Termin realizacji zadania od dnia 1 czerwca 2017 r. nie wcześniej jednak, niż od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r. chyba, że umowa będzie określać wcześniejszy termin zakończenia realizacji zadania.

4.2. Przy planowaniu realizacji zadania należy uwzględnić prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania, w tym dokumentacji szkoleń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

4.3. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać kadrę, sprzęt szkoleniowy i bazę dydaktyczną  wymagane do szkolenia i egzaminowania ratowników wodnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

4.4. Adresatami zadania mogą być tylko te osoby, które:

 • spełnią wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868, z późn. zm.),
 • zadeklarują, że przez okres 5 lat od zakończenia szkolenia będą wykonywać działania  ratownicze na rzecz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, spełniających wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wykonywanych przez te podmioty zadań publicznych zleconych im do realizacji w trybie art. 22 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Oferta powinna zawierać oświadczenie oferenta, że adresaci zadania spełnią ww. kryteria.

4.5. Nieprzystąpienie do egzaminu przez uczestnika szkolenia bez ważnych, uzasadnionych i udokumentowanych powodów skutkować będzie koniecznością zwrotu kosztów przeszkolenia tejże osoby.

4.6. Podmiot realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

4.7. Zatwierdzony przez Ministra wynik konkursu stanowi podstawę do zawarcia umowy z wybranym oferentem. Ramowy wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego określa załącznik nr 3 do rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

4.8. Rozliczenie przyznanej dotacji dokonywane będzie na podstawie sprawozdania z wykonania zadania publicznego, sporządzonego według wzoru na podstawie załącznika nr 5 do przywołanego w pkt 4.7. rozporządzenia.

4.9. Warunki umowy mogą ulec modyfikacji poprzez zmniejszenie kwoty dotacji w trybie opisanym w tym ogłoszeniu lub modyfikacje nieistotne dla zakresu lub kosztów realizacji zadania. Dopuszczalne są również zmiany istotne, o ile oferent wyrazi na nie zgodę i będą one w sposób niebudzący wątpliwości jednoznacznie korzystne dla realizacji zadań publicznych, w szczególności będą zwiększać ich zakres przy niezmienionych albo zmniejszonych kosztach.

Niedopuszczalne są zmiany warunków realizacji zadania w stosunku do warunków określonych w ofercie, jeśli uwzględnienie tych zmian w ofercie złożonej w trakcie postępowania konkursowego mogłoby spowodować wybór innej oferty.

5. Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w 25 dniu od dnia umieszczenia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na stronach BIP Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Oferty można składać:

- osobiście, w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, w godzinach 815 – 1615  

lub

- korespondencyjnie na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Konkurs ofert 2017 – Szkolenie ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego (decyduje data wpływu oferty do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Oferta złożona po upływie ww. terminu nie będzie objęta dalszą procedurą konkursową i podlega odrzuceniu.

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

6.1. Ocena i wybór złożonych ofert nastąpi zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również w oparciu o przepisy zarządzenia Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zlecania zadań publicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 7, z późn. zm.). Treść ww. zarządzenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, a udział w konkursie oznacza potwierdzenie zapoznania się z jego postanowieniami.

6.2. Opiniowania złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa w składzie powołanym przez Ministra.

6.3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Konkursowa uzgodni plan pracy.

6.4. Komisja Konkursowa dokonuje oceny i wydaje opinię o najkorzystniejszej ofercie (ofertach) większością głosów.

6.5. Członek Komisji Konkursowej nie może wstrzymać się od głosu.

6.6. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

6.7. Komisja po zaopiniowaniu oferty (ofert) przedstawia niezwłocznie protokół z przeprowadzonej oceny postępowania konkursowego Ministrowi.

6.8. Zatwierdzenie lub odrzucenie wyników postępowania konkursowego przez Ministra następuje w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu.

6.9. Z chwilą zaakceptowania przez Ministra wyników postępowania konkursowego wybór ofert uznaje się za ostatecznie dokonany.

6.10. Wydanie opinii dotyczącej wskazania najkorzystniejszych ofert dokonywane jest przez Komisję Konkursową w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne:

Kryteria formalne:

 1. złożenie oferty przez podmiot uprawniony do wzięcia udziału w konkursie, określony w pkt 3.1. niniejszego ogłoszenia;
 2. złożenie oferty w terminie;
 3. kompletność oferty (tj. oferta wraz z wymaganymi załącznikami oraz oświadczeniami, o których mowa w pkt 3.4., 3.5. i 4.4. oraz innymi dokumentami, o których mowa w pkt 3.6.) podpisanej przez osoby upoważnione;
 4. wskazanie w ofercie szczegółowej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania z wydzielonymi kosztami administracyjnymi;
 5. wskazanie w ofercie przewidywanych kosztów realizacji zadania dla jednej osoby szkolonej;

Oferty niespełniające co najmniej jednego z powyższych wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Kryteria merytoryczne:

 1. zgodność złożonej oferty z zakresem zadania;
 2. możliwość realizacji zadania publicznego przez dany podmiot przy uwzględnieniu w szczególności:
 1. doświadczenia podmiotu w realizacji tego typu zadań;
 2. posiadania zasobów kadrowych i rzeczowych, umożliwiających realizację zadania pod względem merytorycznym oraz obsługi administracyjnej, która zagwarantuje rzetelne rozliczenie przyznanej dotacji;
 1. efektywność zgłoszonych w ofercie wydatków do proponowanych działań oraz ich racjonalność i gospodarność;
 2. wysokość udziału środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł lub wkładu osobowego w kosztach realizacji zadania (minimum 20%);
 3. realizacja zadania przy niepobieraniu opłat od adresatów zadania;
 4. realizacja zadania przy jak najniższym koszcie planowanym do poniesienia za przeszkolenie jednej osoby;
 5. wkład rzeczowy i osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
 6. wiarygodność podmiotu pod względem finansowym.

6.11. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone zgodnie z trybem wyboru ofert określonym w niniejszym ogłoszeniu oraz w zarządzeniu Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zlecania zadań publicznych.

7. Wykaz zadań publicznych zleconych przez Ministra Spraw Wewnętrznych w 2016 roku 

W roku 2016 r. zrealizowane zostało zadanie publiczne tego samego rodzaju (prezentowane poniżej), na które zostały przekazane następujące kwoty dotacji.

Ogólna kwota dotacji przyznana w ramach konkursu na dofinansowanie zadania publicznego Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego w 2016 roku wyniosła 95 254 zł, z tego:

L.p.

Zleceniobiorca

Kwota  dotacji

1

Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

19 264

2

Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

16 200

3

Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

23 200

4

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

19 100

5

Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

17 490

 

 RAZEM

95 254

8. Postanowienie końcowe

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Mapa serwisu