Nadzór nad Ratownictwem Górskim i Wodnym

Lista przedsięwzięć do realizacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2018 r.

W 2018 roku dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego odbywa się na podstawie Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych a Ministrem Środowiska, podpisanego 30 października 2015 roku, z terminem obowiązywania w latach 2016-2020.

Zgodnie z treścią §1 ust. 7 ww. Porozumienia, dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dedykowane jest dla organizacji pozarządowych uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego lub wodnego oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych, przy czym przewiduje się dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych poszczególnych zadań i w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł dla danego zadania.  

W tym roku Narodowy Fundusz w ramach programu „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków” zaplanował na realizację powyższego porozumienia limit środków w wysokości 6 mln zł dla organizacji pozarządowych.

Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęło 28 wniosków zawierających zapotrzebowanie podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego lub wodnego na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, służącego również wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na łączną kwotę przekraczającą  4,7 mln zł.           

W związku z przekroczeniem kwoty zaplanowanej dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i górskiego, przeprowadzono analizę dotychczasowej historii wnioskujących organizacji w zakresie ubiegania się, otrzymywania i wydatkowania dotacji NFOŚiGW.

Przede wszystkim, mając na względzie równości szans dostępu do dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczego ze środków NFOŚiGW, przyjęto kryteria umożliwiające dokonanie obiektywnego wyboru podmiotów, w tym m.in. wzięto pod uwagę podmioty, które po raz pierwszy wystąpiły o dotację oraz te, które w zeszłym roku nie zostały zakwalifikowane na listę zadań, czy w końcu takie podmioty, które nie ubiegały się o dotację w zeszłym roku, ale otrzymywały ją w latach wcześniejszych i sumiennie wywiązywały się z obowiązków sprawozdawczych.

W wyniku analizy sporządzono wykaz sprzętu zgłoszonego przez 18 podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego lub wodnego, które jednocześnie spełniły wymogi określone w Porozumieniu i ww. kryteria oraz sprzętu ratowniczego przeznaczonego dla 21 jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Ostatecznie, 22 lutego 2018 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptował listę przedsięwzięć do realizacji ze środków NFOŚiGW w 2018 r., na której umieszczono wykaz sprzętu ratowniczego na kwotę 6 mln zł dla 39 podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dotację na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego ze środków NFOŚiGW.

Lista ta 1 marca br. została przesłana do Ministra Środowiska celem zaopiniowania pod względem zgodności z zakresem określonym w Porozumieniu, a następnie - po pozytywnym zaopiniowaniu - będzie podstawą do rozpoczęcia przez wybrane podmioty procedury uruchamiania przyznanych środków finansowych.

Podmioty, które nie znalazły się na tej liście, mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego, służącego wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska w ramach środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Podmioty, które znalazły się na załączonej liście przedsięwzięć powinny nawiązać bezpośredni kontakt z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dane kontaktowe poniżej:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wydział Monitoringu i Zagrożeń Środowiska

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

tel. 22-45-90-508; 22-45-90-566

Koordynator programu Tomasz Surowiecki; e-mail: Tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl

Z-ca koordynatora Kamil Żabka; e-mail: Kamil.zabka@nfosigw.gov.pl

Mapa serwisu