Nadzór nad Ratownictwem Górskim i Wodnym

Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert dot. Realizacji w 2018 roku zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego”

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.), w związku z art. 22 ust 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 656 z późn. zm.), ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku.

Termin składania ofert upłynął w 25 dniu od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert, tj. 5 sierpnia 2018 roku - warunek ten spełniły 4 podmioty.

Komisja konkursowa w składzie przedstawicieli: Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - podczas posiedzenia dokonała oceny poszczególnych ofert pod względem formalnym i merytorycznym - zgodnie z określonymi w treści Ogłoszenia kryteriami.

W trakcie prac Komisja dokonała weryfikacji ofert pod względem spełnienia wymogów formalnych. Weryfikacja ta polegała na sprawdzeniu, czy oferty złożono na odpowiednich formularzach oraz czy zawierają wszystkie wymagane informacje, oświadczenia i załączniki zgodnie z treścią ogłoszenia. Następnie dokonano oceny merytorycznej ofert.

Wynikiem tych prac było wyodrębnienie najkorzystniejszej oferty, spośród wszystkich złożonych ofert.

W dniu 10 września 2018 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję o zatwierdzeniu wyników postępowania konkursowego, zgodnie z którym Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o udzieleniu w 2018 roku wsparcia na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego”, dla organizacji Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego Koźle - w kwocie 5.580 zł.

Mapa serwisu