Obywatelstwo i repatriacja

Obywatelstwo polskie

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim i Kodeksu postępowania administracyjnego lub ustawy o dostępie do informacji publicznej)

Repatriacja
Repatriacja czyli powrót do Ojczyzny osób pochodzenia polskiego jest jednym ze sposobów nabycia polskiego obywatelstwa. Prawo to przysługuje wyłącznie osobom, które nie posiadają polskiego obywatelstwa, a pragną przesiedlić się na stałe do Rzeczypospolitej Polskiej.
Rząd RP traktuje prowadzenie akcji repatriacyjnej jako spełnienie moralnego obowiązku wynagrodzenia historycznych krzywd Rodakom pochodzącym głównie z terenów azjatyckiej części byłego ZSRR. Ustawa o repatriacji ma umożliwić powrót do kraju tym osobom, bądź ich przodkom, które na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań narodowościowych i politycznych nie mogły się w Polsce nigdy osiedlić.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji i Kodeksu postępowania administracyjnego lub ustawy o dostępie do informacji publicznej, w zakresie zadań realizowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji i Kodeksu postępowania administracyjnego lub ustawy o dostępie do informacji publicznej, w zakresie zadań realizowanych przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji)

Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka i Kodeksu postępowania administracyjnego lub ustawy o dostępie do informacji publicznej)

UWAGA!

Wszelką korespondencję do Urzędu do Spraw Cudzoziemców prosimy kierować na adres:
ul. Taborowa 33,
02-699 Warszawa

tel. (22) 601 74 02
fax (22) 601 74 13

http://www.udsc.gov.pl/

 
Organem odpowiedzialnym za procedurę repatriacyjną jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 

Adres do korespondencji:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Obywatelstwa i Repatriacji
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa
tel. (0-22) 60-139-35; fax (0-22) 60-151-34


Wydział ds. Repatriacji
tel. (0-22) 60-141-21; fax (0-22) 60-139-46
e-mail repatriacja@mswia.gov.pl

poniedziałek - piątek, godz. 8.15 - 16.15

Wydział ds. Obywatelstwa
tel. (0-22) 60-152-17; fax (0-22) 60-152-41
e-mail obywatelstwo@mswia.gov.pl

poniedziałek - piątek, godz. 8.15 - 16.15

Mapa serwisu