Uzyskaj potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Krótkie wprowadzenie

Potrzebujesz urzędowego potwierdzenia, że posiadasz lub nie posiadasz polskiego obywatelstwa? Tu znajdziesz potrzebne ci informacje.

Kto może skorzystać z usługi

Każdy kto ma lub miał polskie obywatelstwo oraz podmiot, który ma w tym interes prawny lub, że ciąży na nim obowiązek uzyskania potwierdzenia obywatelstwa.

Jak załatwić sprawę                  

W urzędzie lub listownie.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.

2. Złóż wniosek do wojewody. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.

3. Jeśli składasz wniosek do konsulatu, zapłać opłatę konsularną. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.

4. Czekaj na odpowiedź. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie złożyć wniosek

Do wojewody według miejsca twojego zamieszkania lub ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, a w przypadku jego braku – do wojewody mazowieckiego. Na przykład, jeśli twoje miejsce zamieszkania znajduje się w wojewódzkie pomorskim, złóż wniosek do wojewody pomorskiego.

Jeśli mieszkasz za granicą możesz złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Co przygotować

 1. Wniosek o wydanie potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa. Powinien on zawierać:
  1. twoje dane osobowe;
  2. dane osobowe twoich rodziców i dziadków;
  3. wszelkie dodatkowe informacje, które pomogą w ustaleniu stanu faktycznego i prawnego sprawy;
  4. dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku.

Wzór wniosku znajdziesz tu: Wzór wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Ile zapłacisz

 1. 58 PLN za decyzję potwierdzającą posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego. Jeśli dostaniesz decyzję negatywną lub postepowanie zostanie umorzone możesz ubiegać się o zwrot opłaty skarbowej.
 2. 17 PLN za pełnomocnictwo – ustanowisz pełnomocnika do prowadzenia sprawy. Z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo zwolnieni są: małżonek, rodzice, dzieci i rodzeństwo wnioskodawcy. Stosunek pokrewieństwa powinny potwierdzać załączone do sprawy dokumenty.

Ile będziesz czekać

Do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Pamiętaj! Do terminów wydania decyzji nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. oczekiwanie na informacje i dokumenty z innych urzędów, archiwów, placówek konsularnych), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony (np. jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku niezbędnych dokumentów) albo z przyczyn niezależnych od organu (np. jeżeli urząd nie może działać z powodu klęski żywiołowej).

Jak możesz się odwołać

Jeżeli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji, możesz złożyć odwołanie. Odwołanie składa się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję w Twojej sprawie. Masz na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 r. poz. 925).

Mapa serwisu