Podstawa prawna repatriacji - Repatriacja - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Podstawa prawna repatriacji

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, ze  zm.) określa zasady nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji, prawa repatrianta, a także zasady i tryb udzielania pomocy repatriantom.

Do ustawy wydane zostały następujące akty wykonawcze:

 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji – (Dz.U. z 2018 r. poz. 609 ze zm).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o uznanie za repatrianta oraz wymogów dotyczących dokumentów dołączanych do wniosku - (Dz.U. z 2018 r. poz. 1199).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1203).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego - (Dz.U. z 2018 r. poz. 1204)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1200)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1352)
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2141).
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094).

Do postępowania w sprawach uregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Do postępowania w sprawach należących do właściwości konsulów stosowane są przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1545).

W zakresie nieuregulowanym w ustawie, w sprawach o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji, stosowane są przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206).

W roku 2017 dokonano istotnych zmian przepisów ustawy o repatriacji za pośrednictwem:

 1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 858), która weszła w życie z dniem 1 maja 2017 r. oraz
 2. Ustawy z dnia 24 listopada  2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2282) , która weszła w życie z dniem 23 grudnia 2017 r. 

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejście w życie ww. ustaw stosuje się przepisy dotychczasowe.

Mapa serwisu