Zakres terytorialny repatriacji

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o repatriacji wiza krajowa w celu repatriacji może być wydana osobie, która przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. 1 stycznia 2001 r., zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnych: Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.

Zgodnie z art. 10 ustawy Rada Ministrów może określić w drodze rozporządzenia inne państwa lub inne części państw, których obywatele polskiego pochodzenia będą mogli ubiegać się o wydanie wizy w celu repatriacji, zwłaszcza jeśli są oni dyskryminowani ze względów religijnych, narodowościowych lub politycznych, lub też narażeni są na utratę życia lub zdrowia z uwagi na sytuację panującą w kraju zamieszkania lub jego części.

Mapa serwisu