Ośrodki adaptacyjne dla repatriantów

Przyznanie miejsca w ośrodku adaptacyjnym dla repatriantów uznawane jest za jeden z dowodów potwierdzających zapewnienie warunków do osiedlenia się.

Podmioty uprawnione do prowadzenia ośrodków adaptacyjnych są wyłaniane w drodze konkursu. Wymagania, które muszą spełniać stawający do konkursów oraz kandydaci na kierowników ośrodków określone są w Rozdziale 4a „Ośrodki adaptacyjne dla repatriantów”. Z kolei minimalne wymagania dotyczące wyposażenie ośrodków zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów (Dz. U. z 2017 r. poz. 956).

W ośrodkach adaptacyjnych repatriantom zapewnia się:

 1. zakwaterowanie w pomieszczeniu odpowiednim do właściwości osobistych osób umieszczonych w ośrodku, w szczególności wieku, płci i stanu zdrowia;
 2. całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków, w tym jednego posiłku gorącego, oraz napojów;
 3. całodobowy dostęp do pomieszczeń i urządzeń umożliwiających samodzielne przygotowanie posiłku;
 4. całodobowy dostęp do pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych;
 5. środki czystości niezbędne do utrzymania higieny osobistej, w tym przeznaczone dla osób małoletnich;
 6. możliwość wykonywania na własny koszt, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – na koszt ośrodka połączeń telefonicznych przy użyciu urządzeń pozostających na wyposażeniu ośrodka, w tym z telefaksu;
 7. bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu;
 8. możliwość uczestniczenia w zajęciach adaptacyjno-integracyjnych oraz w zajęciach umożliwiających poznanie historii, tradycji i zwyczajów polskich, a także w kursach języka polskiego i kursach zawodowych.

W ośrodkach adaptacyjnych dla repatriantów prowadzi się zajęcia (w języku zrozumiałym dla repatriantów) dotyczące:

 1. systemu opieki zdrowotnej;
 2. systemu oświaty;
 3. bezpieczeństwa publicznego;
 4. polityki prorodzinnej oraz pomocy socjalnej;
 5. rynku pracy i praw pracownika;
 6. uprawnień osób niepełnosprawnych oraz procedury uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Nadzór nad ośrodkami adaptacyjnymi sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji.

Mapa serwisu